Ezdráš, 10.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Když se pak Ezdráš, padna před domem Božím, tak modlil a vyznával s pláčem, sešel se k němu z lidu Izraelského zástup velmi veliký mužů i žen i dětí. A když plakal lid pláčem velikým,
2. Tedy mluvil Sechaniáš syn Jechielův z synů Elamových, a řekl Ezdrášovi: Myť jsme zhřešili proti Bohu svému, že jsme pojímali ženy cizozemky z národů zemí, a však vždy Izrael může míti naději při té věci.
3. Nyní tedy vejděme v smlouvu s Bohem svým, zapudíce všecky ženy i syny jejich podlé rady Páně a těch, jenž se třesou před přikázaním Boha našeho, a tak podlé zákona ať se stane.
4. Vstaň, nebo na tobě jest ta věc, a my budeme při tobě. Posilň se a učiň [tak.]
5. I vstal Ezdráš a zavázal přísahou přednější kněží a Levíty a všecken lid Izraelský, aby tak učinili. I přisáhli.
6. A vstav Ezdráš od domu Božího, odšel do pokojíka Jochananova, syna Eliasibova, i všel tam, a nejedl chleba, ani vody nepil; nebo zámutek měl pro přestoupení těch, jenž se přestěhovali.
7. Zatím dali provolati v Judstvu a v Jeruzalémě všechněm přestěhovaným, aby se shromáždili do Jeruzaléma,
8. Kdo by pak koli nepřišel ve třech dnech, podlé rady knížat a starších, aby všecken statek svůj propadl, a sám odloučen byl od shromáždění přestěhovaných.
9. A protož shromáždili se všickni muži Judští i Beniamin do Jeruzaléma ke dni třetímu, dvadcátého dne měsíce, (a ten měsíc [byl] devátý). I seděl všecken lid na ulici domu Božího, třesouce se pro tu věc i pro déšť.
10. Tedy vyvstal Ezdráš kněz a řekl k nim: Vy jste zhřešili, že jste pojímali ženy cizozemky, abyste přidali k provinění lidu Izraelského.
11. Protož již vyznejte se Hospodinu Bohu otců svých, a čiňte vůli jeho, a oddělte se od národů cizích, i od žen cizozemek.
12. I odpovědělo všecko to shromáždění, a řekli hlasem velikým: Podlé slova tvého povinni jsme tak učiniti.
13. Ale lidu mnoho [jest,] a prška, a nemůžeme vně státi. K tomu není ta práce jednoho dne ani dvou, nebo mnoho jest nás, kteříž jsme v tom přestoupili.
14. Nechť jsou postavena, prosíme, knížata naše ze všeho shromáždění, a kdož koli [jest] v městech našich, kterýž pojal ženy cizozemky, ať přijde v čas uložený, a s nimi starší z jednoho každého města i soudcové jejich, až bychom tak odvrátili hněv prchlivosti Boha našeho od sebe pro tu věc.
15. Takž Jonatan syn Azahelův, a Jachziáš syn Tekue, postaveni byli nad tím, Mesullam pak a Sabbetai, Levítové, pomáhali jim.
16. Tedy učinili tak při těch, jenž přestěhováni byli. I odděleni jsou Ezdráš kněz a muži přední [čeledí] otcovských po domích otců svých, všickni ti ze jména, a zasedli prvního dne měsíce desátého, aby to vyhledali.
17. Což i konali při všech mužích, kteříž byli pojali ženy cizozemky, až do prvního dne prvního měsíce.
18. Našli se pak z synů kněžských, jenž zpojímali ženy cizozemky [tito:] Z synů Jesua syna Jozadakova, a z bratří jeho: Maaseiáš, Eliezer, Jarib a Gedaliáš.
19. Ale povolili, aby zapudili ženy své. A ti, kteříž provinili, [obětovali] skopce z stáda za vinu svou.
20. A z synů Immer: Chanani a Zebadiáš.
21. Z synů Charim: Maaseiáš, Eliah, Semaiáš, Jechiel a Uziáš.
22. Z synů Paschur: Elioenai, Maaseiáš, Izmael, Natanael, Jozabad a Elasa.
23. A z Levítů: Jozabad, Simei, Kelaiáš, (jenž [jest] Kelita), Petachiáš, Juda a Eliezer.
24. Z zpěváků pak Eliasib, a z vrátných Sallum, Telem a Uri.
25. A z lidu Izraelského, z synů Faresových: Ramiáš, Jeziáš, Malkiáš, Miamin, Eleazar, Malkiáš a Benaiáš.
26. Z synů Elamových: Mataniáš, Zachariáš, Jechiel, Abdi, Jeremot a Eliah.
27. Z synů Zattu: Elioenai, Eliasib, Mataniáš, Jeremot, Zabad, a Aziza.
28. Též z synů Bebai: Jochanan, Chananiáš, Zabbai, Atlai.
29. Z synů Báni: Mesullam, Malluch, Adaiáš, Jasub, Seal, Jeramot.
30. Z synů Pachat Moábových: Adna a Chélal, Benaiáš, Maaseiáš, Mataniáš, Bezaleel, Binnui a Manasse.
31. Z synů Charimových: Eliezer, Isiáš, Malkiáš, Semaiáš, Simeon,
32. Beniamin, Malluch, Semariáš.
33. Z synů Chasumových: Mattenai, Mattata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasses, Simei.
34. Z synů Báni: Maadai, Amram, Uel,
35. Benaiáš, Bediáš, Keluhu,
36. Vaniáš, Meremot, Eliasib,
37. Mattaniáš, Mattenai, Jaasav,
38. Báni, Binnui, Simei,
39. Selemiáš, Nátan a Adaiáš,
40. Machnadbai, Sasai, Sarai,
41. Azarel, Selemiáš, Semariáš,
42. Sallum, Amariáš a Jozef.
43. Z synů Nébových: Jehiel, Mattitiáš, Zabad, Zebina, Jaddav, Joel a Benaiáš.
44. Ti všickni pojali byli ženy cizozemky, a byly z těch žen [některé,] že i děti zplodily.