2.Paralipomenon, 27.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. V pětmecítma letech byl Jotam, když počal kralovati, a šestnáct let kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho Jerusa dcera Sádochova.
2. Kterýž činil to, což pravého bylo před očima Hospodinovýma, podlé všeho, což činil Uziáš otec jeho, kromě že nevšel do chrámu Hospodinova, a lid ještě porušený [byl.]
3. On ustavěl bránu domu Hospodinova hořejší, a na zdi Ofel mnoho stavěl.
4. Nadto vystavěl i města na horách Judských, a v lesích zdělal zámky a věže.
5. On také bojoval s králem synů Ammon, a zmocnil se jich. I dali mu synové Ammon toho roku sto centnéřů stříbra, a deset tisíc měr pšenice, a ječmene deset tisíců. Tolikéž dali mu synové Ammon i léta druhého i třetího.
6. A tak zsilil se Jotam; nebo nastrojil cesty své před Hospodinem Bohem svým.
7. O jiných pak věcech Jotamových, a o všech válkách i cestách jeho, zapsáno jest v knize o králích Izraelských a Judských.
8. V pětmecítma letech byl, když kralovati začal, a šestnáct let kraloval v Jeruzalémě.
9. I usnul Jotam s otci svými, a pochovali jej v městě Davidově, a kraloval Achas syn jeho místo něho.