2.Paralipomenon, 19.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Když se pak navracoval Jozafat král Judský do domu svého v pokoji do Jeruzaléma,
2. Vyšel jemu vstříc Jéhu syn Chananův, prorok, a řekl králi Jozafatovi: Zdaliž jsi bezbožnému měl pomáhati, a ty, jenž nenávidí Hospodina, milovati? Z té příčiny proti tobě [jest] hněv Hospodinův.
3. Ale však nalezly se věci dobré při tobě, že jsi vysekal háje z země, a nastrojil srdce své, abys hledal Boha.
4. I bydlil Jozafat v Jeruzalémě, a zase projel lid od Bersabé až k hoře Efraim, a navrátil je k Hospodinu Bohu otců jejich.
5. A ustanovil soudce v zemi po všech městech Judských hrazených, v jednom každém městě.
6. Tedy řekl soudcům: Vizte, jak co činíte; nebo nevedete soudu za člověka, ale za Hospodina, kterýž vám přítomen [jest] při vykonávání soudu.
7. A protož budiž bázeň Hospodinova při vás. Ostříhejte [toho] a čiňte [tak,] neboť není u Hospodina Boha našeho nepravosti, tak aby šetřiti měl osob, aneb přijímati dary.
8. Tak i v Jeruzalémě ustanovil Jozafat [některé] z Levítů a z kněží, a z knížat otcovských, čeledí Izraelských, k soudu Hospodinovu a k rozepřem těch, kteříž by se obraceli [o to] do Jeruzaléma.
9. A přikázal jim, řka: Takž dělejte v bázni Hospodinově, u víře a v srdci upřímém.
10. A při všeliké rozepři, kteráž by přišla před vás od bratří vašich, kteříž bydlí v městech svých, [buď] mezi krví a krví, mezi zákonem a přikázaním, ustanoveními a soudy, napomenete jich, aby nehřešili proti Hospodinu, tak aby nepřišla prchlivost na vás, ani na bratří vaše. Tak čiňte, a neuběhnete v hřích.
11. A aj, Amariáš, kněz nejvyšší, mezi vámi [bude] ve všech věcech Hospodinových, a Zebadiáš syn Izmaelův, vývoda domu Judova, ve všeliké věci královské. [Máte] také Levíty správce mezi sebou; posilňtež se a zmužile sobě počínejte, a budeť Hospodin s tím, kdož bude dobrý.