2.Paralipomenon, 5.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. A tak dokonáno jest všecko dílo, kteréž dělal Šalomoun k domu Hospodinovu, a vnesl tam Šalomoun věci posvěcené od Davida otce svého, též stříbro a zlato, a všecko nádobí, složiv [je] mezi poklady domu Božího.
2. Tedy shromáždil Šalomoun starší Izraelské, a všecky přední z pokolení, [totiž] knížata [čeledí] otcovských s syny Izraelskými do Jeruzaléma, aby přenesli truhlu smlouvy Hospodinovy z města Davidova, jenž jest Sion.
3. I shromáždili se k králi všickni muži Izraelští na slavnost, kteráž [bývá] měsíce sedmého.
4. Když pak přišli všickni starší Izraelští, vzali Levítové truhlu,
5. A nesli ji zhůru, též stánek úmluvy, i všecka nádobí posvátná, kteráž [byla] v stánku, přenesli to kněží [a] Levítové.
6. Zatím král Šalomoun i všecko shromáždění Izraelské, kteréž se k němu sešlo, obětovali před truhlou ovce a voly, kteříž ani popisováni, ani vyčítáni nebyli pro množství.
7. A tak vnesli kněží truhlu smlouvy Hospodinovy na místo její, do vnitřního domu, do svatyně svatých, pod křídla cherubínů.
8. Nebo cherubínové měli roztažená křídla nad místem truhly, a přikrývali cherubínové truhlu i sochory její svrchu.
9. A povytáhli sochorů, tak že vidíni byli koncové jejich z truhly, k předku svatyně svatých, vně však nebylo jich viděti. A byla tam až do tohoto dne.
10. Nic nebylo v truhle, kromě dvou tabulí, kteréž [tam] složil Mojžíš na Orébě tehdáž, když učinil Hospodin smlouvu s syny Izraelskými, a oni vyšli z Egypta.
11. I stalo se, když vycházeli kněží z svatyně, (nebo všickni kněží, kteříž se koli našli, byli se posvětili, aniž šetřili pořádku.
12. Tak i Levítové zpěváci všickni, [kteříž byli] při Azafovi, Hémanovi a Jedutunovi, i synové jejich i bratří jejich, odíni jsouce kmentem, stáli s cymbály a loutnami a harfami k východní straně oltáře, a s nimi kněží sto a dvadceti, troubících v trouby.
13. Nebo měli ti, kteříž spolu troubili v trouby, a zpěváci vydávati jeden zvuk k chválení a oslavování Hospodina); a když povyšovali hlasu na trouby a cymbály i [jiné] nástroje hudebné, chválíce Hospodina a [řkouce,] že dobrý jest, a že na věky [trvá] milosrdenství jeho: tedy oblak naplnil dům ten, dům [totiž] Hospodinův,
14. Tak že nemohli kněží ostáti a sloužiti pro ten oblak; nebo sláva Hospodinova byla naplnila dům Boží.