2.Paralipomenon, 4.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Udělal také i oltář měděný, zdélí dvadcíti loktů, a dvadcíti loktů zšíří, desíti pak loktů zvýší.
2. Udělal též moře slité, desíti loket od jednoho kraje k druhému, okrouhlé vůkol, zvýší na pět loktů, a okolek jeho třidcíti loket vůkol.
3. Podobenství také volů pod ním, kterýchž všudy vůkol bylo deset do lokte, obkličujících moře vůkol; [a tak byly] dva řady volů slitých, spolu s mořem.
4. A stálo na dvanácti volích. Tři obráceni byli na půlnoci, a tři patřili k západu, tři zase postaveni byli ku poledni, a tři obráceni byli k východu, a moře svrchu na nich stálo, ale všech jich zadkové byli pod mořem.
5. A bylo ztlouští na dlaň. Kraj jeho byl, jakýž bývá u koflíku [aneb] květu liliového, tři tisíce tun v se beroucí.
6. Udělal také deset umyvadel, a postavil jich pět po pravé straně, a pět po levé, k obmývání z nich. Všecko, což se strojilo k zápalům, obmývali z nich, ale moře, aby se z něho kněží umývali.
7. Nadto udělal i svícnů zlatých deset vedlé slušnosti jejich, a postavil v chrámě, pět po pravé straně a pět po levé.
8. Udělal i stolů deset, kteréž postavil v chrámě, pět po pravé a pět po levé straně. K tomu udělal číší zlatých sto.
9. Udělal potom síň kněžskou, též síň velikou, a dvéře u též síně okoval mědí.
10. Moře pak postavil na pravé straně k východu, naproti polední straně.
11. Nadělal také Chíram hrnců, lopat a kotlíků, a dokonal Chíram dílo, kteréž byl dělal králi Šalomounovi k domu Božímu.
12. Dva sloupy a kruhy, makovice také na vrchu těch dvou sloupů, a mřežování dvoje, aby přikrývalo ty dvě makovice okrouhlé, kteréž byly na vrchu sloupů,
13. A jablek zrnatých čtyři sta na dvojím mřežování. Dvěma řady jablka zrnatá byla na mřežování jednom, aby přikrývala ty dvě makovice okrouhlé, kteréž byly na vrchu sloupů.
14. Podstavky také zdělal, a umyvadla na těch podstavcích.
15. Moře jedno, a volů dvanácte pod ním.
16. Též hrnce a lopaty a vidličky třírohé, a všecko nádobí jejich zdělal Chíram [s] otcem svým králi Šalomounovi k domu Hospodinovu z mědi přečisté.
17. Na rovinách Jordánských sléval to král v zemi jilovaté, mezi Sochot a Saredata.
18. A tak nadělal Šalomoun všech těch nádob velmi mnoho, tak že váhy té mědi vyhledáváno nebylo.
19. Zdělal také Šalomoun i jiná všelijaká nádobí k domu Božímu, jako oltář zlatý a stoly, na nichž kladeni byli chlebové předložení,
20. Tolikéž svícny i lampy jejich z zlata nejčistšího, aby je rozsvěcovali příslušně před svatyní svatých,
21. Květy také a lampy i utěradla [z] zlata, a to bylo zlato nejvýbornější.
22. I žaltáře a kotlíky, kadidlnice a nádoby k oharkům z zlata čistého, k tomu i bránu domu, dvéře vnitřní svatyně svatých, i dvéře domu, [totiž] v chrámě, [byly] z zlata.