2.Paralipomenon, 3.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. I začal stavěti Šalomoun domu Hospodinova v Jeruzalémě na hoře Moria, kteráž byla ukázána Davidovi otci jeho, na místě, kteréž byl připravil David, na humně Ornana Jebuzejského.
2. A počal stavěti druhého měsíce, [dne] druhého, království svého léta čtvrtého.
3. A toto [jest] vyměření Šalomounovo při stavení domu Božího: Dlouhost loktů podlé první míry bylo šedesáti loket, a šíř dvadcíti loket.
4. A síň, kteráž byla v čele, jakž široký dům, byla na dvadceti loktů, vysokost pak sto a dvadcíti, a obložil ji vnitř zlatem čistým.
5. Dům pak veliký opažil dřívím jedlovým, kteréž obložil zlatem nejčistším, na němž po vrchu dal nadělati palm a řetízků.
6. Přikryl také dům ten kamenem drahým ozdobně; zlato pak to [bylo] zlato Parvaimské.
7. Obložil, pravím, dům, trámy, veřeje i stěny jeho, i dvéře jeho zlatem, a vyryl cherubíny na stěnách.
8. Udělal i dům svatyně svatých, jehož dýlka [byla] jako šířka domu, dvadcíti loktů, a šířka loktů dvadcíti, a obložil ji zlatem výborným šesti sty centnéři.
9. Hřebíkové též vážili padesát lotů zlata, ano i síňce obložil zlatem.
10. Udělal také v domě svatyně svatých dva cherubíny dílem řemeslným, a obložil je zlatem.
11. Dlouhost křídel těch cherubínů byla na dvadceti loket. Křídlo jedno na pět loket, [a] dotýkalo se stěny domu, a druhé křídlo na pět loket dotýkalo se křídla cherubína druhého.
12. A tak křídlo cherubína jednoho na pět loket dotýkalo se stěny domu, a křídlo druhé na pět loket dosahovalo křídla cherubína druhého.
13. [A tak] křídla cherubínů těch roztažená byla na dvadceti loktů, a stáli na nohách svých, tváří svou [obráceni] do domu.
14. Udělal také i oponu z postavce modrého, z šarlatu, z červce a z kmentu, a udělal na ní cherubíny.
15. Udělal též před domem sloupy dva na třidceti a pět loktů zvýší, a makovice, kteréž byly na každém svrchu, na pět loket.
16. Zdělal též i řetízky [jako] v svatyni svatých, a otočil je okolo makovic těch sloupů, a udělav jablek zrnatých sto, dal mezi řetízky.
17. A tak postavil ty sloupy před chrámem, jeden po pravé a druhý po levé straně, a dal jméno tomu, kterýž byl po pravici Jachin, a jméno tomu, kterýž byl po levici, Boaz.