1.Paralipomenon, 28.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Shromáždil pak David všecka knížata Izraelská, knížata jednoho každého pokolení, a knížata houfů sloužících králi, i hejtmany a setníky, i úředníky nade vším statkem a jměním královým i synů jeho s komorníky, i se všemi vzácnými a udatnými lidmi, do Jeruzaléma.
2. A povstav David král na nohy své, řekl: Slyšte mne, bratří moji a lide můj. Já jsem [uložil] v srdci svém vystavěti dům [k] odpočinutí truhle úmluvy Hospodinovy, a ku podnoži noh Boha našeho, a připravil jsem byl [potřeby] k stavení.
3. Ale Bůh mi řekl: Nebudeš stavěti domu jménu mému, proto že jsi muž válkami zaměstknaný a krev jsi vyléval.
4. Vyvolil pak Hospodin Bůh Izraelský mne ze vší čeledi otce mého, abych byl králem nad Izraelem na věky; nebo z Judy vybral vývodu a z domu Judova čeled otce mého, a z synů otce mého mne ráčil za krále ustanoviti nade vším Izraelem.
5. Tolikéž ze všech synů mých, (nebo mnoho synů dal mi Hospodin), vybral Šalomouna syna mého, aby seděl na stolici království Hospodinova nad Izraelem,
6. A řekl mi: Šalomoun syn tvůj, ten mi vzdělá dům můj a síně mé; nebo jsem jej sobě zvolil za syna, a já budu jemu za otce.
7. I utvrdím království jeho až na věky, bude-li stálý v ostříhání přikázaní mých a soudů mých, jako i nynějšího času.
8. Nyní tedy při přítomnosti všeho Izraele, shromáždění Hospodinova, an slyší Bůh náš, [napomínám vás:] Zachovávejte a dotazujte se na všecka přikázaní Hospodina Boha svého, abyste vládli zemí dobrou, a v dědictví [její] uvedli i syny své po sobě až na věky.
9. Ty také, Šalomoune, synu můj, znej Boha otce svého, a služ jemu celým srdcem a myslí ochotnou. Nebo všecka srdce zpytuje Hospodin a všeliká mysli tanutí zná. Budeš-li ho hledati, nalezneš jej; pakli ho opustíš, zavrže tě na věky.
10. A tak viziž, že tě Hospodin zvolil, abys vystavěl dům svatyně; posilniž se a dělej.
11. Dal pak David Šalomounovi synu svému formu síňce i pokojů jejích, a sklepů i paláců a komor jejích vnitřních, i domu [pro] slitovnici,
12. A formu všeho toho, což byl složil v mysli své o síních domu Hospodinova, i o všech komorách vůkol [chrámu] pro poklady domu Božího, i pro poklady věcí posvátných,
13. I pro houfy kněží a Levítů, a pro všecko dílo služby domu Hospodinova, a pro všecko nádobí [k] přisluhování v domě Hospodinově.
14. [Dal též] zlata v jisté váze na [nádobí] zlaté, na všelijaké nádobí k jedné každé službě, [též] [stříbra] na všecky nádoby stříbrné v jisté váze na všelijaké nádobí k jedné každé službě,
15. Totiž váhu na svícny zlaté, a lampy jejich zlaté podlé váhy jednoho každého svícnu i lamp jeho, na svícny pak stříbrné podlé váhy svícnu [každého] a lamp jeho, jakž potřebí bylo každému svícnu.
16. Zlata též váhu na stoly předložení na jeden každý stůl, i stříbra na stoly stříbrné,
17. I na vidličky a na kotlíky, i na přikryvadla zlata ryzího, a na medenice zlaté váhu na jednu každou medenici, tolikéž na medenice stříbrné [jistou] váhu na jednu každou medenici.
18. Také na oltář k kadění zlata ryzího váhu, zlata i k udělání vozů cherubínů, kteříž by roztaženými [křídly] zastírali truhlu úmluvy Hospodinovy.
19. Všecko to skrze vypsání z ruky Hospodinovy mne došlo, kterýž mi to dal, abych vyrozuměl všemu dílu formy té.
20. A tak řekl David Šalomounovi synu svému: Posilniž se a zmocni a dělej; neboj se, ani lekej. Nebo Hospodin Bůh, Bůh můj s tebou bude, nenecháť tebe [samého,] aniž tě opustí, až i dokonáno bude všecko dílo služby domu Hospodinova.
21. Hle, i houfové kněží a Levítů ke všeliké službě domu Božího s tebou také [budou] při všelikém díle, jsouce všickni ochotní [a] prozřetelní v moudrosti při všeliké práci, knížata také i všecken lid ke všechněm slovům tvým.