1.Paralipomenon, 27.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Synové pak Izraelští podlé počtu svého, knížata [čeledí] otcovských a hejtmané a setníci a úředníci nad těmi, kteříž přisluhovali králi ve všech věcech jedni po druhých, vcházejíce a vycházejíce na každý měsíc, přes všecky měsíce roku: V jednom každém houfě [bylo jich] čtyřmecítma tisíců.
2. Nad houfem prvním první měsíc [byl] Jasobam, syn Zabdielův, a v houfě jeho [bylo] čtyřmecítma tisíců.
3. Z synů Fáresových [bylo to] kníže všech knížat nad vojsky, měsíce prvního.
4. Zatím nad houfem na měsíc druhý [byl] Dodai Achochitský i s houfem svým, potom Miklot vývoda, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
5. Kníže vojska třetího na třetí měsíc Banaiáš syn Joiady, nejvyššího kněze, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
6. Ten Banaiáš byl silný mezi třidcíti a nad třidcíti, a v houfě jeho Amizabad syn jeho.
7. Čtvrtého [houfu kníže] na čtvrtý měsíc Azael, bratr Joábův, a Zebadiáš syn jeho po něm, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
8. Pátého na pátý měsíc kníže Samhut Izrachitský, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
9. Šestého na šestý měsíc Híra, syn Ikeše Tekoitského, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
10. Sedmého na sedmý měsíc Chelez Pelonský z synů Efraimových, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
11. Osmého na osmý měsíc Sibbechai Chusatský z Zarchejských, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
12. Devátého na devátý měsíc Abiezer Anatotský z Beniaminských, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
13. Desátého na měsíc desátý Maharai Netofatský z Zarchejských, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
14. Jedenáctého na jedenáctý měsíc Banaiáš Faratonský z synů Efraimových, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
15. Dvanáctého na dvanáctý měsíc Cheldai Netofatský z Otoniele, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
16. Mimo to [byli] nad pokoleními Izraelskými, nad Rubenskými vývoda Eliezer syn Zichrův, nad Simeonskými Sefatiáš syn Maachův,
17. Nad [pokolením] Léví Chasabiáš syn Kemuelův, nad Aronovým Sádoch,
18. Nad Judovým Elihu z bratří Davidových, nad Izacharovým Amri syn Michaelův,
19. Nad Zabulonovým Izmaiáš syn Abdiášův, nad Neftalímovým Jerimot syn Azrielův,
20. Nad syny Efraimovými Ozeáš syn Azaziášův, nad polovicí pokolení Manasse Joel syn Pedaiášův,
21. Nad [druhou pak] polovicí Manasse v Gálad Iddo syn Zachariášův, nad Beniaminovým Jaasiel syn Abnerův,
22. Nad Danovým Azarel syn Jerochamův. Ta [jsou] knížata pokolení Izraelských.
23. Nesečtl jich pak David [všech] od dvadcítiletých a níže; nebo byl řekl Hospodin, že rozmnoží Izraele jako hvězdy nebeské.
24. [A ačkoli] Joáb syn Sarvie počal jich počítati, však nedokonal; nebo proto přišel hněv [Boží] na Izraele, aniž jest vložen počet ten v knihu o králi Davidovi.
25. Nad poklady pak královskými [byl] Azmavet syn Adielův, a nad důchody z polí, z měst a ze vsí i z zámků byl Jonatan syn Uziášův.
26. A nad dělníky na poli, při dělání rolí, Ezri syn Chelubův.
27. A nad vinicemi Semeiáš Ramatský, a nad úrodami z vinic [i] nad sklepy vinnými Zabdi Sifmejský.
28. A nad olivovím a planým fíkovím, kteréž jest na polích, Baalchanan Gederský, a nad špižírnami olejnými Joas.
29. A nad skoty, kteříž se pásli v Sáron, Sitrai Sáronský, a nad skoty v údolích Safat syn Adlai.
30. A nad velbloudy Obil Izmaelský, nad oslicemi Jechdeiáš Meronotský,
31. Nad bravy pak Jazim Agarejský. Všickni ti úředníci [byli] nad statkem krále Davida.
32. Ale Jonatan strýc Davidův [byl] rada, muž rozumný a kancléř. On a Jechiel syn Chachmonův [býval] s syny královskými.
33. Achitofel též rada králova, a Chusai Architský přítel králův.
34. Po Achitofelovi potom byl Joiada syn Banaiášův, a Abiatar, a kníže vojska králova Joáb.