1.Paralipomenon, 26.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Zpořádání pak vrátných [takové bylo:] Z Chorejských Meselemiáš syn Chóre, z synů Azafových.
2. A z Meselemiášových synů: Zachariáš prvorozený, Jediael druhý, Zebadiáš třetí, Jatniel čtvrtý,
3. Elam pátý, Jochanan šestý, Elioenaisedmý.
4. A z Obededomových synů: Semaiáš prvorozený, Jozabad druhý, Joach třetí, Sachar čtvrtý a Natanael pátý,
5. Amiel šestý, Izachar sedmý, Pehulletai osmý; nebo požehnal mu Bůh.
6. Semaiášovi pak synu jeho zrodili se synové, kteříž panovali v domě otce svého; nebo muži udatní byli.
7. Synové Semaiášovi: Otni a Refael, Obéd a Elzabad, jehož bratří [byli] muži udatní; [též] Elihu a Semachiáš.
8. Všickni ti z potomků Obededomových, oni sami i synové jejich a bratří jejich, jeden každý muž udatný a způsobný k službě, šedesáte a dva [všech] z Obededoma.
9. Též synů a bratří Meselemiášových, mužů silných, osmnáct.
10. Z Chosových pak, [kterýž byl] z synů Merari, synové [byli:] Simri kníže. Ačkoli nebyl prvorozený, však postavil ho otec jeho za předního.
11. Helkiáš druhý, Tebaliáš třetí, Zachariáš čtvrtý. Všech synů a bratří Chosových třinácte.
12. Těm rozděleny jsou povinnosti, aby byli vrátnými po mužích předních, [držíce] stráž naproti bratřím svým při službě v domě Hospodinově.
13. Nebo metali losy, jakož malý, tak veliký, po domích svých otcovských, k jedné každé bráně.
14. I padl los k východu Selemiášovi. Zachariášovi také synu jeho, rádci opatrnému, uvrhli losy, i padl los jeho na půlnoci.
15. Obededomovi pak na poledne, ale synům jeho na dům pokladů.
16. Suppimovi a Chosovi na západ s branou Salléchet, na cestě podlážené vzhůru jdoucí. Stráž [byla] naproti stráži.
17. K východu Levítů šest, k půlnoci na den čtyři, ku poledni na den čtyři, a při domě pokladů dva a dva,
18. V straně zevnitřní k západu, po čtyřech k příkopu, po dvou k straně zevnitřní.
19. Ta jsou zpořádání vrátných synů Chóre a synů Merari.
20. Tito také Levítové: Achiáš [byl] nad poklady domu Božího, totiž nad poklady věcí posvátných.
21. Z synů Ladanových synové Gersunských, z Ladana knížata otcovských [čeledí,] z Ladana totiž Gersunského Jechiel.
22. Synové Jechielovi, Zetam a Joel bratr jeho, [byli] nad poklady domu Hospodinova.
23. Z Amramských, z Izarských z Hebronských a z Ozielských.
24. Sebuel pak syn Gersoma, syna Mojžíšova, přední nad poklady.
25. Ale bratří jeho z Eliezera: Rechabiáš syn jeho, a Izaiáš syn jeho, a Joram syn jeho, a Zichri syn jeho, a Selomit syn jeho.
26. Ten Selomit a bratří jeho [byli] nade všemi poklady věcí posvátných, kterýchž byl posvětil David král a knížata [čeledí] otcovských, i hejtmané a setníci s vývodami vojska.
27. [Nebo] z bojů a z kořistí obětovávali k opravě domu Hospodinova,
28. A čehožkoli byl posvětil Samuel prorok, a Saul syn Cis, a Abner syn Nerův, a Joáb syn Sarvie. Kdokoli posvěcoval [čeho, dával] do rukou Selomita a bratří jeho.
29. Z Izarských Chenaniáš a synové jeho, nad dílem, kteréž vně [děláno, byli] v Izraeli za úředníky a soudce.
30. Z Hebronských Chasabiáš a bratří jeho, mužů silných tisíc a sedm set [bylo] v přednosti nad Izraelem, za Jordánem k západu, ve všelikém díle Hospodinově a v službě královské.
31. Mezi kterýmiž Hebronskými Jeriáš kníže [byl] nad Hebronskými v pokolení jejich, po [čeledech] otcovských; [nebo] léta čtyřidcátého kralování Davidova vyhledáváni byli, a nalezeni jsou mezi nimi muži udatní v Jazar Galádské,
32. A bratří jeho, mužů silných, dva tisíce a sedm set, knížat otcovských [čeledí.] Kteréž ustanovil David král nad Rubenskými a Gádskými, a nad polovicí pokolení Manassesova, ve všech věcech Božských i věcech královských.