1.Paralipomenon, 23.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Sstarav se pak David, a jsa pln dnů, ustanovil králem Šalomouna syna svého nad Izraelem,
2. A shromáždil všecka knížata Izraelská, i kněží a Levíty.
3. I sečteni jsou Levítové od třidcítiletých a výše, a byl počet jich, vedlé jmen a osob jejich, třidceti a osm tisíců.
4. Z kterýchž postaveno bylo nad dílem domu Hospodinova čtyřmecítma tisíců, vladařů pak a soudců šest tisíců,
5. A vrátných čtyři tisíce, a čtyři tisíce chválících Hospodina na nástrojích, kterýchž nadělal k chválení [Boha.]
6. I nařídil David pořádku mezi syny Léví, [totiž] mezi [syny] Gerson, Kahat a Merari.
7. Z Gersona [byli] Ladan a Semei.
8. Synové Ladan: Kníže Jehiel, Zetam a Joel, [ti] tři.
9. Synové Semei: Selomit, Oziel a Háran, [ti] tři. Ta jsou knížata otcovských [čeledí] Ladanských.
10. Synové pak Semei: Jachat, Zina, Jehus a Beria. Ti čtyři jsou synové Semei.
11. Byl pak Jachat kníže, a Ziza druhý, ale Jehus a Beria ne mnoho měli synů, a protož v čeledi otcovské za jedny byli počítáni.
12. Synové Kahat: Amram, Izar, Hebron a Uziel, [ti] čtyři.
13. Synové Amramovi: Aron a Mojžíš. Byl pak oddělen Aron, aby sloužil v svatyni svatých, on i synové jeho na věky, a aby kadili před Hospodinem, a sloužili jemu, i dobrořečili ve jménu jeho až na věky.
14. Ale synové Mojžíše, muže Božího, počteni jsou v pokolení Léví.
15. Synové Mojžíšovi: Gersom a Eliezer.
16. Synové Gersomovi: Sebuel kníže.
17. A synové Eliezerovi: Rechabiáš kníže. Neměl pak Eliezer více synů, ale synové Rechabiášovi rozmnožili se velmi.
18. Synové Izarovi: Selomit kníže.
19. Synové Hebronovi: Jeriáš kníže, Amariáš druhé, Jachaziel třetí, a Jekmaam čtvrté.
20. Synové Uzielovi: Mícha kníže, a Jezia druhý.
21. Synové Merari: Moholi a Musi. Synové Moholi: Eleazar a Cis.
22. Umřel pak Eleazar, a neměl synů, než toliko dcery, kteréž pojali synové Cis, bratří jejich.
23. Synové Musi: Moholi a Eder a Jerimot, [ti] tři.
24. Ti jsou synové Léví po čeledech svých, knížata čeledí, kteříž vyčteni byli vedlé počtu jmen a osob, konající dílo v přisluhování domu Hospodinova od dvadcítiletých a výše.
25. Nebo řekl David: Odpočinutí dal Hospodin Bůh Izraelský lidu svému, a bydliti bude v Jeruzalémě až na věky.
26. Ano i Levítové nebudou více nositi stánku, ani kterých nádob jeho k přisluhování jeho.
27. A tak podlé nařízení Davidova nejposlednějšího byvše sečteni synové Léví, počna od dvadcítiletých a výše,
28. Postaveni byli, aby byli ku pomoci synů Aronových, v přisluhování domu Hospodinova v síňcích, v pokojích a při očišťování všeliké [věci] svaté, i při práci služebnosti domu Božího,
29. Též při chlebích posvátných, a při běli k obětem suchým, při koláčích přesných, a při pánvicích a rendlících, i při všeliké míře a měření,
30. A aby stáli každého jitra k slavení a chválení Hospodina, tolikéž i u večer,
31. A při všeliké oběti zápalů Hospodinových ve dny sobotní, a na novměsíce a v svátky výroční v [jistém] počtu, vedlé řádu jejich ustavičně před Hospodinem,
32. A tak aby drželi stráž stánku úmluvy, a stráž svatyně, i stráž synů Aronových, bratří svých v službě domu Hospodinova.