1.Paralipomenon, 20.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. I stalo se po roce, když králové vyjíždívají [na vojnu,] že vedl Joáb lid válečný, a hubil zemi synů Ammon. A když přitáhl, oblehl Rabbu; (ale David zůstal v Jeruzalémě). I dobyl Joáb Rabby, a rozbořil ji.
2. Tedy sňal David korunu krále jejich s hlavy jeho, a našel, že vážila hřivnu zlata. A bylo v ní kamení drahé, i [vstavena] byla na hlavu Davidovu. Vyvezl též kořisti města velmi veliké.
3. Lid pak, kterýž v něm byl, vyvedl, a dal je pod pily a brány železné i sekery. A tak učinil David všechněm městům Ammonitským. I navrátil se David se vším lidem do Jeruzaléma.
4. Potom pak když trvala válka v Gázer s Filistinskými, tehdy zabil Sibbechai Chusatský Sippaje, kterýž byl zplozený z obrů, i sníženi jsou.
5. Byla ještě i [jiná] válka s Filistinskými, kdežto zabil Elchanan, syn Jairův, Lachmi bratra Goliáše Gittejského, u jehož kopí bylo dřevo jako vratidlo tkadlcovské.
6. Opět byla jiná válka v Gát, a byl tam muž veliké postavy, kterýž měl po šesti prstech, [všech] čtyřmecítma, a byl i on zplozený z téhož obra.
7. Ten když haněl Izraele, zabil ho Jonata syn Semmaa, bratra Davidova.
8. Ti byli synové jednoho obra v Gát, kteříž padli od ruky Davidovy a od ruky služebníků jeho.