1.Paralipomenon, 18.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Stalo se potom, že porazil David Filistinské, a zemdlil je, a vzal Gát i vesnice jeho z ruky Filistinských.
2. Porazil také i Moábské, a učiněni jsou Moábští služebníci Davidovi, [a] dávali jemu plat.
3. Porazil též David Hadarezera krále Soba v Emat, když byl vytáhl, aby opanoval řeku Eufrates.
4. A pobral mu David tisíc vozů, a sedm tisíc jízdných, a dvadceti tisíc mužů pěších, a zpodřezoval David žily všechněm koňům vozníkům. Toliko zanechal z nich ke stu vozům.
5. Přitáhli pak byli Syrští od Damašku na pomoc Hadarezerovi králi Soba, ale David porazil z Syrských dvamecítma tisíc mužů.
6. Tedy osadil David Syrii Damašskou. I učiněni jsou Syrští služebníci Davidovi, dávajíce plat; nebo zachovával Hospodin Davida, kamž se koli obrátil.
7. Pobral také David štíty zlaté, kteréž měli služebníci Hadarezerovi, a přinesl je do Jeruzaléma.
8. Z Tibchat též a z Chun, měst Hadarezerových, nabral David mědi velmi mnoho, z kteréž [potom] slil Šalomoun moře měděné, a sloupy i nádobí měděné.
9. A když uslyšel Tohu král Emat, že porazil David všecko vojsko Hadarezera krále Soba,
10. Poslal Adorama syna svého k králi Davidovi, aby ho pozdravil přátelsky, a spoluse s ním radoval z toho, že bojoval s Hadarezerem, a porazil ho; (nebo válčil Tohu s Hadarezerem). Kterýžto [přinesl] všelijaké nádoby zlaté a stříbrné i měděné.
11. Ty také obětoval král David Hospodinu s stříbrem a zlatem, kteréhož byl nabral ze všech národů, z Idumejských, z Moábských, z synů Ammon, z Filistinských, i z Amalechitských.
12. Abizai také syn Sarvie porazil Idumejských v údolí solnatém osmnácte tisíc.
13. Protož i nad Idumejskými postavil stráž, a učiněni jsou všickni Idumejští služebníci Davidovi; nebo zachovával Hospodin Davida, kamž se koli obrátil.
14. A tak kraloval David nade vším Izraelem, a činil soud a spravedlnost všemu lidu svému.
15. Joáb pak syn Sarvie [byl] nad vojskem, a Jozafat syn Achiludův byl kancléřem.
16. Sádoch také syn Achitobův a Abimelech syn Abiatarův [byli] kněžími, a Susa byl písařem.
17. Banaiáš pak syn Joiadův [byl] nad Cheretejskými a Peletejskými, a synové Davidovi knížaty při králi.