1.Paralipomenon, 13.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. David pak poradil se s hejtmany nad tisíci, s setníky a se všemi vývodami.
2. A řekl David všemu shromáždění Izraelskému: Jestliže se vám líbí, a [jestli to] od Hospodina Boha našeho, rozešleme [posly] k bratřím našim pozůstalým do všech zemí Izraelských, a též kněžím a Levítům do měst a předměstí jejich, a nechť se shromáždí k nám,
3. Abychom zase k nám přivezli truhlu Boha našeho; nebo jsme jí nehledali ve dnech Saulových.
4. I řeklo všecko množství, aby se tak stalo; nebo líbila se ta věc všemu lidu.
5. Protož shromáždil David všecken lid Izraelský od Nílu Egyptského, až kudy se vchází do Emat, aby přivezli truhlu Hospodinovu z Kariatjeharim.
6. A tak vstoupil David a všecken lid Izraelský do Bála, v Kariatjeharim, kteréž jest v Judstvu, aby přenesli odtud truhlu Boha Hospodina, sedícího [nad] cherubíny, jehož se jméno vzývá.
7. I vstavili truhlu Boží na nový vůz, [vzavše ji] z domu Abinadabova, Uza pak a Achio spravovali vůz.
8. Ale David a všecken lid Izraelský hrali před Bohem ze vší síly, v zpěvích na harfy, na loutny, na bubny, na cymbály a na trouby.
9. A když přišli až k humnu Kídon, vztáhl Uza ruku svou, aby pozdržel truhly; nebo uchýlili se volové.
10. Protož rozhněval se Hospodin na Uzu a zabil jej, proto že vztáhl ruku svou k truhle; a umřel tu před Bohem.
11. Tedy zkormoutil se David, proto že se Hospodin tak přísně obořil na Uzu. I nazval to místo Perez Uza až do tohoto dne.
12. A boje se David Boha v ten den, řekl: Kterakž mám k sobě přivezti truhlu Boží?
13. Pročež nepřenesl David truhly k sobě do města Davidova, ale obrátil ji do domu Obededoma Gittejského.
14. I pozůstala truhla Boží mezi čeledí Obededomovou, v domě jeho za tři měsíce, a požehnal Hospodin domu Obededomovu a všem věcem jeho.