1.Paralipomenon, 12.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Tito pak jsou, kteříž přišli k Davidovi do Sicelechu, když se ještě kryl před Saulem synem Cis, a ti byli mezi udatnými, pomocníci boje,
2. Nosíce lučiště, [a bojujíce] pravicí i levicí kamením i střelami z lučiště, [a byli] z bratří Saulových, z pokolení Beniaminova:
3. Kníže Achiezer a Joas, synové Semmaa Gabatského, a Jeziel a Felet, synové Azmavetovi, Beracha, a Jéhu Anatotský,
4. A Ismaiáš Gabaonitský, silný mezi třidcíti, kterýž [byl] nad třidcíti, Jeremiáš, Jachaziel, Jochanan a Jozabad Gederatský,
5. A Eluzai, Jerimot, Bealiáš, Semariáš, a Sefatiáš Charufský,
6. Elkána, Isiáš, Azareel, Joezer a Jasobam, Chorejští,
7. A Joela a Zebadiáš synové Jerochamovi z Gedor.
8. Též i z pokolení Gádova utekli k Davidovi k pevnosti na poušť, muži udatní, muži způsobní k boji, užívajíce štítu a pavézy, jichžto tváři jako tváři lvové, a podobní srnám na horách v rychlosti:
9. Ezer první, Abdiáš druhý, Eliab třetí,
10. Mismanna čtvrtý, Jeremiáš pátý,
11. Attai šestý, Eliel sedmý,
12. Jochanan osmý, Elzabad devátý,
13. Jeremiáš desátý, Machbannai jedenáctý.
14. Ti [byli] z synů Gádových, knížata vojska, jeden nad stem menší, a větší nad tisícem.
15. Ti jsou, kteříž přepravili se přes Jordán měsíce prvního, ačkoli se byl vylil ze všech břehů svých, a zahnali všecky z údolí na východ i na západ.
16. Přišli také [někteří] z synů Beniaminových a Judových k pevnosti Davidově.
17. I vyšel jim David vstříc, a mluvě, řekl jim: Jestliže z příčiny pokoje jdete ke mně, abyste mi pomáhali, i mé srdce také s vámi se sjednotí; pakli k vyzrazení mne nepřátelům mým, (ješto není nepravosti při mně), popatřiž Bůh otců našich a tresci.
18. Duch pak posilnil Amazu předního mezi hejtmany, [i řekl:] Tobě, ó Davide, a těm, jenž s tebou jsou, synu Izai, pokoj; pokoj tobě, pokoj i pomocníkům tvým. Toběť zajisté pomáhá Bůh tvůj. A tak přijal je David, a postavil je mezi knížaty houfů.
19. Nadto i z [pokolení] Manassesova odstoupili k Davidovi, když táhl s Filistinskými k boji proti Saulovi, ale nepomáhali jim. Nebo uradivše se, propustili ho zase knížata Filistinská, řkouce: S nebezpečenstvím hrdel našich odstoupil by ku pánu svému Saulovi.
20. Takž když táhl do Sicelechu, odstoupili k němu někteří z pokolení Manassesova: Adnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu, a Zilletai, hejtmané nad tisíci v [pokolení] Manassesovu.
21. Ti také pomáhali Davidovi s houfy jeho; nebo udatní byli všickni, pročež byli knížaty v jeho vojště.
22. Anobrž každého dne přibývalo jich Davidovi ku pomoci, až [bylo] vojsko veliké, jako vojsko Boží.
23. Tento pak jest počet vývod způsobných k boji, kteříž přišli k Davidovi do Hebronu, aby obrátili království Saulovo k němu podlé slova Hospodinova.
24. Z synů Judových, nosících pavézy a kopí, šest tisíc a osm set způsobných k boji.
25. Z synů Simeonových, udatných mužů k boji, sedm tisíc a sto.
26. Z synů Léví čtyři tisíce a šest set.
27. Joiada také vývoda [synů] Aronových, a s ním tři tisíce a sedm set.
28. A Sádoch mládenec rek udatný, a [z] domu otce jeho knížat dvamecítma.
29. A z synů Beniaminových, bratří Saulových tři tisíce; nebo ještě množství jiných drželi stráž domu Saulova.
30. Z synů též Efraimových dvadceti tisíc a osm set. [Ti byli] rekové udatní, muži slovoutní v čeledech otců svých.
31. Z polovice pak pokolení Manassesova osmnáct tisíc, kteříž vyčteni byli ze jména, aby přišli [a] ustanovili Davida za krále.
32. Z synů také Izacharových, znajících a rozumějících časům, tak že věděli, co by měl činiti lid Izraelský, knížat jejich dvě stě, a všickni bratří jejich [činili] podlé rčení jejich.
33. Z [synů] Zabulon vycházejících na vojnu, vycvičených v bitvě všelijakými nástroji válečnými, padesáte tisíc, a ku potýkání se v šiku bez choulostivosti srdce.
34. Z Neftalímova pak pokolení knížat tisíc, a s nimi pavézníků a kopidlníků třidceti a sedm tisíc.
35. Z pokolení Dan, způsobných k boji, osm a dvadceti tisíc a šest set.
36. A z pokolení Asserova, kteříž způsobní byli k boji, a umělí v šikování se k bitvě, čtyřidceti tisíc.
37. A z Zajordání, [totiž] z Rubenských a Gádských, a z polovice pokolení Manassesova, [přišli] se všemi nástroji válečnými sto a dvadceti tisíc.
38. Všickni ti muži bojovní, umělí v šiku, úmyslem upřímým přišli do Hebronu, aby ustanovili Davida za krále nade vším lidem Izraelským. Nýbrž i všickni ostatní Izraelští srdce jednoho [byli,] aby za krále ustanovili Davida.
39. I byli tu s Davidem tři dni, jedouce a pijíce, nebo jim byli připravili bratří jejich.
40. Ano i ti, kteříž jim blízcí byli až k Izachar a Zabulon a Neftalím, přinášeli chleba na oslích a na velbloudích, i na mezcích a na volích, potravy, mouky, fíků a hroznů sušených, vína, oleje, volů, [a] ovcí v hojnosti. Nebo radost byla v lidu Izraelském.