1.Paralipomenon, 10.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Když pak bojovali Filistinští s Izraelem, utíkali muži Izraelští před Filistinskými, a padli, zbiti jsouce na hoře Gelboe.
2. I stihali Filistinští Saule a syny jeho, a zabili Filistinští Jonatu, Abinadaba a Melchisua, syny Saulovy.
3. A když se zsilila bitva proti Saulovi, trefili na něj střelci s luky, a postřelen jest od střelců.
4. Protož řekl Saul oděnci svému: Vytrhni meč svůj a probodni mne jím, aby přijdouce ti neobřezanci, nečinili sobě ze mne posměchu. Ale nechtěl oděnec jeho, nebo se bál velmi. A pochytiv Saul meč, nalehl na něj.
5. Tedy vida oděnec jeho, že umřel Saul, nalehl i on na meč a umřel.
6. A tak umřel Saul i tři synové jeho, a všecka čeled jeho spolu zemřeli.
7. Když pak uzřeli všickni muži Izraelští, kteříž [bydlili] za tím údolím, že utekli Izraelští, a že zemřeli Saul i synové jeho, opustivše města svá, též utíkali. I přišli Filistinští a bydlili v nich.
8. Potom nazejtří přišli Filistinští, aby zloupili pobité. I nalezli Saule a syny jeho, ležící na hoře Gelboe.
9. A svlékše ho, vzali hlavu jeho i odění jeho, a poslali po zemi Filistinské vůkol, aby [to] ohlášeno bylo modlám jejich i lidu.
10. Složili také i odění jeho [v] chrámě boha svého, hlavu pak jeho přibili [v] chrámě Dágon.
11. Tedy uslyšavše všickni v Jábes Galád všecko, což učinili Filistinští Saulovi,
12. Zdvihli se všickni muži silní a vzali tělo Saulovo, a těla synů jeho, a přinesli je do Jábes. A pochovavše kosti jejich pod jedním dubem v Jábes, postili se sedm dní.
13. A tak umřel Saul pro přestoupení své, jímž byl přestoupil proti Hospodinu, [totiž] proti slovu Hospodinovu, jehož neostříhal, a že se také radil s duchem věštím, doptávaje se ho,
14. A nedoptával se Hospodina. Protož zabil jej, a přenesl království na Davida syna Izai.