1.Paralipomenon, 9.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. A tak všickni Izraelští sečteni byli, a aj, zapsáni jsou v knize králů Izraelských a Judských, [a] přeneseni jsou do Babylona pro přestoupení své.
2. Ti pak, kteříž bydlili prvé v vládařství svém v městech svých, [totiž] Izraelští, kněží, Levítové a Netinejští,
3. Bydlili v Jeruzalémě, z synů Judových, z synů Beniaminových, ano i z synů Efraimových a Manassesových:
4. Uttai syn Amiuda, syna Amri, syna Imri, syna Bani, z synů Fáresových, syna Judova.
5. A z [čeledi] Silonovy: Azaiáš prvorozený a synové jeho.
6. A z synů Zerachových: Jehuel, a příbuzných jejich šest set a devadesát.
7. Z synů pak Beniaminových: Sallu syn Mesullama, syna Hodavia, syna Hasenuova,
8. A Ibneiáš syn Jerochamův, Ela syn Uzi, syna Michri, a Mesullam syn Sefatiáše, syna Rehuelova, syna Ibniášova.
9. Bratří také jejich po pokoleních jejich, devět set padesáte a šest; všickni ti muži knížata čeledí po domích otců svých.
10. Z kněží také Jedaiáš, Jehoiarib a Jachin,
11. Azariáš syn Helkiáše, syna Mesullamova, syna Sádochova, syna Meraiotova, syna Achitobova, kníže v domě Božím.
12. A Adaiáš syn Jerochama, syna Paschurova, syna Malchiášova, a Masai syn Adiele, syna Jachzery, syna Mesullamova, syna Mesillemitova, syna Immerova.
13. A bratří jejich knížata po domích otců svých, tisíc sedm set a šedesát mužů udatných v práci přisluhování domu Božího.
14. A z Levítů: Semaiáš syn Chasuba, syna Azrikamova, syna Chasabiášova, z synů Merari.
15. A Bakbakar Cheres, a Galal, a Mataniáš syn Míchy, syna Zichri, syna Azafova.
16. A Abdiáš syn Semaiáše, syna Galalova, syna Jedutunova, a Berechiáš syn Asy, syna Elkánova, kterýž přebýval ve vsech Netofatských.
17. Též vrátní: Sallum a Akkub, a Talmon, Achiman, i bratří jejich, [z nichž] byl Sallum kníže.
18. Kterýž až po dnes v bráně královské [stával] k východu, onino pak vrátnými [byli] po houfích synů Léví.
19. Ale Sallum syn Chóre, syna Abiazafova, syna Chóre, a bratří jeho z domu otce jeho, Chorejští, nad pracemi přisluhování, ostříhali prahů při stánku, tak jako otcové jejich nad vojskem Hospodinovým, kteříž ostříhali vcházení.
20. Nad kterýmiž Fínes syn Eleazarův byl někdy knížetem, [a] Hospodin byl s ním.
21. Zachariáš [pak] syn Meselemiášův vrátným [byl] u dveří stánku úmluvy.
22. Všickni ti voleni za vrátné k veřejím, [osob] dvě stě a dvanáct. Ti ve vsech svých vyčteni jsou, kteréž nařídil David a Samuel vidoucí, pro jejich věrnost,
23. Aby oni i synové jejich [byli] při branách domu Hospodinova, v domě stánku po strážích.
24. Po čtyřech stranách byli vrátní, k východu, k západu, k půlnoci a ku poledni.
25. A bratří jejich, po vsech svých [bydlící,] aby každého sedmého dne časy svými přicházeli s nimi.
26. Nebo Levítové byli pod spravou těch čtyř předních vrátných, a byli nad komorami a nad poklady domu Božího,
27. A aby vůkol domu Božího ponocovali; nebo jim poručena stráž, a otvírati každý den ráno.
28. Z těch také [ustaveni] nad nádobami přisluhování; nebo v počtu vnášeli je, a v [jistém] počtu též vynášeli.
29. Z nichž opět [někteří] postaveni byli nad nádobami [jinými] a nade všemi nádobami posvátnými, a nad bělí, vínem, olejem, kadidlem a vonnými věcmi.
30. Někteří také synové kněžští strojili masti z těch vonných věcí.
31. Matatiáš pak z Levítů, prvorozený Salluma Choritského, správcí byl těch věcí, kteréž se na pánvi [smažily.]
32. A z synů Kahat, z bratří jejich, byli ustanoveni nad chlebem předložení, aby [jej] připravovali na každou sobotu.
33. Z těch také [byli] zpěváci, přednější [z čeledí] otcovských mezi Levíty bydlíce, nejsouce zaměstknaní [něčím jiným;] nebo ve dne i v noci k své povinnosti státi musili.
34. Ti jsou přední z [čeledí] otcovských mezi Levíty v čeledech svých, a ti přední [jsouce,] bydlili v Jeruzalémě.
35. V Gabaon pak bydlili, otec Gabaonitských Jehiel, a jméno manželky jeho Maacha.
36. Syn pak jeho prvorozený Abdon, Zur, Cis, Bál, Ner a Nádab.
37. Ale Gedor, Achio, Zachariáš a Miklot,
38. (Miklot pak zplodil Simam), ti také naproti bratřím svým bydlili v Jeruzalémě s bratřími svými.
39. Ner pak zplodil Cisa, a Cis zplodil Saule, Saul pak zplodil Jonatu, Melchisua, Abinadaba a Ezbále.
40. Syn pak Jonatův Meribbál, a Meribbál zplodil Mícha.
41. Synové pak Míchovi: Piton, Melech, Tarea.
42. Achaz pak zplodil Járu, Jára pak zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimri. Zimri pak zplodil Mozu.
43. Moza pak zplodil Bina. Refaiáš syn jeho, Elasa syn jeho, Azel syn jeho.
44. Azel pak měl šest synů, jichžto tato jsou jména: Azrikam, Bochru, Izmael, Seariáš, Abdiáš a Chanan. Ti jsou synové Azelovi.