1.Paralipomenon, 8.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Beniamin pak zplodil Bélu, prvorozeného svého, Asbele druhého, Achracha třetího,
2. Nocha čtvrtého, Rafa pátého.
3. Béla pak měl syny: Addara, Geru, Abiuda,
4. Abisua, Námana, Achoacha,
5. A Geru, Sefufana a Churama.
6. Ti jsou synové Echudovi, ti jsou knížata [čeledí] otcovských, bydlících v Gabaa, kteříž je uvedli do Manáhat,
7. Totiž: Náman, a Achia a Gera. On přestěhoval je; zplodil pak Uza a Achichuda.
8. Sacharaim pak zplodil v krajině Moábské, když onen byl propustil je, s Chusimou a Bárou manželkami svými.
9. Zplodil s Chodes manželkou svou Jobaba, Sebia, Mésa a Malkama,
10. Jehuza, Sachia a Mirma. Ti jsou synové jeho, knížata [čeledí] otcovských.
11. S Chusimou pak byl zplodil Abitoba a Elpále.
12. Synové pak Elpálovi: Heber, Misam a Semer. Ten vystavěl Ono a Lod, i vsi jeho.
13. A Beria a Sema. Ti jsou knížata [čeledí] otcovských, bydlících v Aialon; ti zahnali obyvatele Gát.
14. Achio pak, Sasák a Jeremot,
15. Zebadiáš, Arad a Ader,
16. Michael, Ispa a Jocha synové Beria.
17. A Zebadiáš, Mesullam, Chiski, Heber,
18. Ismerai, Izliáš a Jobab synové Elpálovi.
19. A Jakim, Zichri a Zabdi.
20. Elienai, Ziletai a Eliel,
21. Adaiáš, Baraiáš a Simrat synové Simei.
22. Ispan a Heber a Eliel,
23. Abdon, Zichri a Chanan,
24. Chananiáš, Elam a Anatotiáš,
25. Ifdaiáš a Fanuel synové Sasákovi.
26. Samserai, Sechariáš a Ataliáš,
27. Jaresiáš, Eliáš a Zichri synové Jerochamovi.
28. Ta [jsou] knížata otcovských [čeledí] po rodinách svých, kterážto knížata bydlila v Jeruzalémě.
29. V Gabaon pak bydlilo kníže Gabaon, a jméno manželky jeho Maacha.
30. A syn jeho prvorozený Abdon, Zur, Cis, Bál a Nádab,
31. Ale Gedor, Achio, Zecher.
32. A Miklot zplodil Simea. I ti také naproti bratřím svým bydlili v Jeruzalémě s bratřími svými.
33. Ner pak zplodil Cisa, a Cis zplodil Saule. Saul pak zplodil Jonatu, Melchisua, Abinadaba a Ezbále.
34. Syn pak Jonatův Meribbál, Meribbál pak zplodil Mícha.
35. Synové pak Míchovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz.
36. Achaz pak zplodil Jehoadu, Jehoada pak zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimru. Zimri pak zplodil Mozu.
37. Moza pak zplodil Bina. Ráfa syn jeho, Elasa syn jeho, Azel syn jeho.
38. Azel pak měl šest synů, jichž tato jsou jména: Azrikam, Bochru, Izmael, Seariáš a Abdiáš a Chanan. Všickni ti synové Azelovi.
39. Synové pak Ezeka, bratra jeho: Ulam prvorozený jeho, Jehus druhý, a Elifelet třetí.
40. A byli synové Ulamovi muži udatní a střelci umělí, kteříž měli mnoho synů a vnuků [až do] sta a padesáti. Všickni ti [byli] z synů Beniaminových.