1.Paralipomenon, 7.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Synové pak Izacharovi: Tola, Fua, Jasub a Simron, čtyři.
2. Synové pak Tolovi: Uzi, Refaia, Jeriel, Jachmai, Jipsam, Samuel, knížata po domích otců jejich, [pošlí] od Toly, muži udatní v pokoleních svých. Počet jejich ve dnech Davidových [byl] dvamecítma tisíců a šest set.
3. Synové Uzovi: Izrachiáš. Synové pak Izrachiášovi: Michael, Abdiáš, Joel a Isia, všech pět knížat.
4. A s nimi v pokoleních jejich, po čeledech jejich otcovských, mužů válečných třidceti šest tisíců; nebo mnoho měli žen a synů.
5. Bratří také jejich po všech čeledech Izachar, mužů udatných osmdesáte sedm tisíců, všech vyčtených.
6. [Synové] Beniaminovi: Béla, Becher, Jediael, tři.
7. Synové pak Bélovi: Ezbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět knížat čeledí otcovských, muži udatní; načteno jich dvamecítma tisíců, třidceti a čtyři.
8. Potom synové Becherovi: Zemira, Joas, Eliezer, Elioenai, Amri, Jeremot, Abiáš, Anatot a Alemet, všickni synové Becherovi.
9. Kterýchž počet po pokoleních jejich, a po knížatech v domě čeledí otcovských, mužů udatných, dvadceti tisíců a dvě stě.
10. Synové také Jediaelovi: Bilan. Synové pak Bilanovi: Jeus, Beniamin, Ahod, Kenan, Zetan, Tarsis a Achisachar.
11. Všech těch synů Jediaelových po knížatech čeledí, mužů udatných, sedmnáct tisíc a dvě stě, vycházejících na vojnu k bitvě,
12. Kromě Suppim a Chuppim, synů doma zrozených, a Chusim, synů vně zplozených.
13. Synové Neftalímovi: Jasiel, Guni, Jezer a Sallum, synové Bály.
14. Synové Manassesovi: Asriel, kteréhož [mu manželka] porodila. (Ženina [též] jeho Syrská porodila Machira, otce Galád.
15. Machir pak vzal manželku Chuppimovu a Suppimovu, a jméno sestry jeho Maacha.) Jméno pak druhého Salfad, a měl Salfad dcery.
16. Porodila pak Maacha manželka Machirova syna, kteréhož nazvala Fáres, a jméno bratra jeho Sáres, synové pak jeho Ulam a Rekem.
17. Synové pak Ulamovi: Bedan. Tiť jsou synové Galád syna Machirova, syna Manassesova.
18. Sestra pak jeho Molechet porodila Ishoda a Abiezera a Machla.
19. Byli pak synové Semidovi: Achian, Sechem, Likchi a Aniam.
20. Synové pak Efraimovi: Sutelach, a Bered syn jeho, Tachat syn jeho, Elada syn jeho, Tachat syn jeho,
21. Též Zabad syn jeho, Sutelach syn jeho, Ezer a Elad. I zbili je muži Gát, kteříž zrozeni byli v zemi té; nebo sstoupili byli, aby zajali dobytky jejich.
22. Protož kvílil Efraim otec jejich za mnohé dny, a přišli bratří jeho, aby ho těšili.
23. Potom všel k manželce své, kteráž počala a porodila syna, a nazval jméno jeho Beria, že byl v zámutku pro rodinu svou.
24. Dceru také Seeru, kteráž vystavěla Betoron dolní i horní, a Uzen Seera.
25. A Refacha syna jeho, Resefa, Telecha, a Tachana syna jeho,
26. Ladana syna jeho, Amiuda syna jeho, Elisama syna jeho,
27. Non syna jeho, Jozue syna jeho.
28. Vládařství pak jejich a bydlení jejich Bethel s vesnicemi svými, a k východu Náran, a k západu Gázer a vesnice jeho, Sichem s vesnicemi svými, až do Gázy a vesnic jeho.
29. A v místech [naproti] synům Manassesovým: Betsan s vesnicemi svými, Tanach s vesnicemi svými, Mageddo s vesnicemi svými, Dor s vesnicemi svými. V těch bydlili synové Jozefa syna Izraelova.
30. Synové Asser: Jemna, Jesua, Jesui, Beria, a Serach sestra jejich.
31. Synové pak Beriovi: Heber, Melchiel. Onť jest otec Birzavitův.
32. Heber pak zplodil Jafleta, Somera, Chotama, a Suu sestru jejich.
33. Synové pak Jafletovi: Pasach, Bimhal, a Asvat. Ti jsou synové Jafletovi.
34. Synové pak Somerovi: Achi, Rohaga, Jehubba a Aram.
35. Synové pak Helema, bratra jeho: Zofach, Jimna, Seles a Amal.
36. Synové Zofachovi: Suach, Charnefer, Sual, Beri a Jimra,
37. Bezer, Hod, Samma, Silsa, Jitran a Béra.
38. Synové Jeterovi: Jefunne, Fispa a Ara.
39. Synové pak Ulla: Arach, Haniel a Riziáš.
40. Všickni ti synové Asser, knížata domů otcovských, vybraní, udatní, přední z knížat, kteříž vyčteni do vojska k bitvě, v počtu šest a dvadceti tisíc mužů.