1.Paralipomenon, 6.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Synové Léví: Gerson, Kahat a Merari.
2. Synové pak Kahat: Amram, Izar, Hebron a Uziel.
3. Synové pak Amramovi: Aron, Mojžíš, a Maria. Synové pak Aronovi: Nádab, Abiu, Eleazar a Itamar.
4. Eleazar zplodil Fínesa, Fínes zplodil Abisua.
5. Abisua pak zplodil Bukki, Bukki pak zplodil Uzi.
6. Uzi pak zplodil Zerachiáše, Zerachiáš pak zplodil Meraiota.
7. Meraiot zplodil Amariáše, Amariáš pak zplodil Achitoba.
8. Achitob pak zplodil Sádocha, Sádoch pak zplodil Achimaasa.
9. Achimaas pak zplodil Azariáše, Azariáš pak zplodil Jochanana.
10. Jochanan pak zplodil Azariáše. Onť jest užíval kněžství v domě, jejž ustavěl Šalomoun v Jeruzalémě.
11. Zplodil pak Azariáš Amariáše, Amariáš pak zplodil Achitoba.
12. Achitob zplodil Sádocha, Sádoch pak zplodil Salluma.
13. Sallum pak zplodil Helkiáše, Helkiáš pak zplodil Azariáše.
14. Azariáš pak zplodil Saraiáše, Saraiáš pak zplodil Jozadaka.
15. Jozadak pak odšel, když převedl Hospodin Judu a Jeruzalém skrze Nabuchodonozora.
16. Synové Léví: Gersom, Kahat a Merari.
17. Tato pak jsou jména synů Gersomových: Lebni a Semei.
18. Synové pak Kahat: Amram, Izar, Hebron a Uziel.
19. Synové Merari: Moholi a Musi. A tak ty jsou čeledi Levítů po otcích jejich.
20. Gersomovi: Lebni syn jeho, Jachat syn jeho, Zimma syn jeho,
21. Joach syn jeho, Iddo syn jeho, Zára syn jeho, Jetrai syn jeho.
22. Synové Kahat: Aminadab syn jeho, Chóre syn jeho, Assir syn jeho,
23. Elkána syn jeho, a Abiazaf syn jeho, Assir syn jeho,
24. Tachat syn jeho, Uriel syn jeho, Uziáš syn jeho, Saul syn jeho.
25. Synové pak Elkánovi: Amasai a Achimot.
26. Elkána: Synové Elkánovi: Zofai syn jeho, a Nachat syn jeho,
27. Eliab syn jeho, Jerocham syn jeho, Elkána syn jeho.
28. Synové pak Samuelovi: Prvorozený Vasni a Abia.
29. Synové Merari: Moholi, Lebni syn jeho, Semei syn jeho, Uza syn jeho,
30. Sima syn jeho, Aggia syn jeho, Azaiáš syn jeho.
31. Tito jsou pak, kteréž ustanovil David k zpívání v domě Hospodinově, když tam postavena truhla,
32. Kteříž přisluhovali před příbytkem stánku úmluvy zpíváním, dokudž neustavěl Šalomoun domu Hospodinova v Jeruzalémě, a stáli podlé pořádku svého v přisluhování svém.
33. Tito jsou pak, kteříž stáli, i synové jejich, z synů Kahat: Héman kantor, syn Joele, syna Samuelova,
34. Syna Elkánova, syna Jerochamova, syna Elielova, syna Tohu,
35. Syna Sufova, syna Elkánova, syna Machatova, syna Amasai,
36. Syna Elkánova, syna Joelova, syna Azariášova, syna Sofoniášova,
37. Syna Tachatova, syna Assirova, syna Abiazafova, syna Chóre,
38. Syna Izarova, syna Kahatova, syna Léví, syna Izraelova.
39. A bratr jeho Azaf, kterýž stával po pravici jeho. Azaf pak byl syn Berechiáše, syna Simova,
40. Syna Michaelova, syna Baaseiášova, syna Malkiášova,
41. Syna Etni, syna Záry, syna Adaiova,
42. Syna Etanova, syna Zimmova, syna Semeiova,
43. Syna Jachatova, syna Gersomova, syna Léví.
44. Synové pak Merari, bratří jejich, [stávali] po levici: Etan, syn Kísi, syna Abdova, syna Malluchova,
45. Syna Chasabiášova, syna Amaziášova, syna Helkiášova,
46. Syna Amzova, syna Bánova, syna Semerova,
47. Syna Moholi, syna Musi, syna Merari, syna Léví.
48. Bratří pak jejich Levítové [jiní] oddáni [jsou] ke všelikému přisluhování příbytku domu Božího.
49. Ale Aron a synové jeho pálili na oltáři zápalu a na oltáři kadění, při všelikém přisluhování svatyně svatých, a k očišťování Izraele podlé všeho toho, jakož přikázal Mojžíš služebník Boží.
50. Tito pak jsou synové Aronovi: Eleazar syn jeho, Fínes syn jeho, Abisua syn jeho,
51. Bukki syn jeho, Uzi syn jeho, Zerachiáš syn jeho,
52. Meraiot syn jeho, Amariáš syn jeho, Achitob syn jeho,
53. Sádoch syn jeho, Achimaas syn jeho.
54. A tato obydlé jejich, po příbytcích jejich, v mezech jejich, synů Aronových po čeledi Kahatských; nebo jejich byl los.
55. A protož dali jim Hebron v zemi Judské, a předměstí jeho vůkol něho.
56. Pole však městská a vsi jejich dali Kálefovi synu Jefonovu.
57. Synům pak Aronovým dali z měst Judských [města] útočišťná: Hebron a Lebno a předměstí jeho, a Jeter i Estemo a předměstí jeho,
58. A Holon i předměstí jeho, a Dabir i předměstí jeho,
59. Též Asan a předměstí jeho, a Betsemes a předměstí jeho.
60. Z pokolení pak Beniamin: Gaba a předměstí jeho, a Allemet i předměstí jeho, i Anatot a předměstí jeho, všech měst jejich třinácte měst po čeledech jejich.
61. Synům též Kahatovým ostatním z čeledi toho pokolení [dáno] v polovici pokolení Manassesova losem měst deset.
62. Synům pak Gersonovým po čeledech jejich v pokolení Izachar a v pokolení Asser, a v pokolení Neftalím, a v pokolení Manassesovu v Bázan měst třináct.
63. Synům Merari po čeledech jejich v pokolení Ruben, a v pokolení Gád, a v pokolení Zabulon losem měst dvanáct.
64. Dali synové Izraelští Levítům ta města a předměstí jejich.
65. A dali [je] losem v pokolení synů Judových, a v pokolení synů Simeonových, a v pokolení synů Beniaminových, města ta, kteráž jmenovali ze jména.
66. A [kteříž byli] z čeledi synů Kahat, (byla pak města a hranice jejich v pokolení Efraimovu),
67. Těm dali města útočišťná: Sichem a předměstí jeho na hoře Efraim, a Gázer a předměstí jeho,
68. A Jekmaam i předměstí jeho, a Betoron i předměstí jeho,
69. Též i Aialon a předměstí jeho, a Getremmon s předměstím jeho.
70. A v polovici pokolení Manassesova: Aner a předměstí jeho, Balám a předměstí jeho, čeledem synů Kahat ostatním.
71. Synům pak Gersonovým v čeledi polovice pokolení Manassesova [dali] Golan v Bázan s předměstím jeho, a Astarot i předměstí jeho.
72. V pokolení pak Izachar: Kádes s předměstím jeho, Daberet a předměstí jeho,
73. Rámot také s předměstím jeho, a Anem i předměstí jeho.
74. V pokolení pak Asser: Masal s předměstím jeho, a Abdon i předměstí jeho,
75. Též Hukok s předměstím jeho, Rohob také i předměstí jeho.
76. V pokolení pak Neftalímovu: Kádes v Galilei a předměstí jeho, Hamon a předměstí jeho, a Kariataim i předměstí jeho.
77. Synům Merari ostatním v pokolení Zabulonovu [dali] Remmon s předměstím jeho, Tábor a předměstí jeho.
78. A za Jordánem u Jericha, k východní straně Jordánu, v pokolení Rubenovu: Bozor na poušti s předměstím jeho, a Jasa i předměstí jeho.
79. Kedemot také s předměstím jeho, a Mefat i předměstí jeho.
80. V pokolení pak Gád: Rámot v Galád s předměstím jeho, a Mahanaim i předměstí jeho,
81. I Ezebon s předměstím jeho, a Jazer i předměstí jeho.