1.Paralipomenon, 5.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Synové pak Rubenovi prvorozeného Izraelova: (nebo on byl prvorozený, ale když poškvrnil lože otce svého, dáno jest prvorozenství jeho synům Jozefovým, syna Izraelova, však jemu není přičteno prvorozenství.
2. Nebo Judas byl nejsilnější z bratří svých, a kníže mezi nimi, ale provorozenství Jozefovi [náleželo]).
3. Synové, [pravím,] Rubenovi, prvorozeného Izraelova: Enoch, Fallu, Ezron a Charmi.
4. Synové Joelovi: Semaiáš syn jeho, Gog syn jeho, Semei syn jeho;
5. Mícha syn jeho, Reaiáš syn jeho, Bál syn jeho;
6. Béra syn jeho, jehož zavedl Tiglatfalazar král Assyrský. Ten [byl] knížetem pokolení Rubenova.
7. Bratří pak jeho po čeledech jejich, když vyčteni byli po rodinách svých, knížetem byl Jehiel a Zachariáš.
8. A Béla syn Azaza, syna Semy, syna Joelova. Ten bydlil v Aroer až do Nébo a Balmeon.
9. Potom i na východ bydlil, až kudy se vchází na poušť od řeky Eufrates; nebo stáda jejich rozmnožila se v zemi Galádské.
10. Pročež ve dnech Saulových bojovali s Agarenskými, kteříž poraženi jsou od ruky jejich. A tak bydlili v staních jejich po vší krajině východní [země] Galádské.
11. Synové pak Gádovi naproti nim bydlili v zemi Bázan, až [do] Sálechy.
12. Joel byl kníže jejich, a Safan druhý. Ale Janai a Safat v Bázan [zůstali.]
13. Bratří pak jejich po domích otců svých: Michael, Mesullam, Seba, Jorai, Jachan, Zia, Heber, [těch] sedm.
14. (Ti [byli] synové Abichailovi, synové Hurovi, synové Jaroachovi, synové Galádovi, synové Michaelovi, synové Jesisovi, synové Jachdovi, synové Buzovi.)
15. Též Ahi syn Abdiele, syna Gunova, kníže v domě otců jich.
16. I bydlili v Galád, v Bázan a v vesnicech jeho, a ve všech předměstích Sáron, až do hranic jejich.
17. Všickni tito vyčteni byli ve dnech Jotama krále Judského, a ve dnech Jeroboáma krále Izraelského.
18. Synů Rubenových a Gádových a polovice pokolení Manassesova, mužů silných, nosících štít a meč, a natahujících lučiště, a umělých v bitvě, čtyřidceti a čtyři tisíce, sedm set a šedesát vycházejících k boji.
19. I bojovali s Agarenskými, Iturejskými, Nafejskými a Nodabskými.
20. A měli pomoc proti nim. I dáni jsou v ruku jich Agarenové i všecko, což měli. Nebo k Bohu volali v boji, a vyslyšel je, nebo doufali v něho.
21. I zajali stáda jejich, velbloudů jejich padesáte tisíců, a dobytka dvě stě a padesáte tisíců, a oslů dva tisíce, a lidí sto tisíc osob.
22. Zraněných také množství padlo, nebo od Boha byla porážka ta. I bydlili na místě jejich až do přestěhování svého.
23. Synové pak polovice pokolení Manassesova bydlili v té zemi od Bázanu až do Balhermon i Sanir, totiž hory Hermon; [nebo] i oni rozmnoženi byli.
24. Tato pak [byla] knížata [v] domě otců jejich: Efer, Jesi, Eliel, Azriel, Jeremiáš, Hodaviáš a Jachdiel, muži udatní a silní, muži slovoutní, knížata domu otců svých.
25. Ale když přestoupili proti Bohu otců svých, a smilnili, následujíce bohů národů země té, kteréž shladil Bůh od tváři jejich:
26. Vzbudil Bůh Izraelský ducha Fule krále Assyrského, a ducha Tiglatfalazara krále Assyrského, kterýž přenesl pokolení Rubenovo a Gádovo a polovici pokolení Manassesova, a dovedl je do Chelach a do Chabor, až do Hara a k řece Gozan až do dnešního dne.