1.Paralipomenon, 4.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Synové Judovi: Fáres, Ezron, Charmi, Hur a Sobal.
2. Reaiáš pak syn Sobalův zplodil Jachata, Jachat pak zplodil Ahumai a Laad. Ti jsou rodové Zarati.
3. A tito z otce Etama: Jezreel, Isma a Idbas; a jméno sestry jejich Zelelfoni.
4. Fanuel pak otec Gedor, a Ezer otec Chusův. Ti jsou synové Hur prvorozeného Efraty, otce Betlémských.
5. Ashur pak otec Tekoe měl dvě manželky, Chélu a Naaru.
6. I porodila jemu Naara Achuzama, Hefera, Temana a Achastara. Ti [jsou] synové Naary.
7. Synové pak Chéle: Zeret, Jezochar a Etnan.
8. Kóz pak zplodil Anuba, Hazobeba, a rodiny Acharchele syna Harumova.
9. Byl pak Jábez slavnější nad bratří své, a matka jeho nazvala jméno jeho Jábez, řkuci: Nebo jsem ho porodila [s] bolestí.
10. Kterýžto Jábez vzýval Boha Izraelského, řka: Jestliže štědře požehnáš mi, a rozšíříš meze mé, a bude ruka tvá se mnou, a vysvobodíš [mne] od zlého, abych bolesti netrpěl. I učinil Bůh, začež žádal.
11. Chelub pak, bratr Sucha, zplodil Mechiru. Onť jest otec Estonův.
12. Eston pak zplodil Betrafa, Paseacha a Techinna, otce města Náchas. Ti [jsou] muži Rechy.
13. Synové pak Cenezovi: Otoniel a Saraiáš. Synové pak Otonielovi: Chatat.
14. Meonatai pak zplodil Ofru, Saraiáš pak zplodil Joába, otce bydlících v údolí řemeslníků; nebo [tam] řemeslníci byli.
15. Synové pak Kálefa, syna Jefonova: Iru, Ela a Naam. Syn pak Ela: Cenez.
16. Synové pak Jehalleleelovi: Zif, Zifa, Tiriáš a Asarel.
17. A synové Ezry: Jeter, Mered, Efer a Jalon. Porodila také Miriama, Sammai a Jezba otce Estemo.
18. Manželka pak jeho Jehudia porodila Jereda otce Gedor, a Hebera otce Socho, a Jekutiele otce Zanoe. A ti [jsou] synové Betie dcery Faraonovy, kterouž pojal Mered.
19. Synové pak manželky Hodia sestry Nachamovy, otce Cejly: Garmi a Estemo Maachatský.
20. Synové pak Simonovi: Amnon, Rinna, Benchanan a Tilon. A synové Jesi: Zochet a Benzochet.
21. Synové Séla syna Judova: Her otec Lechův, a Lada otec Maresův, a čeledi domu těch, jenž dělali díla kmentová v domě Asbea,
22. A Jokim a muži Chozeby, Joas a Saraf, kteříž panovali v Moáb, a Jasubi Lechem. Ale ty věci jsou starodávní.
23. Toť jsou ti hrnčíři obyvatelé v štěpnicích a ohradách u krále, příčinou díla jeho tam bydlíce.
24. Synové Simeonovi: Namuel, Jamin, Jarib, Zára a Saul.
25. Sallum syn jeho, Mabsam syn jeho, Masma syn jeho.
26. Synové pak Masmovi: Hamuel syn jeho, Zakur syn jeho, Semei syn jeho.
27. Ten Semei měl synů šestnácte a dcer šest. Bratří pak jejich neměli mnoho synů, tak že vší rodiny jejich nebylo tak mnoho, jako synů Judových.
28. Bydlili pak v Bersabé a Molada a [v] Azarsual,
29. A v Bála, v Esem a v Tolad,
30. A v Betueli, v Horma a v Sicelechu,
31. A v Betmarchabot, a v Azarsusim, v Betberi a v Saraim. Ta [byla] města jejich, dokudž kraloval David.
32. Vsi také jejich [při] Etam, Ain, Remmon, Tochen, Asan, pěti městech.
33. A tak všecky vesnice jejich, kteréž byly vůkol těch měst až do Baal, ta [byla] obydlé jejich vedlé rodu jejich.
34. A Mesobab, Jamlech a Josa syn Amazův;
35. A Joel, a Jéhu syn Jozabiáše, syna Saraiášova, syna Azielova;
36. A Elioenai, Jákoba, Jesochaiáš, Asaiáš, Adiel a Jesimeel a Benaiáš;
37. A Ziza syn Sifi, syna Allonova, syna Jedaiášova, syna Simri, syna Semaiášova.
38. Tito ze jména vyčtení ustaveni jsou za knížata v čeledech svých, a čeledi otcovské jejich rozmnožily se náramně.
39. A protož brali se, kudyž se vchází k Gedor, až k východu po údolí tom, aby hledali pastev dobytku svému.
40. I nalezli pastvu hojnou a výbornou, zemi pak prostrannou, bezpečnou a pokojnou, a že z Chama byli ti, kteříž bydlili tam před tím.
41. Protož přišedše ti napsaní ze jména ve dnech Ezechiáše krále Judského, pobořili stany jejich a příbytky, kteříž tam nalezeni byli, a zmordovali je, tak že jich do tohoto dne [není,] a [sami] osedli místo nich; nebo měli tu pastvu dobytku svému.
42. [Někteří] pak z těch synů Simeonových odebrali se na horu Seir, mužů pět set, jichž Pelatia, Neariáš, Refaiáš a Uziel, synové Jesi, byli vůdcové.
43. I vyplénili ostatek těch, kteříž ušli z Amalechitských, a bydlili tam až do tohoto dne.