1.Paralipomenon, 3.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Tito jsou pak synové Davidovi, kteříž se jemu zrodili v Hebronu: Prvorozený Amnon [z] Achinoam Jezreelské, druhý Daniel [z] Abigail Karmelské;
2. Třetí Absolon syn Maachy, dcery Tolmai, krále Gessur, čtvrtý Adoniáš, syn Haggit;
3. Pátý Sefatiáš [z] Abitál, šestý Jetram, z Egly manželky jeho.
4. Šest se mu jich zrodilo v Hebronu, kdež kraloval sedm let a šest měsíců; třidceti pak a tři kraloval v Jeruzalémě.
5. Potom tito se jemu zrodili v Jeruzalémě: Sammua, Sobab, Nátan a Šalomoun, čtyři, [z] Betsabé, dcery Amielovy;
6. Též Ibchar, Elisama a Elifelet;
7. A Noga, Nefeg a Jafia;
8. A Elisama, Eliada a Elifelet, [těch] devět.
9. Všickni [ti] synové Davidovi krom synů ženin, a Támar sestra jejich.
10. Syn pak Šalomounův Roboám, Abiam syn jeho, Aza syn jeho, Jozafat syn jeho,
11. Joram syn jeho, Ochoziáš syn jeho, Joas syn jeho,
12. Amaziáš syn jeho, Azariáš syn jeho, Jotam syn jeho,
13. Achas syn jeho, Ezechiáš syn jeho, Manasses syn jeho,
14. Amon syn jeho, Joziáš syn jeho.
15. Synové pak Joziášovi: Prvorozený Jochanan, druhý Joakim, třetí Sedechiáš, čtvrtý Sallum.
16. Synové pak Joakimovi: Jekoniáš syn jeho, Sedechiáš syn jeho.
17. Synové pak Jekoniáše vězně: Salatiel syn jeho.
18. [Toho] pak Malkiram, Pedai, Senazar, Jekamia, Hosama a Nedabia.
19. Synové pak Pedaiovi: Zorobábel a Semei. A syn Zorobábelův: Mesullam, Chananiáš, a Selomit sestra jejich.
20. [Toho] pak Chasuba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a Jusabchesed, [těch] pět.
21. Syn pak Chananiášův: Pelatia a Izaiáš. Synové Refaie, synové Arnanovi, synové Abdiášovi, synové Sechaniovi.
22. A synové Sechaniovi: Semaiáš. A synové Semaiášovi: Chattus, Igal, Bariach, Neariáš a Safat, šest.
23. A syn Neariáše: Elioenai, Ezechiáš a Azrikam, [ti] tři.
24. Též synové Elioenai: Hodaviáš, Eliasib, Pelaiáš, Akkub, Jochanan, Delaiáš a Anani, [těch] sedm.