1.Paralipomenon, 2.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Tito [jsou] synové Izraelovi: Ruben, Simeon, Léví, Juda, Izachar a Zabulon,
2. Dan, Jozef, Beniamin, Neftalím, Gád a Asser.
3. Synové Judovi: Her, Onan a Séla. Ti tři narodili se jemu z dcery Suovy Kananejské. Ale Her, prvorozený Judův, byl zlý před očima Hospodinovýma, protož zabil ho.
4. Támar pak nevěsta jeho porodila mu Fáresa a Záru. Všech synů Judových pět.
5. Synové Fáresovi: Ezron a Hamul.
6. Synové pak Záre: Zamri, Etan, Héman, Kalkol a Dára, všech těch pět.
7. A synové [Zamri:] Charmi, [vnuk] Achar, kterýž zkormoutil Izraele, zhřešiv při věci proklaté.
8. Synové pak Etanovi: Azariáš.
9. Synové pak Ezronovi, kteříž se mu zrodili: Jerachmeel, Ram a Chelubai.
10. Ram pak zplodil Aminadaba, a Aminadab zplodil Názona, kníže synů Juda.
11. Názon pak zplodil Salmona, a Salmon zplodil Bóza.
12. A Bóz zplodil Obéda, a Obéd zplodil Izai.
13. Izai pak zplodil prvorozeného svého Eliaba, a Abinadaba druhého, a Sammu třetího,
14. Natanaele čtvrtého, Raddaia pátého,
15. Ozema šestého, Davida sedmého,
16. A sestry jejich: Sarvii a Abigail. Synové pak Sarvie byli: Abizai, Joáb, Azael, tři.
17. Abigail pak porodila Amazu, otec pak Amazův byl Jeter Izmaelitský.
18. Kálef pak syn Ezronův zplodil s Azubou manželkou a s Jeriotou [syny.] Jehož tito synové byli: Jeser, Sobab a Ardon.
19. Když pak umřela Azuba, pojal sobě Kálef Efratu, kteráž mu porodila Hura.
20. A Hur zplodil Uri, a Uri zplodil Bezeleele.
21. Potom všel Ezron k dceři Machira otce Galádova, kterouž on pojal, když byl v šedesáti letech. I porodila jemu Seguba.
22. Segub pak zplodil Jaira, kterýž měl třimecítma měst v zemi Galád.
23. Nebo vzal Gessurejským a Assyrským vsi Jairovy, i Kanat s městečky jeho, šedesáte měst. To všecko [pobrali] synové Machirovi, otce Galádova.
24. Též i po smrti Ezronově, když již pojal byl Kálef Efratu, manželka Ezronova Abia porodila jemu také Ashura, otce Tekoa.
25. Byli pak synové Jerachmeele prvorozeného Ezronova: Prvorozený Ram, po něm Buna a Oren, a Ozem [s] Achia.
26. Měl také manželku druhou Jerachmeel, jménem Atara. Ta jest matka Onamova.
27. Byli pak synové Ramovi prvorozeného Jerachmeele: Maaz a Jamin a Eker.
28. Též synové Onamovi byli: Sammai a Jáda. A synové Sammai: Nádab a Abisur.
29. Jméno pak manželky Abisurovy Abichail; ktéráž porodila jemu Achbana a Molida.
30. A synové Nádabovi: Seled a Appaim. Ale umřel Seled bez dětí.
31. Synové pak Appaimovi: Jesi; a synové Jesi: Sesan; a dcera Sesanova: Achlai.
32. Synové pak Jády, bratra Sammaiova: Jeter a Jonatan. Ale umřel Jeter bez dětí.
33. Synové pak Jonatanovi: Felet a Záza. Ti byli synové Jerachmeelovi.
34. Neměl pak Sesan synů, ale dceru. A měl Sesan služebníka Egyptského jménem Jarchu.
35. Protož dal Sesan dceru svou Jarchovi služebníku svému za manželku, kteráž porodila mu Attaie.
36. Attai pak zplodil Nátana, a Nátan zplodil Zabada.
37. Zabad pak zplodil Eflale, a Eflal zplodil Obéda.
38. Obéd pak zplodil Jéhu, a Jéhu zplodil Azariáše.
39. Azariáš pak zplodil Cheleza, a Chelez zplodil Elasu.
40. Elasa pak zplodil Sismaie, a Sismai zplodil Salluma.
41. Sallum pak zplodil Jekamiáše, a Jekamiáš zplodil Elisama.
42. Synové pak Kálefa, bratra Jerachmeelova: Mésa prvorozený jeho. On byl otec Zifejských i synů Marese, otce Hebronova.
43. Synové pak Hebronovi: Chóre a Tapuach, a Rekem a Sema.
44. Sema pak zplodil Rachama otce Jorkeamova, a Rekem zplodil Sammaie.
45. Syn pak Sammai [byl] Maon; kterýžto Maon byl otec Betsurských.
46. Efa také, ženina Kálefova, porodila Chárana a Mozu a Gazeza. A Cháran zplodil Gazeza.
47. Synové pak Johedai: Regem, Jotam, Gesan, Felet, Efa a Saaf.
48. [S] ženinou Maachou Kálef zplodil Sebera a Tirchana.
49. Porodila pak Saafa otce Madmanejských, Sévu otce Makbenejských a otce Gibejských. Též dcera Kálefova Axa.
50. Ti byli synové Kálefovi, syna Hur prvorozeného Efraty: Sobal otec Kariatjeharimských,
51. Salma otec Betlémských, Charef otec čeledi Betgaderských.
52. Měl pak syny Sobal otec Kariatjeharimských: Haroe [otce obyvatelů] dílu Menuchotských.
53. A čeledi Kariatjeharimských, Jeterských, Putských, Sumatských a Misraiských. Z těch pošli Zaratští a Estaolští.
54. Synové Salmy: Betlémští, Netofatští, Atarotští z čeledi Joábovy, a Zarští, [kteříž užívali] dílu Menuchotských,
55. A čeledi písařů obývajících v Jábezu, Tiratských, Simatských, Suchatských. Ti jsou Cinejští příchozí z Amata, otce čeledi Rechabovy.