1.Paralipomenon, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Adam, Set, Enos,
2. Kainan, Mahalaleel, Járed,
3. Enoch, Matuzalém, Lámech,
4. Noé, Sem, Cham a Jáfet.
5. Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mešech a Tiras.
6. Synové pak Gomerovi: Ascenez, Difat a Togorma.
7. Synové pak Javanovi: Elisa, Tarsis, Cetim a Rodanim.
8. Synové Chamovi: Chus, Mizraim, Put a Kanán.
9. A synové Chusovi: Sába, Evila, Sabata, Regma, Sabatacha. Synové pak Regmovi: Sába a Dedan.
10. Zplodil také Chus Nimroda; ten počal mocným býti na zemi.
11. Mizraim pak zplodil Ludim, Anamim, Laabim a Neftuim,
12. Fetruzim také a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští), a Kafturim.
13. Kanán pak zplodil Sidona, prvorozeného svého, a Het,
14. A Jebuzea, Amorea a Gergezea,
15. A Hevea, Aracea a Sinea,
16. A Aradia, Samarea a Amatea.
17. Synové Semovi: Elam, Assur, Arfaxad, Lud, Aram, Hus a Hul, Geter a Mas.
18. A Arfaxad zplodil Sále, Sále pak zplodil Hebera.
19. Heberovi pak narodili se dva synové, z nichž jednoho jméno Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, jméno pak bratra jeho Jektan.
20. Kterýžto Jektan zplodil Elmodada, Salefa, Azarmota a Járe,
21. A Adoráma, Uzala a Dikla,
22. A Ebale, Abimahele a Sebai,
23. A Ofira, Evila a Jobaba. Všickni ti byli synové Jektanovi.
24. Sem, Arfaxad, Sále,
25. Heber, Peleg, Réhu,
26. Sárug, Náchor, Táre,
27. Abram, ten [jest] Abraham.
28. Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.
29. Tito [jsou] rodové jejich: Prvorozený Izmaelův Nabajot, Cedar, Adbeel a Mabsan,
30. Masma, Dumah, Massa, Hadad a Tema,
31. Jetur, Nafis a Cedma. Ti [jsou] synové Izmaelovi.
32. Synové pak Cetury, ženiny Abrahamovy: Ta porodila Zamrana, Jeksana, Madana, Madiana, Jezbocha a Suecha. Synové pak Jeksanovi: Sába a Dedan.
33. Synové pak Madianovi: Efa, Efer, Enoch, Abida a Helda. Všickni ti synové Cetury.
34. Zplodil tedy Abraham Izáka. Synové pak Izákovi: Ezau a Izrael.
35. Synové Ezau: Elifaz, Rahuel, Jehus, Jhelom a Kore.
36. Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz a [syn] Tamny, totiž Amalech.
37. Synové Rahuelovi: Nahat, Zára, Samma a Méza.
38. Synové pak Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Dízan.
39. Synové pak Lotanovi: Hori a Homam. Sestra pak Lotanova: Tamna.
40. Synové Sobalovi: Alian, Manáhat, Ebal, Sefi a Onam. Synové pak Sebeonovi: Aia a Ana.
41. Synové Anovi: Dison. A synové Disonovi: Hamran, Eseban, Jetran a Charan.
42. Synové Eser: Balaan, Závan [a] Jakan. Synové Dízonovi: Hus a Aran.
43. Tito pak jsou králové, kteříž kralovali v zemi Idumejské, prvé než kraloval [který] král z synů Izraelských: Béla syn Beorův, jehožto město jméno mělo Denaba.
44. A když umřel Béla, kraloval na místě jeho Jobab, syn Záre z Bozra.
45. A když umřel Jobab, kraloval místo něho Husam z země Temanské.
46. A když umřel Husam, kraloval místo něho Adad syn Badadův, kterýž porazil Madianské v krajině Moábské; jehož město jméno mělo Avith.
47. A když umřel Adad, kraloval na místě jeho Semla z Masreka.
48. A když umřel Semla, kraloval místo něho Saul z Rohobot řeky.
49. A když umřel Saul, kraloval místo něho Bálanan, syn Achoborův.
50. A když umřel Bálanan, kraloval místo něho Adad, jehož město řečené Pahu; jméno pak ženy jeho Mehetabel, dcera Matredy, dcery Mezábovy.
51. A když umřel Adad, byli vývodové Idumejští: Vývoda Tamna, vývoda Alja, vývoda Jetet,
52. Vývoda Olibama, vývoda Ela, vývoda Finon,
53. Vývoda Kenaz, vývoda Teman, vývoda Mabsar,
54. Vývoda Magdiel, vývoda Híram. Ti [byli] vývodové Idumejští.