1.Královská, 7.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Potom stavěl Šalomoun dům svůj za třinácte let, až jej všelijak dostavěl.
2. Vystavěl též dům [z] lesu Libánského, sto loket zdélí a padesáte loket zšíří a třidceti loket zvýší na čtyřech řadích sloupů cedrových, a trámové cedroví [byli] na těch sloupích.
3. A přikryt byl cedrovím na hoře na těch trámích, kteříž byli na čtyřidcíti pěti sloupích, po patnácti v každém řadu.
4. Oken také byly tři řady, okno proti oknu třmi řady.
5. A všecky dvéře i veřeje čtverhrané byly, [i] okna, a zpořádaná byla okna proti oknům třmi řady.
6. Udělal i síňci na sloupích. Padesáti loket byla dlouhost její a třidcíti loket širokost její, a byla ta síňce napřed, i sloupové i trámové [její] před [tím domem.]
7. Opět vzdělal [jinou] síňci, v níž byl trůn, kdež soudil, [totiž] síňci soudnou, kteráž přikryta byla cedrovím od jedné podlahy až do druhé.
8. Potom při domu svém, v kterémž bydlil, [udělal] síň druhou za tou síní; dílo podobné onomu bylo. Udělal také dům dceři Faraonově, kterouž byl pojal Šalomoun, podobný té síňci.
9. Všecko to bylo z kamení nákladného, vedlé míry tesaného [a] pilou řezaného, vnitř i zevnitř, a to od gruntu až k stropu, i zevnitř až k síni veliké.
10. Základ také byl z kamení nákladného, z kamení velikého, z kamení na deset loket, a z kamení na osm loket.
11. Tak i výš [bylo] kamení nákladné, příslušně vedlé míry tesané, a cedrové dsky.
12. Síň také veliká měla všudy vůkol třmi řady kamení tesané, a jedním řadem dříví cedrové, podobně jako síň vnitřní domu Hospodinova, i síňce téhož domu.
13. Poslav pak král Šalomoun, povolal Chírama z Týru,
14. (Ten byl syn ženy vdovy z pokolení Neftalímova, jehož otec byl obyvatel Tyrský, řemeslník díla z mědi), proto že byl plný moudrosti a rozumnosti i umění k dělání všelikého díla z mědi. Kterýžto když přišel k králi Šalomounovi, dělal všeliké dílo jeho.
15. Nejprv sformoval dva sloupy měděné. Osmnácti loket byla výsost sloupu jednoho, kterýž okolek měl dvanácti loktů. Tak [i] sloup druhý.
16. Potom udělal dvě makovice, kteréž by vstaveny byly na vrch těch sloupů, slité z mědi. Pěti loktů byla zvýší makovice jedna, a pěti loktů zvýší makovice druhá.
17. Mřežování [také] dílem pleteným, [a] šňůry jako řetízky [udělal] k těm makovicím, kteréž byly na vrchu sloupů, sedm na makovici jednu a sedm na makovici druhou.
18. A udělav sloupy, [přidal] k mřežování jednomu dva řady jablek zrnatých vůkol, aby makovice, kteréž [byly] na vrchu, přikrývaly. A tak učinil makovici druhé.
19. Na těch pak makovicích na vrchu sloupů, kteříž v síňci státi měli, [bylo] dílo květem liliovým na čtyři lokty.
20. I [měly] makovice ty na dvou těch sloupích, jakož svrchu [tak i] proti vydutí pod zamřežováním jablka zrnatá, kterýchž bylo dvě stě, [dvěma] řady vůkol, na [jedné i na] druhé makovici.
21. A tak postavil ty sloupy v síňci chrámové. A postaviv sloup na pravé straně, nazval jméno jeho Jachin; a když postavil sloup na levé straně, nazval jméno jeho Boaz.
22. A na vrchu sloupů těch [bylo] dílo liliové. I dokonáno jest dílo sloupů.
23. Udělal také moře slité, desíti loket od jednoho kraje k druhému, okrouhlé vůkol, a pět loket byla vysokost jeho, a okolek jeho třidcíti loket vůkol.
24. Pod jehožto krajem pukly tykvím polním podobné všudy vůkol, po desíti do lokte, obkličovaly moře vůkol; dva řady tykví litých bylo s ním slito.
25. A stálo na dvanácti volích. Tři obráceni byli na půlnoci, a tři patřili k západu, tři zase postaveni byli ku poledni, a tři obráceni byli k východu, a moře svrchu na nich stálo, ale všech jich zadkové byli pod mořem.
26. A bylo ztlouští na dlaň. Kraj jeho byl, jakýž bývá u koflíku [aneb] květu liliového; dva tisíce tun v se bralo.
27. Udělal také deset podstavků měděných. Čtyř loket zdélí [byl] podstavek jeden každý, a čtyř loket zšíří, a tří loket zvýší.
28. Bylo pak takové dílo každého podstavku; lištování [bylo] vůkol na nich, kteréžto lištování [bylo] po krajích [jeho.]
29. A na tom lištování, kteréž bylo po krajích, lvové, volové a cherubínové byli, a nad těmi kraji [byl] sloupec svrchu, a pod lvy a voly obruba dílem taženým.
30. Bylo také po čtyřech kolách měděných pod každým podstavkem, a dsky měděné, a [na] čtyřech úhlech svých měli raménka; [tolikéž i] pod každou medenicí [byla] ta raménka slitá při každé obrubě.
31. Zřídlo pak jeho mezi obrubou po vrchu bylo [zhloubí] lokte, a však okrouhlé, řemeslně [jako i] podstavek udělané, [zšíří] půl druhého lokte. Na kterémžto zřídle byly řezby, ale lištování jejich [bylo] čverhrané, neokrouhlé.
32. A tak po čtyřech kolách bylo pod tím lištováním, a osy kol [vycházely] z podstavků; vysokost kola každého byla půl druhého lokte.
33. Dílo těch kol bylo jako dílo kol u vozu; osy jejich i písty jejich, loukoti jejich i špice jejich, všecko bylo slité.
34. Tolikéž čtyři raménka na čtyřech úhlech podstavku každého, z něhož ta raménka [vynikala.]
35. Na vrchu pak podstavku [byl sloupek] na půl lokte zvýší, okrouhlý vůkol, a na vrchu sloupku toho byli krajové [vypuštění,] a lištování na nich.
36. I zdělal řezby na dskách po krajích jejich, a po lištování jejich, cherubíny, lvy a palmoví, jedno podlé druhého po obrubě všudy vůkol.
37. Na ten způsob udělal deset podstavků jednostejným slitím, na jednostejnou míru, a jednostejná řezba na všech [byla.]
38. Udělal také deset umyvadel měděných. Čtyřidceti měr bralo v se jedno umyvadlo; čtyř loket bylo to každé umyvadlo, jedno umyvadlo na jednom podstavku, [a tak] na desíti podstavcích.
39. I postavil podstavků pět po pravé straně domu, a pět po levé straně domu, moře pak postavil na pravé straně domu, k východu na poledne.
40. Nadělav tedy Chíram umyvadel, a lopat a kotlíků, dokonal všecko dílo, kteréž dělal králi Šalomounovi k domu Hospodinovu:
41. Dva sloupy a makovice okrouhlé, kteréž byly na vrchu dvou sloupů, a mřežování dvoje, aby přikrývalo ty dvě makovice okrouhlé, kteréž byly na vrchu sloupů;
42. A jablek zrnatých čtyři sta na dvojím mřežování; dva řady jablek zrnatých byly na mřežování jednom, aby přikrývaly dvě makovice okrouhlé, kteréž byly na vrchu sloupů;
43. Tolikéž podstavků deset, a umyvadel deset na podstavcích;
44. A moře jedno a volů dvanácte pod mořem;
45. Též hrnce a lopaty, a kotlíky. A všecko nádobí, kteréhož nadělal Chíram králi Šalomounovi do domu Hospodinova, bylo z mědi pulerované.
46. Ty věci na rovinách Jordánských slíval král v jilovaté zemi, mezi Sochot a Sartan.
47. Zanechal pak Šalomoun [vážení] všeho nádobí, pro množství veliké není vyhledáváno váhy mědi.
48. Nadělal také Šalomoun všeho jiného nádobí do domu Hospodinova: Oltář zlatý a stůl zlatý, na němž byli chlebové předložení,
49. A svícnů pět na pravé a pět na levé straně před svatyní svatých z zlata nejčistšího, též květy a lampy i utěradla z zlata,
50. I báně a žaltáře, kotlíky, kadidlnice a nádoby k oharkům z zlata čistého, i panty zlaté ke dveřím domu vnitřního, [totiž] svatyně svatých, a ke dveřím chrámovým.
51. A tak dokonáno jest všecko dílo, kteréž dělal král Šalomoun k domu Hospodinovu, a vnesl tam Šalomoun věci posvěcené od Davida otce svého, stříbro a zlato i nádobí, složiv [je] mezi poklady domu Hospodinova.