1.Královská, 6.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. I stalo se léta čtyřstého osmdesátého po vyjití synů Izraelských z země Egyptské, že Šalomoun měsíce Ziv, (jenž jest měsíc druhý), čtvrtého léta kralování svého nad Izraelem, počal stavěti domu Hospodinova.
2. Dům pak, kterýž stavěl král Šalomoun Hospodinu, byl zdélí šedesáti loktů, a zšíří dvadcíti, a zvýší třidcíti loktů.
3. Síňce také [byla] před chrámem dvadcíti loktů zdélí vedlé širokosti domu, [a] desíti loktů zšíří před domem.
4. Udělal také v domě okna porozšířená [vnitř, ale] possoužená [zevnitř.]
5. Vzdělal též při zdi domu pavlače všudy vůkol vedlé zdi domu, okolo chrámu a svatyně svatých, a nadělal pokojíků všudy vůkol.
6. Pavlače spodní širokost byla pěti loket, prostřední širokost šesti loket, a třetí širokost sedmi loket; nebo byl zdělal ústupky ve [zdi] domu zevnitř všudy vůkol, aby [trámové] nebyli vpouštíni do zdi domu.
7. Když pak ten dům staven byl, z kamení hotového, tak přivezeného stavěli. Ani kladiva ani sekery, [ani] jakého nástroje železného nebylo slyšeti v domě, když byl staven.
8. Dvéře k prostředním pokojům byly po pravé straně domu, jimiž po šneku se chodilo k těm prostředním, a z prostředních k třetím.
9. A tak vystavěl dům ten, a dokonal jej, a přikryl jej krokvemi ohnutými a] prkny cedrovými.
10. Vystavěl i pavlače ty vůkol všeho domu. Pěti loket zvýši byla každá z nich, a připojeny byly k domu trámy cedrovými.
11. Stala se pak řeč Hospodinova k Šalomounovi, řkoucí:
12. Toť jest ten dům, kterýž ty stavíš. Jestliže budeš choditi v ustanoveních mých, a soudy mé vykonávati, a ostříhati všech přikázaní mých, chodě v nich, tedy upevním slovo své s tebou, kteréž jsem mluvil Davidovi otci tvému.
13. A budu bydliti u prostřed synů Izraelských, a neopustím lidu svého Izraelského.
14. A tak vystavěl Šalomoun ten dům, a dokonal jej.
15. A otafloval zdi domu vnitř prkny cedrovými, od podlahy domu až k stropu obložil dřívím vnitř; položil také podlahu domu prkny jedlovými.
16. Udělal také [přehražení] na dvadceti loket [od jedné] strany domu [k druhé,] z prken cedrových, od podlahy až do stropu. A tak udělal u vnitřku příbytek, aby byl svatyně svatých.
17. Pročež čtyřidcíti loktů byl dům, jenž jest chrám přední.
18. A [na tom] cedrovém domu vnitř o [taflování] byly řezby, [nápodobné] tykvím planým a květům otevřeným. Všecko z cedru bylo, tak že ani kamene nebylo viděti.
19. Svatyni pak svatých v domě vnitř připravil, aby tam postavena byla truhla smlouvy Hospodinovy.
20. Kterážto svatyně svatých vnitř byla dvadcíti loktů zdélí, a dvadcíti loktů zšíří, též dvadcíti loktů zvýší, a obložil ji zlatem nejčistším. Oltář také cedrový obložil.
21. Tak obložil Šalomoun příbytek ten zlatem nejčistším, a učinil rozdělující [stěnu] a provazy zlaté před svatyní svatých, kterouž také obložil zlatem.
22. Anobrž všecken dům obložil zlatem, žádné strany nepomíjeje; též všecken oltář, kterýž [byl] před svatyní svatých, obložil zlatem.
23. Udělal také v svatyni svatých dva cherubíny z dříví olivového desíti loket zvýší.
24. A bylo na pět loket křídlo cherubína jedno, a na pět loket křídlo cherubína druhé; deset loket bylo od konce křídla jednoho až k konci křídla druhého.
25. Tak na deset loket byl i cherubín druhý; míru jednostejnou a řezbu jednostejnou měli oba cherubínové.
26. Vysokost cherubína jednoho byla desíti loket, a tolikéž cherubína druhého.
27. I postavil ty cherubíny u prostřed domu vnitřního, tak že roztáhli křídla svá, a dotýkalo se křídlo jednoho [jedné] stěny, též křídlo cherubína druhého dotýkalo se druhé stěny; křídla pak jejich u prostřed domu spolu se dotýkala.
28. Obložil také ty cherubíny zlatem.
29. Přesto i všecky stěny domu vůkol ozdobil řezbami cherubínů a palm a rozvitých květů, vnitř i zevnitř.
30. I podlahu domu položil zlatem vnitř i zevnitř.
31. Udělal též, kudy vcházeli do svatyně svatých, dvéře z dříví olivového, a podvoje i s veřejemi byly pětihrané.
32. Oboje pak ty dvéře byly z dříví olivového, kteréž ozdobil řezbami cherubínů a palm a rozvitých květů, a obložil zlatem; potáhl také i cherubíny a palmy zlatem.
33. Podobně udělal i u vrat chrámových dvéře z dříví olivového čtverhrané.
34. A oboje dvéře byly z dříví jedlového. Na dvě strany jedny dvéře otvíraly se, též na dvě strany druhé dvéře se otvíraly.
35. I vyřezal [na nich] cherubíny a palmy a rozvité květy, a obložil zlatem taženým to, což bylo vyřezáno.
36. Potom vystavěl síň prostřední ze tří řadů [kamení] tesaného, a jednoho řadu dříví cedrového hoblovaného.
37. Léta čtvrtého založen byl dům Hospodinův, měsíce Ziv,
38. A léta jedenáctého, měsíce Bul, (jenž jest měsíc osmý), dokonán jest dům se všemi přípravami svými, a se vším tím, což k němu přináleželo; kterýž stavěl sedm let.