2.Samuelova, 11.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. I stalo se po roce, když králové vyjíždívají [na vojnu,] že poslal David Joába a služebníky své s ním, též i všecken Izrael, aby hubili Ammonitské; i oblehli Rabba. David pak zůstal v Jeruzalémě.
2. Tedy stalo se k večerou, když vstal David s ložce svého, procházeje se po paláci domu královského, že uzřel s paláce ženu, ana se myje; kterážto žena byla vzezření velmi krásného.
3. A poslav David, vyptal se o té ženě a řekl: Není-liž to Betsabé dcera Eliamova, manželka Uriáše Hetejského?
4. Opět poslal David posly a vzal ji. Kterážto když vešla k němu, obýval s ní; (nebo se byla očistila od nečistoty své). Potom navrátila se do domu svého.
5. I počala žena ta. Protož poslavši, oznámila Davidovi, řkuci: Těhotná jsem.
6. Poslav pak David, [vzkázal] Joábovi: Pošli ke mně Uriáše Hetejského. I poslal Joáb Uriáše k Davidovi.
7. A když přišel Uriáš k němu, otázal se [ho,] jak se má Joáb, a jak se má lid, a kterak se vede v vojště?
8. Řekl také David Uriášovi: Jdiž do domu svého, a umyj sobě nohy. I vyšel Uriáš z domu králova, a poslán za ním dar královský.
9. Ale Uriáš spal u vrat domu královského se všemi služebníky pána svého, a nešel do domu svého.
10. Což když oznámili Davidovi, řkouce: Nešel Uriáš do domu svého, řekl David Uriášovi: Však jsi z cesty přišel. Pročež jsi nešel do domu svého?
11. Odpověděl Uriáš Davidovi: Truhla [Boží] a Izrael i Juda zůstávají v staních, a pán můj Joáb i služebníci pána mého na poli zůstávají, já pak mám vjíti do domu svého, abych jedl a pil, a spal s manželkou svou? Jakož jsi živ ty, a jako jest živa duše tvá, žeť toho neučiním.
12. Tedy řekl David Uriášovi: Pobuď zde ještě dnes, a zítra propustím tebe. I zůstal Uriáš v Jeruzalémě toho dne i nazejtří.
13. V tom pozval ho David, aby jedl před ním a pil, a opojil ho. A však [on] šel večer spáti na ložce své s služebníky pána svého, a nešel do domu svého.
14. A když bylo ráno, napsal David list Joábovi, kterýž poslal po Uriášovi.
15. Psal pak v listu těmi slovy: Postavte Uriáše proti bojovníkům nejsilnějším; mezi tím odstupte nazpět od něho, aby raněn jsa, umřel.
16. I stalo se, když oblehl Joáb město, že postavil Uriáše proti místu, kdež věděl, že jsou nejsilnější muži.
17. A vyskočivše muži z města, bojovali proti Joábovi. I padli [někteří] z lidu, z služebníků Davidových, také i Uriáš Hetejský zabit.
18. Tedy poslav Joáb, oznámil Davidovi všecko, což se zběhlo v bitvě.
19. A přikázal tomu poslu, řka: Když vypravíš králi všecky věci, které se zběhly v bitvě,
20. Při čemž jestliže se popudí prchlivost královská a řekne-liť: Proč jste přistoupili k městu, bojujíce? Zdaliž jste nevěděli, že házejí se zdi?
21. Kdo zabil Abimelecha syna Jerobosetova? Zdali ne žena, svrhši na něj kus žernovu se zdi, tak že umřel v Tébes? Proč jste přistupovali ke zdi? tedy díš: Také služebník tvůj Uriáš Hetejský umřel.
22. A tak šel posel, a přišed, oznámil Davidovi všecko to, pročež ho byl poslal Joáb.
23. A řekl posel ten Davidovi: Zmocnili se nás muži ti, a vytrhli proti nám do pole, a honili jsem je až k bráně.
24. V tom stříleli střelci na služebníky tvé se zdi, a zbiti jsou [někteří] z služebníků králových, také i služebník tvůj Uriáš Hetejský zabit.
25. Tedy řekl David poslu: Tak pověz Joábovi: Nic tě to nerozpakuj, že tak i jinak sehlcuje meč. Ztuž boj svůj proti městu a zkaz je, a potěš drábů.
26. Uslyševši pak manželka Uriášova, že umřel Uriáš muž její, plakala manžela svého.
27. A když pominul pláč, poslav David, vzal ji do domu svého, a měl ji za manželku; i porodila mu syna. Ale nelíbilo se to Hospodinu, co učinil David.