2.Samuelova, 8.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Stalo se potom, že porazil David Filistinské, a zemdlil je; i vzal David Meteg Amma z ruky Filistinských.
2. Porazil také Moábské a změřil je provazcem, na zemi je rozprostíraje; a odměřil [jich] dva provazce k zbití a celý provazec k živení. I učiněni jsou Moábští Davidovi služebníci, [a] dávali jemu plat.
3. Porazil též David Hadadezera syna Rohobova, krále Soba, když byl vytáhl, aby rozšířil končiny své až k řece Eufraten.
4. A pobral mu David tisíc [vozů] a sedm set jezdců, a dvadceti tisíc mužů pěších, a zpodřezoval David žily všechněm koňům vozníkům; toliko zanechal z nich ke stu vozům.
5. Přitáhli pak byli Syrští od Damašku na pomoc Hadadezerovi králi Soba, ale David porazil z Syrských dvamecítma tisíc mužů.
6. Tedy osadil David stráží Syrii Damašskou, a byli Syrští služebníci Davidovi, dávajíce plat; nebo zachovával Hospodin Davida, kamžkoli se obrátil.
7. Pobral také David štíty zlaté, kteréž měli služebníci Hadadezerovi, a přinesl je do Jeruzaléma.
8. Z Betach též a z Berot, měst Hadadezerových, nabral král David velmi mnoho mědi.
9. A když uslyšel Tohi král Emat, že porazil David všecko vojsko Hadadezerovo,
10. Poslal Tohi Jorama syna svého k králi Davidovi, aby ho pozdravil přátelsky, a spolu s ním se radoval z toho, že [šťastně] bojoval s Hadadezerem, a porazil ho; (nebo Hadadezer vedl válku proti Tohi). Kterýžto přinesl s sebou nádoby stříbrné, též nádoby zlaté a nádoby měděné.
11. Ty také obětoval král David Hospodinu s stříbrem a zlatem posvěceným ze všech národů, kteréž podmanil,
12. [Totiž] z Syrských a Moábských, též z synů Ammon a z Filistinských, i z Amalechitských a z kořistí Hadadezera syna Rohobova, krále Soba.
13. Zvelebil také David [své] jméno, když se navracoval od pobití osmnácti tisíců Syrských v údolí solnatém.
14. Protož i nad Idumejskými stráž postavil, všecku [krajinu] Idumejskou stráží osadiv. I učiněni jsou všickni Idumejští služebníci Davidovi; nebo zachovával Hospodin Davida, kamž se koli obrátil.
15. I kraloval David nade vším Izraelem, a činil David soud a spravedlnost všemu lidu svému.
16. Joáb pak syn Sarvie [byl] nad vojskem, a Jozafat syn Achiludův kancléřem;
17. Sádoch také syn Achitobův a Achimelech syn Abiatarův kněžími, a Saraiáš písařem.
18. Benaiáš pak syn Joiadův [byl] nad Cheretejskými a Peletejskými, a synové Davidovi knížaty.