2.Samuelova, 6.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Tedy sebral opět David výborného lidu z Izraele třidceti tisíc.
2. A vstav, šel David i všecken lid, kterýž byl s ním, z Bála Judova, aby přinesli odtud truhlu Boží, [při] kteréž se vzývá jméno, jméno Hospodina zástupů, sedícího nad cherubíny.
3. I vstavili truhlu Boží na nový vůz, vzavše ji z domu Abinadabova, kterýž [byl] na pahrbku. Uza pak a Achio, synové Abinadabovi, spravovali ten vůz nový.
4. A tak vzali ji z domu Abinadabova, kterýž [byl] na pahrbku, [jdouce] s truhlou Boží; Achio pak šel před truhlou.
5. Ale David i všecken dům Izraelský hrali před Hospodinem na všelijaké [nástroje] z dříví cedrového, totiž na harfy, loutny, bubny, husličky, a na cymbály.
6. A když přišli k humnu Náchonovu, vztáhl [ruku] svou Uza k truhle Boží a pozdržel jí, nebo uchýlili se volové.
7. Protož rozhněval se Hospodin na Uzu, a zabil ho Bůh pro neprozřetelnost; i umřel tu u truhly Boží.
8. Tedy zkormoutil se David, proto že se Hospodin tak přísně obořil na Uzu. I nazváno to místo Peres Uza až do tohoto dne.
9. A boje se David Hospodina v ten den, řekl: Kterakž má vjíti ke mně truhla Hospodinova?
10. Pročež David nechtěl přenésti k sobě truhly Hospodinovy do města svého, ale způsobil to, aby se obrátila do domu Obededoma Gittejského.
11. I pobyla truhla Hospodinova v domě Obededoma Gittejského za tři měsíce, a požehnal Hospodin Obededomovi i všemu domu jeho.
12. V tom povědíno jest králi Davidovi, že požehnal Hospodin domu Obededomovu i všemu, což má, pro truhlu Boží. Tedy odšed David, přenesl truhlu Boží z domu Obededomova do města Davidova s veselím.
13. A když poodešli ti, kteříž nesli truhlu Hospodinovu, na šest kroků, obětoval voly a tučný [dobytek.]
14. David pak poskakoval ze vší síly před Hospodinem, a byl oblečen David v efod lněný.
15. A tak David i všecken dům Izraelský provázeli truhlu Hospodinovu s plésáním a zvukem trouby.
16. Stalo se pak, když truhla Hospodinova vcházela do města Davidova, že Míkol dcera Saulova vyhlídala z okna, a viduci krále Davida plésajícího a poskakujícího před Hospodinem, pohrdla jím v srdci svém.
17. A když přinesli truhlu Hospodinovu, postavili ji na místě jejím u prostřed stanu, kterýž jí byl David rozbil; a obětoval David před Hospodinem oběti zápalné i pokojné.
18. Zatím když přestal David obětovati obětí zápalných a pokojných, dal požehnání lidu ve jménu Hospodina zástupů.
19. Dal také všemu lidu a všemu množství Izraelskému, od muže až do ženy, jednomu každému jeden pecník chleba a kus masa, a [vína] láhvici jednu. I odšel všecken lid, jeden každý do domu svého.
20. Potom navracoval se David, aby dal požehnání domu svému. I vyšla Míkol dcera Saulova vstříc Davidovi, a řekla: Jak slavný byl dnes král Izraelský, kterýž se odkrýval dnes před děvkami služebníků svých, tak jako se odkrývá jeden z lehkomyslných!
21. I řekl David k Míkol: Před Hospodinem, (kterýž mne vyvolil nad otce tvého a nad všecken dům jeho, přikázav mi, abych byl vývodou lidu Hospodinova, [totiž] Izraele), [plésal jsem] a plésati budu před Hospodinem.
22. Anobrž čím se ještě více opovrhu nežli tuto, a ponížím se u sebe sám, tím i u těch děvek, o nichž jsi mluvila, i u těch, [pravím,] slavnější budu.
23. Protož Míkol dcera Saulova neměla žádného plodu až do dne smrti své.