1.Samuelova, 31.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. A tak potýkali se Filistinští s Izraelem. Muži pak Izraelští utíkali před Filistinskými a padli, zbiti jsouce na hoře Gelboe.
2. I stihali Filistinští Saule a syny jeho, a zabili Filistinští Jonatu a Abinadaba a Melchisua, syny Saulovy.
3. Když se pak zsilila bitva proti Saulovi, trefili na něj střelci, muži s luky; i postřelen jest velmi od těch střelců.
4. I řekl Saul oděnci svému: Vytrhni meč svůj a probodni mne jím, aby přijdouce ti neobřezanci, neprobodli mne, a neučinili sobě ze mne posměchu. Ale nechtěl oděnec jeho, nebo se bál velmi. A pochytiv Saul meč, nalehl na něj.
5. Tedy vida oděnec jeho, že umřel Saul, nalehl i on na meč svůj a umřel s ním.
6. A tak umřel Saul a tři synové jeho, a oděnec jeho, ano i všickni muži jeho v ten den spolu.
7. Když pak uzřeli synové Izraelští, kteříž [bydlili] za tím údolím, a kteříž [bydlili] za Jordánem, že zutíkali muži Izraelští, nadto že Saul i synové jeho zahynuli, opustivše města, také utíkali. I přišli Filistinští a bydlili v nich.
8. A když bylo nazejtří, přišli Filistinští, aby zloupili pobité; i nalezli Saule a tři syny jeho ležící na hoře Gelboe.
9. I sťali hlavu jeho a svlékli odění jeho, a poslali po zemi Filistinské vůkol, aby [to] ohlášeno bylo v chrámě modl jejich i lidu.
10. I složili odění jeho v chrámě Astarot, tělo pak jeho přibili na zdi Betsan.
11. Tedy uslyšavše o tom obyvatelé Jábes Galád, co učinili Filistinští Saulovi,
12. Zdvihli se všickni muži silní, a jdouce celou noc, sňali tělo Saulovo i těla synů jeho se zdi Betsanské; a když se navrátili do Jábes, spálili je tam.
13. A vzavše kosti jejich, pochovali [je] pod stromem v Jábes, a postili se sedm dní.