1.Samuelova, 8.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Když se pak zstaral Samuel, ustanovil syny své za soudce v Izraeli.
2. A bylo jméno syna jeho prvorozeného Joel, a jméno druhého Abia; [ti byli] soudcové v Bersabé.
3. Nechodili pak synové jeho po cestách jeho, ale uchýlili se po lakomství, a berouce dary, převraceli soud.
4. Shromáždili se tedy všickni starší Izraelští, a přišli k Samuelovi do Ramata.
5. A řekli jemu: Aj, tys se již zstaral, a synové tvoji nechodí po cestách tvých; protož nyní ustanov nám krále, aby soudil nás, jakož [jest u] všech národů.
6. I nelíbila se ta řeč Samuelovi, že řekli: Dej nám krále, aby nás soudil. Protož modlil se Samuel Hospodinu.
7. Tedy řekl Hospodin Samuelovi: Uposlechni hlasu lidu ve všem, což mluví tobě; nebo ne tebouť jsou pohrdli, ale mnou pohrdli, abych nekraloval nad nimi.
8. Podlé všech skutků těch, kteréž činili od [onoho] dne, v němž jsem je vyvedl z Egypta až do tohoto dne, kdyžto opustili mne, a sloužili bohům cizím, takť oni činí i tobě.
9. Protož nyní uposlechni hlasu jejich, a však nejprv osvědč pilně před nimi, a oznam jim obyčej krále, kterýž nad nimi kralovati bude.
10. I mluvil Samuel všecky řeči Hospodinovy k lidu, kteříž krále žádali od něho.
11. A řekl: Tento bude obyčej krále, kterýž kralovati bude nad vámi: Bráti bude syny vaše, a dá je k vozům svým, a zdělá sobě z nich jezdce, a běhati budou před vozem jeho.
12. Také ustanoví je sobě za hejtmany nad tisíci a za padesátníky, a aby jemu orali rolí jeho, a žali obilé jeho, též aby jemu dělali nástroje válečné a přípravy k vozům jeho.
13. Dcery také vaše bráti bude, aby dělaly masti, a byly kuchařky a pekařky.
14. Nadto pole vaše a vinice vaše, i olivoví vaše nejvýbornější pobéře a rozdá služebníkům svým.
15. Také z toho, což vsejete, a z vinic vašich desátky bráti bude, a dá komorníkům a služebníkům svým.
16. Též služebníky vaše a děvky vaše, a mládence vaše nejzpůsobnější, i osly vaše vezme, aby [jimi] dělal dílo své.
17. Z stád vašich desátky bráti bude, a vy budete jemu za služebníky.
18. I budete volati v ten den příčinou krále vašeho, kteréhož byste sobě vyvolili, a nevyslyší vás Hospodin dne toho.
19. Nechtěl však lid uposlechnouti řeči Samuelovy, a řekli: Nikoli, ale král bude nad námi,
20. Abychom i my také byli, jako všickni [jiní] národové, a souditi nás bude král náš, a vycházeje před námi, bojovati bude za nás.
21. Vyslyšev tedy Samuel všecka slova lidu, oznámil je Hospodinu.
22. I řekl Hospodin Samuelovi: Uposlechni hlasu jejich, a ustanov jim krále. Protož řekl Samuel mužům Izraelským: Jdětež jeden každý do města svého.