Soudců, 15.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Stalo se pak [po několika] dnech, v čas žně pšeničné, že chtěje navštíviti Samson ženu svou, [a přinésti] s sebou kozlíka, řekl: Vejdu k ženě své do pokoje. A nedopustil mu otec její vjíti.
2. I řekl otec její: Domníval jsem se zajisté, že ji máš v nenávisti, protož dal jsem ji tovaryši tvému. Zdaliž není sestra její mladší pěknější než ona? Nechať jest tedy tvá místo oné.
3. I řekl jim Samson: Nebuduť já potom vinen Filistinským, když jim zle učiním.
4. Odšed tedy Samson, nalapal tři sta lišek, a vzav pochodně, obrátil jeden ocas k druhému, a dal [vše] jednu pochodni mezi dva ocasy do prostředka.
5. Potom zapálil ty pochodně, a pustil do obilí Filistinských, a popálil, jakž sžaté tak nesžaté, i vinice i olivoví.
6. I řekli Filistinští: Kdo je to učinil? Jimž odpovědíno: Samson zeť Tamnejského, proto že vzal ženu jeho a dal ji tovaryši jeho. Tedy přišedše Filistinští, spálili ji ohněm i otce jejího.
7. Tedy řekl jim Samson: Ač jste učinili tak, však [až se lépe] vymstím nad vámi, teprv přestanu.
8. I zbil je [na] hnátích i na bedrách porážkou velikou, a odšed, usadil se na vrchu skály Etam.
9. Pročež vytáhli Filistinští, a rozbivše stany proti Judovi, rozložili se [až] do Lechi.
10. Muži pak Juda řekli: Proč jste vytáhli proti nám? I odpověděli: Vytáhli jsme, abychom svázali Samsona, a učinili jemu tak, jako on nám učinil.
11. Tedy vyšlo tři tisíce mužů Juda k vrchu skály Etam, a řekli Samsonovi: Nevíš-liž, že panují nad námi Filistinští? Pročež jsi tedy nám to učinil? I odpověděl jim: Jakž mi učinili, tak jsem jim učinil.
12. Řekli také jemu: Přišli jsme, abychom tě svázali a vydali v ruku Filistinským. Tedy odpověděl jim Samson: Přisáhněte mi, že vy se na mne neoboříte.
13. Tedy mluvili jemu, řkouce: Nikoli, jediné tuze svížíce, vydáme tě v ruku jejich, ale nezabijeme tě. I svázali ho dvěma provazy novými, a svedli jej s skály.
14. Kterýž když přišel až do Lechi, Filistinští radostí křičeli proti němu. Přišel pak na něj Duch Hospodinův, a učiněni jsou provazové, kteříž byli na rukou jeho, jako niti lněné, když v ohni hoří, i spadli svazové s rukou jeho.
15. Tedy našel čelist osličí [ještě] vlhkou, a vztáh ruku svou, vzal ji a pobil ní tisíc mužů.
16. Protož řekl Samson: Čelistí osličí hromadu jednu, [nýbrž] dvě hromady, čelistí osličí zbil jsem tisíc mužů.
17. A když přestal mluviti, povrhl čelist z ruky své, a nazval to místo Ramat Lechi.
18. Žíznil pak velice, i volal k Hospodinu a řekl: Ty jsi učinil skrze ruce služebníka svého vysvobození toto veliké, nyní pak již žízní umru, aneb upadnu v ruku těch neobřezaných.
19. Tedy otevřel Bůh skálu v Lechi, i vyšly z ní vody, a napil se; i okřál, a [jako] ožil. Protož nazval jméno její studnice vzývajícího, kteráž jest v Lechi až do dnešního dne.
20. Soudil pak Izraele za času Filistinských dvadceti let.