Soudců, 10.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Povstal pak po Abimelechovi k obhajování Izraele Tola, syn Fua, syna Dodova, muž z [pokolení] Izachar, a ten bydlil v Samir na hoře Efraim.
2. I soudil Izraele za třimecítma let, a umřev, pochován jest v Samir.
3. Po něm povstal Jair Galádský, a soudil Izraele za dvamecítma let.
4. A měl třidceti synů, kteříž jezdili na třidcíti mezcích; a měli třidceti měst, kteráž sloula vsi Jairovy až do dnešního dne, a [ty jsou] v zemi Galád.
5. I umřel Jair, a pochován jest v Kamon.
6. Opět pak synové Izraelští činili to, což jest zlého před očima Hospodinovýma; nebo sloužili Bálům a Astarot, to jest, bohům Syrským, bohům Sidonským a bohům Moábským, tolikéž i bohům synů Ammon, i bohům Filistinským, tak že opustili Hospodina, a nesloužili jemu.
7. Protož roznítila se prchlivost Hospodinova na Izraele, a vydal je v ruku Filistinských a v ruku Ammonitských,
8. Kteříž stírali a potlačovali syny Izraelské toho roku, [i potom za] osmnácte let, všecky syny Izraelské, kteříž byli před Jordánem v zemi Amorejského, kteráž jest v Galád.
9. Přešli pak Ammonitští [i] Jordán, aby bojovali také proti Judovi, a proti Beniaminovi, i proti domu Efraimovu; i byl Izrael náramně ssoužen.
10. Tedy volali synové Izraelští k Hospodinu, řkouce: Zhřešiliť jsme tobě, tak že jsme opustili [tě] Boha svého, a sloužili jsme Bálům.
11. Ale Hospodin řekl synům Izraelským: Zdaliž jsem od Egyptských a od Amorejských a od Ammonitských a Filistinských,
12. Tolikéž [od] Sidonských, a Amalechitských, i [od] Maonitských, vás ssužujících, když jste volali ke mně, nevysvobodil vás z ruky jejich?
13. A vy opustili jste mne a sloužili jste bohům cizím, protož nevysvobodím vás více.
14. Jděte a volejte k bohům, kteréž jste [sobě] zvolili; oni nechť vás vysvobodí v čas ssoužení vašeho.
15. I řekli synové Izraelští Hospodinu: Zhřešili jsme; učiň s námi, cožť se dobře líbí, a však vysvoboď nás, prosíme, v tento čas.
16. Protož vyvrhše bohy cizí z prostředku svého, sloužili Hospodinu, a zželelo se duši jeho nad trápením Izraele.
17. Svolali se pak Ammonitští, a položili se v Galád; shromáždili se také synové Izraelští, a položili se v Masfa.
18. I řekli lid s knížaty Galád jedni druhým: Kdokoli počne bojovati proti Ammonitským, bude vůdce všech obyvatelů Galád.