Soudců, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Stalo se pak po smrti Jozue, otázali se synové Izraelští Hospodina, řkouce: Kdo z nás potáhne proti Kananejskému napřed, aby bojoval s ním?
2. Jimž řekl Hospodin: Juda nechť táhne, aj, dal jsem tu zemi v ruku jeho.
3. (Řekl pak byl Juda Simeonovi bratru svému: Potáhni se mnou k [dobývání] losu mého, abychom bojovali proti Kananejskému, a já také potáhnu s tebou k [dobývání] losu tvého. I táhl s ním Simeon.
4. Tedy vytáhl Juda, i dal Hospodin Kananejského a Ferezejského v ruce jejich, a porazili z nich v Bezeku deset tisíc mužů.
5. Nebo nalezše Adonibezeka v Bezeku, bojovali proti němu, a porazili Kananejského i Ferezejského.
6. Když pak utíkal Adonibezek, honili ho, a chytivše jej, zutínali mu palce u rukou i noh.
7. Tedy řekl Adonibezek: Sedmdesáte králů s uťatými palci u rukou i noh svých sbírali [drobty] pod stolem mým; jakž jsem činil, tak odplatil mi Bůh. I přivedli jej do Jeruzaléma, a tam umřel.
8. Nebo byli vybojovali synové Juda Jeruzalém, a vzavše jej, zbili [obyvatele] jeho ostrostí meče a město vypálili.
9. Potom také vytáhli synové Judovi, aby bojovali proti Kananejskému, bydlícímu na horách při straně polední [i] na rovinách.
10. Nebo byl vytáhl Juda proti Kananejskému, kterýž bydlil v Hebronu, (jméno pak Hebronu prvé bylo Kariatarbe,) a pobil Sesaie, a Achimana, a Tolmaie.
11. A odtud byl táhl na obyvatele Dabir, (jméno pak Dabir prvé bylo Kariatsefer).
12. Kdežto řekl Kálef: Kdo by dobyl Kariatsefer a vzal by je, dám jemu Axu dceru svou za manželku.
13. Tedy dobyl ho Otoniel, syn Cenezův, bratra Kálefova mladšího, i dal jemu Axu dceru svou za manželku.
14. Stalo se pak, že když přišla [k němu,] ponukla ho, aby prosil otce jejího za pole; [i] ssedla s osla. A řekl jí Kálef: Cožť jest?
15. A ona odpověděla: Dej mi dar; poněvadžs mi dal zemi suchou, dej mi [také] studnice vod. I dal jí Kálef studnice v horních i dolních [končinách.]
16. Synové také Cinejského, tchána Mojžíšova, odebrali se z města palmového s syny Juda na poušť Judovu, jenž jest k straně polední [městu] Arad; a odšedše, bydlili s lidem tím.
17. Potom táhl Juda s Simeonem, bratrem svým, a porazili Kananejské přebývající v Sefat, a zkazili je. I nazváno jest jméno města toho Horma.
18. Dobyl také Juda Gázy a pomezí jeho, i Aškalonu s pomezím jeho, též Akaronu a pomezí jeho.
19. Nebo byl Hospodin s Judou, a vyhnal [obyvatele] hor, ale nevyhnal obyvatelů údolí, proto že vozy železné měli.
20. I dali Kálefovi Hebron, jakož byl mluvil Mojžíš, a vyhnal odtud tři syny Enakovy.
21. Jebuzejského pak, bydlícího v Jeruzalémě, nevyhnali synové Beniamin; protož bydlil Jebuzejský v Jeruzalémě s syny Beniamin až do tohoto dne.
22. Vytáhla také i čeled Jozefova do Bethel, a Hospodin byl s nimi.
23. Nebo shlédla čeled Jozefova Bethel, kteréhožto města jméno prvé bylo Lůza.
24. Uzřevše pak ti špehéři muže vycházejícího z města, řekli jemu: Medle ukaž nám, kudy bychom [mohli] vjíti do města, a učinímeť milost.
25. Kterýžto ukázal jim, kudy by [mohli] vjíti do města; i vyhubili to město mečem, muže pak toho se vší čeledí jeho propustili.
26. I šel muž ten do země Hetejských, kdež vystavěl město, a nazval jméno jeho Lůza; to jest jméno jeho až do tohoto dne.
27. Manasses také nevyhnal [obyvatelů] Betsan a městeček jeho, ani Tanach a městeček jeho, ani obyvatelů Dor a Jibleam, a Mageddo a městeček jejich; i počal Kananejský svobodně bydliti v zemi té.
28. Když se pak zsilil Izrael, uvedl Kananejského pod plat, a maje jej vyhnati, nevyhnal.
29. Efraim také nevyhnal Kananejského bydlícího v Gázer, protož bydlil Kananejský u prostřed něho v Gázer.
30. Zabulon [též] nevyhnal obyvatelů Cetron, a [obyvatelů] Naalol, protož bydlil Kananejský u prostřed něho, a dával jemu plat.
31. Asser [také] nevyhnal obyvatelů Acho a obyvatelů Sidonu, ani Ahalab, ani Achzib, ani Helba, ani Afek, ani Rohob.
32. I bydlil Asser mezi Kananejskými obyvateli země té, nebo nevyhnal jich.
33. [Též] Neftalím nevyhnal obyvatelů Betsemes, ani obyvatelů Betanat, protož bydlil mezi Kananejskými přebývajícími v zemi té; a však obyvatelé Betsemes a Betanat dávali jim plat.
34. Ssužovali pak Amorejští syny Dan na horách, tak že nedali jim scházeti do údolí.
35. Nebo počal Amorejský [svobodně] bydliti na hoře Heres, v Aialon a v Salbim, ale když se zsilila ruka čeledi Jozefovy, uvedeni jsou pod plat.
36. Pomezí pak Amorejského [bylo] od začátku [hor] Akrabim, od skály [jejich] i výše.