Jozue, 21.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Přistoupili pak přední z otců Levítského [pokolení] k Eleazarovi knězi, a k Jozue, synu Nun, a k předním z otců pokolení synů Izraelských,
2. A mluvili k nim v Sílo, v zemi Kananejské, řkouce: Hospodin přikázal skrze Mojžíše, abyste nám dali města k přebývání, i podměstí jejich pro dobytky naše.
3. Dali tedy synové Izraelští Levítům z dědictví svého, vedlé rozkázaní Hospodinova, města tato i podměstí jejich.
4. Padl pak los čeledem Kahat, i dáno losem synům Arona kněze, Levítům, z pokolení Juda, a z pokolení Simeon, i z pokolení Beniaminova měst třinácte.
5. A jiným synům Kahat, z čeledí pokolení Efraimova, a z pokolení Danova, a z polovice pokolení Manassesova losem [dáno] měst deset.
6. Synům pak Gerson, z čeledí pokolení Izacharova, a z pokolení Asserova, též z pokolení Neftalímova, a z polovice pokolení Manassesova v Bázan losem [dáno] měst třinácte.
7. Synům Merari po čeledech jejich, z pokolení Rubenova a z pokolení Gádova, též z pokolení Zabulonova měst dvanácte.
8. Dali tedy synové Izraelští Levítům ta města i předměstí jejich, (jakož přikázal Hospodin skrze Mojžíše,) losem.
9. A tak z pokolení synů Judových, a z pokolení synů Simeonových dána jsou města, kterýchž tuto jména jsou položena.
10. A dostal se [první díl] synům Aronovým, z čeledí Kahat, z synů Léví; nebo jim padl los první.
11. Dáno jest tedy jim město Arbe, otce Enakova, (jenž jest Hebron,) na hoře Juda, a předměstí jeho vůkol něho.
12. Ale pole města toho i vsi jeho dali Kálefovi synu Jefone k vládařství jeho.
13. Synům tedy Arona kněze dali město útočišťné vražedlníku, Hebron i předměstí jeho, a Lebno i předměstí jeho;
14. A Jeter s předměstím jeho, též Estemo a předměstí jeho;
15. Holon i předměstí jeho, a Dabir s podměstím jeho;
16. Také Ain s předměstím jeho, a Juta s podměstím jeho, i Betsemes a předměstí jeho, měst devět z toho dvojího pokolení.
17. Z pokolení pak Beniaminova [dali] Gabaon a předměstí jeho, a Gaba s předměstím jeho;
18. Též Anatot a podměstí jeho, i Almon s předměstím jeho, města čtyři.
19. Všech měst synů Aronových kněží třinácte měst s předměstími jejich.
20. Čeledem pak synů Kahat, Levítům, kteříž pozůstali z synů Kahat, (byla pak města losu jejich z pokolení Efraim,)
21. Dali jim město útočišťné vražedlníku, Sichem i předměstí jeho, na hoře Efraim, a Gázer s předměstím jeho.
22. Též Kibsaim a předměstí jeho, a Betoron s předměstím jeho, města čtyři.
23. Z pokolení pak Dan: Elteke a předměstí jeho, a Gebbeton s předměstím jeho;
24. Též Aialon a předměstí jeho, a Getremmon s podměstím jeho, města čtyři.
25. Z polovice pak pokolení Manassesova: Tanach a podměstí jeho, a Getremmon s předměstím jeho, města dvě.
26. Všech měst deset s předměstími jejich čeledem synům Kahat ostatním.
27. Synům také Gersonovým, z čeledí Levítských, z polovice pokolení Manassesova [dali] město útočišťné vražedlníku, Golan v Bázan a předměstí jeho, a Bozran s předměstím jeho, města dvě.
28. Z pokolení Izacharova: Kesion a podměstí jeho, a Daberet s předměstím jeho;
29. Jarmut a předměstí jeho, a Engannim s předměstím jeho, města čtyři.
30. Z pokolení pak Asserova: Mesal a předměstí jeho, též Abdon a podměstí jeho;
31. Helkat s předměstím jeho, a Rohob s podměstím jeho, města čtyři.
32. Z pokolení také Neftalímova: Město útočišťné vražedlníku, Kedes v Galilei a předměstí jeho, a Hamotdor s předměstím jeho, a Kartam s předměstím jeho, města tři.
33. Všech měst Gersonitských po čeledech jejich, třinácte měst s předměstími jejich.
34. Čeledem pak synů Merari, Levítům ostatním, [dali] z pokolení Zabulonova Jekonam a předměstí jeho, Karta a předměstí jeho;
35. Damna a předměstí jeho, Naalol a předměstí jeho, města čtyři.
36. Z pokolení pak Rubenova: Bozor a předměstí jeho, a Jasa a předměstí jeho;
37. Kedemot a předměstí jeho, a Mefat s podměstím jeho, města čtyři.
38. A z pokolení Gádova: Město útočišťné vražedlníku, Rámot v Galád a předměstí jeho, a Mahanaim s předměstím jeho;
39. Ezebon a podměstí jeho, Jazer s podměstím jeho, města čtyři.
40. Všech měst synů Merari po čeledech jejich, kteříž ostatní byli z čeledí Levítských, bylo podlé losu jejich měst dvanácte.
41. [A tak] všech měst Levítských u prostřed vládařství synů Izraelských měst čtyřidceti osm s předměstími svými.
42. Mělo pak to město jedno každé obzvláštně svá předměstí vůkol sebe, a taková byla všecka ta města.
43. Dal tedy Hospodin Izraelovi všecku tu zemi, kterouž s přísahou zaslíbil dáti otcům jejich; i opanovali ji dědičně, a bydlili v ní.
44. Dal také Hospodin jim odpočinutí se všech stran podlé všeho, jakž byl s přísahou zaslíbil otcům jejich, aniž kdo byl, ješto by ostál proti nim ze všech nepřátel jejich; všecky nepřátely jejich dal Hospodin v ruku jejich.
45. Nepominulo ani [jedno] slovo ze všelikého slova dobrého, kteréž mluvil Hospodin k domu Izraelskému, [ale] všecko se tak stalo.