Jozue, 19.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Potom padl los druhý Simeonovi, pokolení synů Simeonových, po čeledech jejich, a bylo dědictví jejich u prostřed dědictví synů Juda.
2. A přišlo jim v dědictví jejich Bersabé, Seba a Molada;
3. Azarsual a Bala, též Esem;
4. Eltolad a Betul, a Horma;
5. Sicelech a Betmarchabot, a Azarsusa;
6. Betlebaot a Sarohem, měst třinácte i vsi jejich;
7. Ain, Remmon, též Eter a Asan, města čtyři i vsi jejich;
8. I všecky vsi, kteréž byly vůkolí měst těch, až do Balatber a Rámat poledního. To jest dědictví pokolení synů Simeonových po čeledech jejich.
9. Z podílu synů Judových bylo dědictví synů Simeonových; nebo díl synů Judových byl jim příliš veliký, protož u prostřed dědictví jejich vzali dědictví synové Simeonovi.
10. Potom přišel třetí los synům Zabulon po čeledech jejich, a jest meze dědictví jejich až do Sarid.
11. Odkudž vstupuje meze jejich podlé moře k Merala, a přichází až do Debaset, a běží až ku potoku, kterýž jest proti Jekonam.
12. Obrací se pak od Sarid nazpátek k východu slunce, ku pomezí Chazelet Tábor, a [odtud] táhne se k Daberet, a vstupuje do Jafie.
13. Odtud přechází zase k východu, do Gethefer [a] do Itakasin, odkudž vychází do Remmon, a točí se k Nea.
14. Točí se také táž meze od půlnoci do Anaton, a dochází až k údolí Jeftael;
15. A Katet, Naalol, Simron, Idala a Betlém, měst dvanácte i vsi jejich.
16. To jest dědictví synů Zabulonových po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.
17. Izacharovi také padl los čtvrtý, [totiž] synům Izacharovým po čeledech jejich.
18. A meze jejich: Jezreel, Kasalat a Sunem;
19. Hafaraim, Sion, též Anaharat;
20. Rabbot, Kesion a Abez,
21. Ramet, Engannim a Enhada, i Betfeses.
22. Odkuž přibíhá meze k Táboru a k Sehesima a k Betsemes, a dochází až k Jordánu, měst šestnácte i vsi jejich.
23. To jest dědictví pokolení synů Izacharových po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.
24. Padl také los pátý pokolení synů Asser po čeledech jejich.
25. A byla meze jejich: Helkat a Chali, a Beten, a Achzaf;
26. Elmelech, též Amaad a Mesal, a přibíhá až na Karmel k moři, a do Sichor Libnat;
27. A obrací se k východu slunce do Betdagon, a dosahá k [losu] Zabulonovu, a do údolí Jeftael k půlnoci, [a do] Betemek a Nehiel, a táhne se do Kábul na levou stranu,
28. A [do] Ebron a Rohob, a Hamon a Kána až do Sidonu velikého.
29. Odtud se navrací ta meze do Ráma až k městu hrazenému Zor; tu se obrací do Chosa, a skonává se při moři podlé vyměření v Achziba.
30. K tomu [přísluší] Afek a Rohob, měst dvamecítma i vsi jejich.
31. To jest dědictví pokolení synů Asser po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.
32. Synům Neftalímovým padl los šestý, po čeledech jejich.
33. A byla meze jejich od Helef a od Elon do Sananim, a Adami, Nekeb a Jebnael, až do Lekum, a skonává se u Jordánu.
34. Potom navracuje se meze na západ k Azanot Tábor, a odtud jde do Hukuka, a vpadá k] Zabulonovu od poledne, a k Asserovu přibíhá od západu, a k Judovu při Jordánu na východ slunce.
35. Města pak hrazená jsou: Assedim, Ser a Emat, Rechat a Ceneret;
36. Adama, Ráma a Azor;
37. Kedes, Edrei a Enazor;
38. Jeron, Magdalel, Horem, Betanat a Betsemes, měst devatenácte i vsi jejich.
39. To jest dědictví pokolení synů Neftalím po čeledech jejich, ta města s vesnicemi svými.
40. Na pokolení synů Dan po čeledech jejich padl los sedmý.
41. A byla meze dědictví jejich: Zaraha a Estaol, a Hirsemes;
42. Salbin, Aialon a Jetela;
43. Elon, Tamna a Ekron;
44. Elteke, Gebbeton a Baalat;
45. Jehud, Beneberak a Getremmon;
46. Mehaiarkon a Rakon s pomezím, [kteréž jest] naproti Joppe.
47. Přišlo pak pomezí synům Dan příliš malé. Protož vstoupili synové Dan, a bojovali proti Lesen, a dobyvše ho, pobili [obyvatele] ostrostí meče, a vzavše je v dědictví, bydlili tam, a přezděli Lesenu Dan, vedlé jména Dan otce svého.
48. To jest dědictví pokolení synů Dan po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.
49. Když pak přestali děliti se zemí po mezech jejích, dali synové Izraelští dědictví Jozue, synu Nun, mezi sebou.
50. Podlé rozkázaní Hospodinova dali jemu město, kteréhož žádal, Tamnatsára, na hoře Efraim. I vystavěl město, a přebýval v něm.
51. Ta jsou dědictví, kteráž dali k vládařství Eleazar kněz a Jozue syn Nun, i přední [z] otců pokolení synů Izraelských, losem v Sílo před Hospodinem, u dveří stánku úmluvy, a tak dokonali rozdělování země.