Jozue, 16.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Potom padl los synům Jozefovým, od Jordánu [proti] Jerichu při vodách Jerišských k východu, poušť, kteráž se začíná od Jericha přes hory Bethel.
2. A od Bethel vychází do Lůza, a přichází ku pomezí Archi [do] Atarot.
3. Potom jde k moři ku pomezí Jefleti, až ku pomezí Betoron dolního, a až k Gázer, a skonává se při moři.
4. I vzali dědictví [své] synové Jozefovi, Manasses a Efraim.
5. Byla pak meze synů Efraimových po čeledech jejich, ta byla meze dědictví jejich na východ, [od] Atarot Addar až do Betoron vrchního.
6. A vychází meze ta k moři při Michmetat od půlnoční strany, a obchází meze k východu Tanatsilo, a přechází ji od východu k Janoe.
7. A sstupuje z Janoe do Atarot a Nárat, a přichází do Jericha, a vychází k Jordánu.
8. Od Tafue meze jde k moři ku potoku Kána, a skonává se při moři. To jest dědictví pokolení synů Efraim po čeledech jejich.
9. Města pak oddělená synům Efraimovým [byla] u prostřed dědictví synů Manassesových, všecka města s vesnicemi svými.
10. A nevyplénili Kananea bydlícího v Gázer. I bydlil Kananejský u prostřed Efraima až do dnes, dávaje plat.