Jozue, 15.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. [Tento] pak byl los pokolení synů Juda po čeledech jejich, při pomezí Edomském [a] poušti Tsin ku poledni, k straně polední.
2. I byla jejich meze polední kraj moře slaného od zátoky, kteráž se chýlí ku poledni.
3. Odkudž jda na poledne k vrchu Akrabim, přechází Tsin, a táhne se od poledne k Kádesbarne, i přichází [až] do Ezron, a [odtud] točí se k Addar, a obchází Karkaha.
4. Odtud jde do Asmona, a vychází ku potoku Egyptskému, a přichází meze ta až k západu. To budete míti pomezí na poledne.
5. Meze pak na východ jest moře slané, až k kraji Jordánu, a meze strany půlnoční jest od zátoky moře [a] od kraje Jordánu.
6. Odkudž jde meze ta do Betogla, a táhne se od půlnoci do Betaraba; a [odtud] přichází k kameni Bohana syna Rubenova.
7. A vstupuje ta meze do Dabir od údolí Achor, a na půlnoci chýlí se k Galgala, kteréž jest naproti vcházení do Adomim, jenž jest údolí tomu ku poledni, a přechází k vodám Ensemes, a skonává se u studnice Rogel.
8. Odtud jde ta meze přes údolí synů Hinnom k straně Jebus od poledne, jenž jest Jeruzalém, odkudž vstupuje táž meze k vrchu hory, kteráž jest naproti údolí Hinnom na západ, a kteráž jest na konci údolí Refaim na půlnoci.
9. Obchází pak ta meze od vrchu té hory k studnici vody Neftoa, a vychází k městům hory Efron; a odtud jde ta meze do Bála, jenž jest Kariatjeharim.
10. Potom točí se ta meze od Bála na západ k hoře Seir, a odtud jde k straně hory Jeharimských od půlnoci, jenž jest Cheslon, a sstupuje do Betsemes, a přichází do Tamna.
11. A vychází ta meze v stranu Akaron na půlnoci, a točí se vůkol k Sechronu, a přechází až k hoře Bála, a [odtud] táhne se do Jebnael, i dochází ta meze k moři.
12. Potom západní pomezí jest při moři velikém a mezech [jeho.] To jest pomezí synů Juda vůkol, po čeledech jejich.
13. Kálefovi pak, synu Jefone, dal díl u prostřed synů Juda, podlé řeči Hospodinovy k Jozue, město Arbe, otce Enakova, jenž jest Hebron.
14. I vyhnal odtud Kálef tři syny Enakovy: Sesai a Achimana a Tolmai, rodinu Enakovu.
15. A odtud vstoupil k obyvatelům Dabir, kteréž prvé sloulo Kariatsefer.
16. I řekl Kálef: Kdo by dobyl Kariatsefer a vzal je, dám jemu Axu dceru svou za manželku.
17. Dobyl ho pak Otoniel syn Cenezův, příbuzný Kálefův, i dal jemu Axu dceru svou za manželku.
18. I stalo se, že když přišla k němu, ponukla ho, aby prosil otce jejího za pole; protož ssedla s osla. I řekl jí Kálef: Což tě?
19. A ona odpověděla: Dej mi dar, poněvadž jsi mi dal zemi suchou, dejž mi také studnice vod. I dal jí studnice horní a studnice dolní.
20. To jest dědictví pokolení synů Juda po čeledech jejich.
21. Tato pak jsou města v končinách pokolení synů Juda, podlé pomezí Edom na poledne: Kabsael, Eder a Jagur;
22. A Cina, a Dimona, a Adada;
23. A Kedes, a Azor, a Jetnan;
24. Zif a Telem, a Balot;
25. Též Azor, Chadat a Kariot, Ezron, jenž jest Azor;
26. Amam a Sama, a Molada;
27. A Azar Gadda, a Esmon, a Betfelet;
28. Též Azarsual, a Bersabé, a Baziothia;
29. Bála a Im, a Esem;
30. A Eltolad, a Chesil, a Horma;
31. A Sicelech, a Medemena, a Sensenna;
32. A Lebaot, a Selim, též Ain a Remmon; všech měst dvadceti a devět i vsi jejich.
33. Na rovinách [pak:] Estaol a Zaraha, a Asna;
34. A Zanoe, a Engannim, Tafua a Enaim;
35. Jarmut, Adulam, Socho a Azeka;
36. A Saraim, Aditaim, a Gedera, a Gederotaim, měst čtrnácte i vsi jejich;
37. Senan a Adassa, a Magdalgad;
38. Delean a Masfa, a Jektehel;
39. Lachis, Baskat a Eglon;
40. Chebon, Lemam a Cetlis;
41. Gederot, Betdagon, a Naama, i Maceda, měst šestnáct a vsi jejich;
42. Lebna, Eter a Asan;
43. Jefta, Asna a Nesib;
44. Ceila, Achzib a Maresa, měst devět i vsi jejich;
45. Akaron a městečka, i vsi jeho;
46. Od Akaron až k moři všecka [města,] kteráž se chýlí k Azotu, i vsi jejich;
47. Azot, městečka jeho i vsi jeho; Gáza, městečka jeho i vsi jeho až ku potoku Egyptskému, i moře veliké s pomezím [svým.]
48. A na horách: Samir, Jeter a Socho;
49. Danna a město Sanna, jenž jest Dabir;
50. Anab, Estemo a Anim;
51. Gosen, Holon a Gilo, měst jedenácte i vsi jejich;
52. Arab, Duma a Esan;
53. Janum, Bettafua a Afeka;
54. Též Atmata a Kariatarbe, jenž jest Hebron, a Sior, měst devět a vsi jejich.
55. Maon, Karmel a Zif, a Juta;
56. Jezreel a Jukadam, a Zanoe;
57. Kain, Gabaa a Tamna, měst deset i vsi jejich;
58. Alul, Betsur a Gedor;
59. Maret, Betanot a Eltekon, měst šest i vsi jejich;
60. Kariatbaal, kteréž jest Kariatjeharim, a Rebba, města dvě i vsi jejich;
61. Na poušti: Betaraba, Middin a Sechacha;
62. A Nibsam, a město solné, a Engadi, měst šest i vsi jejich.
63. Jebuzejských pak obyvatelů Jeruzaléma nemohli synové Juda vypléniti, protož bydlil Jebuzejský s syny Judskými v Jeruzalémě až do tohoto dne.