Jozue, 13.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Jozue pak již byl starý a sešlý věkem. I řekl jemu Hospodin: Tys se již sstaral, a jsi sešlého věku, země pak zůstává velmi mnoho k opanování.
2. Tato jest země, kteráž zůstává: Všecky končiny Filistinské a všecka Gessuri,
3. Od Níle, kterýž jest naproti Egyptu, až ku pomezí Akaron na půlnoci, [kterážto krajina] Kananejským se přičítá, [v níž jest] patero knížetství Filistinských: Gazejské, Azotské, Aškalonitské, Getejské a Akaronitské, a [to bylo] Hevejské;
4. Na poledne pak všecka země Kananejská a Mára, kteréž jest Sidonských až do Afeka, a až ku pomezí Amorejského;
5. Též země Giblická, a všecken Libán k východu slunce, od Balgad pod horou Hermon, až kde se vchází do Emat.
6. Všecky obyvatele té hory, od Libánu až k vodám Maserefot, všecky Sidonské já vyženu od tváři synů Izraelských; toliko [ty] rozděl ji losem lidu Izraelskému v dědictví, jakožť jsem přikázal.
7. Protož nyní rozděl zemi tu v dědictví devateru pokolení, a polovici pokolení Manassesova,
8. Poněvadž druhá [polovice a] pokolení Rubenovo a Gádovo vzali díl svůj, kterýž jim dal Mojžíš před Jordánem k východu, jakož dal jim Mojžíš služebník Hospodinův,
9. Od Aroer, kteréž jest při břehu potoka Arnon, i města u prostřed potoka, i všecky roviny Medaba až do Dibon,
10. I všecka města Seona, krále Amorejského, kterýž kraloval v Ezebon, až ku pomezí synů Ammon,
11. A Galád, i pomezí Gessuri a Machati, všecku horu Hermon, i všecken Bázan až do Sálecha,
12. Všecko království Oga v Bázan, kterýž kraloval v Astarot a v Edrei, kterýž byl pozůstal z ostatků Refaim, když je pobil Mojžíš, a zahladil je.
13. Nevyhnali pak synové Izraelští Gessuri a Machati, protož bydlil Gessura a Machata u prostřed Izraele až do dnešního dne.
14. Toliko pokolení Léví nedal dědictví; oběti ohnivé Hospodina Boha Izraelského jsou dědictví jeho, jakož mluvil jemu.
15. Dal pak Mojžíš pokolení synů Ruben po čeledech jejich [dědictví.]
16. A bylo jejich pomezí od Aroer, kteréž jest při břehu potoka Arnon, i město, kteréž jest u prostřed potoka, i všecky roviny, [kteréž jsou] při Medaba,
17. Ezebon i všecka města jeho, kteráž byla na rovinách, Dibon a Bamotbal a Betbalmeon,
18. Jasa a Kedemot a Mefat,
19. A Kariataim a Sabma, a Saratazar na hoře údolí,
20. A Betfegor i Assedot, Fazga a Betsimot.
21. Všecka také města v kraji, i všecko království Seona, krále Amorejského, kterýž kraloval v Ezebon, jehožto zabil Mojžíš i s knížaty Madianskými, Evi i Rekem, Sur, Hur a Rebe, vývodami Seonovými, obyvateli té země.
22. Ano i Baláma, syna Beorova, věšťce, zabili synové Izraelští mečem, s jinými, kteříž zbiti od nich.
23. I bylo pomezí synů Rubenových Jordán s mezemi [svými.] To jest dědictví synů Rubenových po čeledech jejich, města i vsi jejich.
24. Dal také Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým, po čeledech jejich [dědictví].
25. A bylo jejich pomezí Jazer i všecka města Galád, a polovice země synů Ammon až do Aroer, kteréž jest naproti Rabba,
26. A od Ezebon až do Rámot, Masfe a Betonim, a od Mahanaim až ku pomezí Dabir;
27. V údolí také Betaram a Betnemra, a Sochot, a Sefon, ostatek království Seona, krále Ezebon, [i] Jordán s pomezím [svým] až k kraji moře Ceneret za Jordánem na východ.
28. To jest dědictví synů Gád po čeledech jejich, města i vsi jejich.
29. Dal také Mojžíš polovici pokolení Manassesova [dědictví,] i bylo polovice pokolení synů Manassesových, po čeledech jejich.
30. Pomezí jejich od Mahanaim, všecken Bázan, všecko království Oga, krále Bázan, i všecky vesnice Jair, kteréž jsou v Bázan, šedesáte měst,
31. A polovice Galád, a Astarot, a Edrei, města království Oga v Bázan. [To dal] synům Machirovým, syna Manassesova, polovici synů Machirových, po čeledech jejich.
32. Ta jsou [dědictví,] kteráž rozdělil Mojžíš na rovinách Moábských před Jordánem [proti] Jerichu k východu.
33. Pokolení pak Léví nedal Mojžíš dědictví; Hospodin Bůh Izraelský jest dědictví jejich, jakož mluvil jim.