Jozue, 12.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Tito pak jsou králové té země, kteréž pobili synové Izraelští, a opanovali zemi jejich, za Jordánem k východu slunce, od potoku Arnon až k hoře Hermon i všecky roviny k východu:
2. Seon, král Amorejský, kterýž bydlil v Ezebon, a panoval od Aroer, [kteréž leží] při břehu potoka Arnon, a u prostřed potoka toho, a polovici Galád, až do potoka Jabok, [kterýž jest] na pomezí synů Ammon,
3. A od rovin až k moři Ceneret k východu, a až k moři pouště, [jenž jest] moře slané k východu, kudyž se jde k Betsimot, a od polední strany ležící pod [horou] Fazga.
4. Pomezí také Oga, krále Bázan, z ostatků Refaimských, kterýž bydlil v Astarot a v Edrei,
5. A kterýž panoval na hoře Hermon a v Sálecha, i ve vší [krajině] Bázan až ku pomezí Gessuri a Machati, a nad polovicí Galád, ku pomezí Seona, krále Ezebon.
6. Mojžíš, služebník Hospodinův, a synové Izraelští pobili je; a dal ji Mojžíš služebník Hospodinův k vládařství [pokolení] Rubenovu, Gádovu a polovici pokolení Manassesova.
7. Tito pak jsou králové země té, kteréž pobil Jozue a synové Izraelští za Jordánem k západu, od Balgad, [kteréž jest] na poli Libánském, až k hoře lysé, kteráž se táhne až do Seir, a dal ji Jozue pokolením Izraelským k vládařství po dílích jejich,
8. Na horách i na rovinách, i po polích, i v údolích, i na poušti a na poledne, [zemi] Hetejského, Amorejského, Kananejského, Ferezejského, Hevejského a Jebuzejského:
9. Král Jericha jeden, král Hai, kteréž bylo na straně Bethel, jeden;
10. Král Jeruzalémský jeden, král Hebron jeden;
11. Král Jarmut jeden, král Lachis jeden;
12. Král Eglon jeden, král Gázer jeden;
13. Král Dabir jeden, král Gader jeden;
14. Král Horma jeden, král Arad jeden;
15. Král Lebna jeden, král Adulam jeden;
16. Král Maceda jeden, král Bethel jeden;
17. Král Tafua jeden, král Chefer jeden;
18. Král Afek jeden, král Sáron jeden;
19. Král Mádon jeden, král Azor jeden;
20. Král Simron Meron jeden, král Achzaf jeden;
21. Král Tanach jeden, král Mageddo jeden;
22. Král Kedes jeden, král Jekonam z Karmelu jeden;
23. Král Dor [z] krajiny Dor jeden, král [z] Goim v Galgal jeden;
24. Král Tersa jeden. Všech králů třidceti a jeden.