Deuteronomium, 34.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Tedy vstoupil Mojžíš z rovin Moábských na horu Nébo, na vrch hory, kteráž [jest] proti Jerichu, a ukázal jemu Hospodin všecku zemi Galád až do Dan,
2. I všecku Neftalím, a zemi Efraim a Manasse, a všecku zemi Juda až k moři nejdalšímu,
3. Polední také [stranu] a roviny údolí Jericha, města palmovím [osazeného,] až do Segor.
4. A řekl jemu Hospodin: Tato jest země, kterouž s přísahou zaslíbil jsem Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, řka: Semeni tvému dám ji. Způsobil jsem [to,] abys [ji] viděl očima svýma, však do ní nevejdeš.
5. I umřel tam Mojžíš, služebník Hospodinův, v zemi Moábské, vedlé řeči Hospodinovy.
6. A pochoval jej v Gai, v zemi Moábské naproti Betfegor, a žádný nezvěděl o jeho hrobu až do tohoto dne.
7. Byl pak Mojžíš ve stu a dvadcíti letech, když umřel, a nepošly oči jeho, aniž síla odešla od něho.
8. I plakali synové Izraelští Mojžíše na rovinách Moábských třidceti dní, a vyplněni jsou dnové pláče [a] kvílení nad Mojžíšem.
9. Jozue pak, syn Nun, naplněn jest duchem moudrosti; nebo byl vložil Mojžíš ruce své na něj. I poslouchali ho synové Izraelští, a činili, jakož přikázal Hospodin skrze Mojžíše.
10. Ale nepovstal více prorok v Izraeli podobný Mojžíšovi, (kteréhož by tak znal Hospodin tváří v tvář),
11. Ve všech znameních a zázracích, pro něž poslal jej Hospodin, aby činil je v zemi Egyptské, před Faraonem a přede všechněmi služebníky jeho, a vší zemí jeho,
12. Také i ve všech [skutcích] ruky silné, a ve všeliké hrůzi veliké, kteréžto [věci] činil Mojžíš před očima všeho Izraele.