Deuteronomium, 33.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Toto pak jest požehnání, kterýmž požehnal Mojžíš, muž Boží, synů Izraelských před svou smrtí,
2. A řekl: Hospodin z Sinai přišel, a vzešel jim z Seir, zastkvěl se s hory Fáran, a přišel s desíti tisíci svatých, z jehožto pravice oheň zákona [svítil] jim.
3. Jak velice miluješ lidi! Všickni svatí jeho [jsou] v ruce tvé, oni také přivinuli se k nohám tvým, vezmouť [prospěch] z výmluvností tvých.
4. Zákon vydal nám Mojžíš, dědičný shromáždění Jákobovu,
5. (Nebo byl v Izraeli jako král), když přední z lidu shromáždili se, i [všecka] pokolení Izraelská.
6. Buď živ Ruben a neumírej, a muži jeho ať jsou [bez] počtu.
7. Tolikéž [požehnal] i Judovi a řekl: Vyslyš, Hospodine, hlas Judův, a k lidu svému jej sprovozuj; ruce jeho budou bojovati za něj, a ty jemu spomáhati budeš proti nepřátelům jeho.
8. O Léví také řekl: Thumim tvé a urim tvé [bylo, Pane,] při muži svatém tvém, kteréhož jsi zkusil v pokušení, a kterýž podlé tebe měl nesnáz při vodách Meribah,
9. Kterýž řekl otci svému a matce své: Neohlédám se na vás; a bratří svých neznal, a o synech svých nevěděl; nebo ostříhají výmluvností tvých, a smlouvu tvou zachovávají.
10. Vyučovati budou soudům tvým Jákoba, a zákonu tvému Izraele, a klásti budou kadidlo před tváří tvou, a obět zápalnou na oltáři tvém.
11. Požehnejž, Hospodine, rytěřování jeho, a v práci rukou jeho zalib se tobě. Zlomuj ledví nepřátel jeho a těch, kteříž ho nenávidí, aby nepovstali.
12. A o Beniaminovi řekl: Milý [jest] Hospodinu, bezpečně s ním bydliti bude; ochraňovati jej bude každého dne, a mezi rameny jeho přebývati.
13. O Jozefovi pak řekl: Požehnaná země jeho od Hospodina pro nejlepší věci nebeské, pro rosu a vrchoviště zespod se prýštící,
14. A pro nejlepší úrody sluncem [vyzralé,] a pro nejlepší věci [časem] měsíců došlé,
15. I pro [rozkoše] hor nejstarších, a pro rozkoše pahrbků věčných,
16. Pro nejlepší věci země i plnost její, vyplývající z milosti ve kři přebývajícího. Přijdiž [to požehnání] na hlavu Jozefovu, a na vrch hlavy odděleného [z jiných] bratří jeho.
17. Prvorozeného, vola toho krása veliká bude, a rohové jednorožce rohové jeho, jimiž on trkati bude národy napořád [až do] končin země. A toť jsou mnozí tisícové Efraimovi a tisícové Manassesovi.
18. O Zabulonovi také řekl: Vesel se Zabulon u vycházení svém, a Izachar v staních svých.
19. Lidi na horu [Boží] svolají, [a] budou obětovati oběti spravedlnosti; nebo hojnost mořskou ssáti budou, a skryté poklady v písku.
20. Gádovi pak řekl: Požehnaný, kterýž rozšiřuje Gáda. [Onť] jakožto lev bydliti bude, a uchvátí rameno i s hlavou.
21. Kterýž opatřil ho prvotinami; nebo tam podílem skrze vydavatele zákona ubezpečen jest. Protož pobéřeť se s knížaty lidu, a spravedlnost Hospodinovu i soudy jeho s Izraelem vykonávati bude.
22. O Danovi pak řekl: Dan [jako] lvíče lvové vyskakovati bude z Bázan.
23. A Neftalímovi řekl: Ó Neftalíme, sytý přízní [Páně,] plný požehnání Hospodinova, západní a polední stranu přijmi za dědictví.
24. O Asserovi také řekl: Asser požehnaný nad [jiné] syny, budeť milý bratřím svým, omočí v oleji nohu svou.
25. Železo a měď pod šlepějemi tvými; pokudž trvati budou dnové tvoji, slovoutný budeš.
26. Neníť žádného, jako [Bůh] silný, ó Izraeli, kterýž se vznáší na nebesích ku pomoci tobě, a u velebnosti své na oblacích nejvyšších.
27. Ochrana [tvá buď] Bůh věčný, a zespod ramena věčnosti, kterýž vyžene nepřátely před tebou, aneb řekne: Vyhlaď [je,]
28. Aby sám bezpečně bydlil Izrael, rodina Jákobova, [a to] v zemi obilím a vínem [oplývající,] jehož nebesa také i rosu vydávati budou.
29. Blahoslavený jsi, Izraeli. Kdo jest podobný tobě, lide vysvobozený skrze Hospodina, jenž jest pavéza spomožení tvého a meč důstojnosti tvé? Tvoji zajisté nepřátelé poníženi budou, ale ty po [všech] vyvýšenostech jejich šlapati budeš.