Numeri, 28.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Přikaž synům Izraelským a rci jim: Obětí mých, chleba mého, v obětech mých ohnivých u vůni spokojující mne, nezanedbávejte mi přinášeti v čas k tomu vyměřený.
3. Díš tedy jim: Tato jest obět ohnivá, kterouž obětovati budete Hospodinu: Beránky roční bez poškvrny dva, každého dne v obět zápalnou ustavičně.
4. Beránka jednoho obětovati budeš ráno, a beránka druhého obětovati budeš k večerou.
5. Desátý také díl [míry] efi mouky bělné, v obět suchou, zadělané olejem nejčistším, čtvrtou částkou [míry] hin.
6. [Ta jest] obět zápalná ustavičná, kteráž obětována jest na hoře Sinai u vůni příjemnou, [v] obět ohnivou Hospodinu.
7. A obět mokrá její, čtvrtý díl [míry] hin na každého beránka; v svatyni obětuj obět mokrou silného nápoje Hospodinu.
8. Beránka pak druhého obětovati budeš k večerou, tak jako obět suchou jitřní, a jako obět mokrou její obětovati budeš [v] obět ohnivou, u vůni spokojující Hospodina.
9. Dne také sobotního dva beránky roční bez poškvrny, a dvě desetiny mouky bělné, olejem zadělané v obět suchou s obětí její mokrou.
10. [Ta bude] obět zápalná sobotní každého dne sobotního, mimo zápalnou obět ustavičnou a mokrou obět její.
11. Také na nov měsíců vašich obětovati budete obět zápalnou Hospodinu, volky mladé dva, skopce jednoho, beránků ročních bez poškvrny sedm;
12. A tři desetiny mouky bělné, olejem zadělané v obět suchou při každém volku, a dvě desetiny mouky bělné, olejem zadělané v obět suchou při každém skopci;
13. A jednu desetinu mouky bělné olejem zadělané v obět suchou při každém beránku, [k] oběti zápalné u vůni příjemnou, [v] obět ohnivou Hospodinu.
14. Tyto pak oběti mokré jejich [z] vína: Půl [míry] hin bude při každém volku, a třetí částka hin při skopci, a čtvrtá částka hin při každém beránku. Ta jest obět zápalná k nov měsíci, každého měsíce přes celý rok.
15. Kozla také jednoho v obět za hřích, mimo obět ustavičnou, obětovati budete Hospodinu s mokrou obětí jeho.
16. Měsíce pak prvního, čtrnáctý den téhož měsíce velikanoc bude Hospodinu,
17. A v patnáctý den téhož měsíce slavnost; za sedm dní chleby nekvašené jísti budete.
18. Prvního dne shromáždění svaté [bude,] žádného díla robotného nebudete dělati v něm.
19. Obětovati pak budete obět ohnivou v zápal Hospodinu, volky mladé dva, skopce jednoho, a sedm beránků ročních; bez poškvrny budou.
20. A suchou obět při nich, [totiž] mouku bělnou, olejem zadělanou, tři desetiny při každém volku, a dvě desetiny při každém skopci obětovati budete.
21. [A] jednu desetinu obětovati budeš při každém beránku z těch sedmi beránků,
22. A kozla v obět za hřích jednoho k očištění vás.
23. Mimo obět zápalnou jitřní, kteráž jest obět ustavičná, obětovati budete to.
24. Tak obětovati budete každého dne za těch sedm dní pokrm oběti ohnivé, u vůni spokojující Hospodina, mimo zápalnou obět ustavičnou, a obět mokrou její.
25. Sedmého pak dne shromáždění svaté míti budete, žádného díla robotného nebudete dělati.
26. V den také prvotin, když obětovati budete novou obět suchou Hospodinu, vyplníc téhodny vaše, shromáždění svaté míti budete; žádného díla robotného nebudete dělati.
27. A obětovati budete obět zápalnou, u vůni spokojující Hospodina, volky mladé dva, skopce jednoho, beránků ročních sedm,
28. A obět suchou jejich, mouky bělné olejem zadělané tři desetiny při každém volku, dvě desetiny při každém skopci,
29. Jednu desetinu při každém beránku z těch sedmi beránků,
30. Kozla jednoho k očištění vašemu.
31. To mimo obět zápalnou ustavičnou, a obět suchou její obětovati budete; bez poškvrny ať jsou s obětmi svými mokrými.