Numeri, 26.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. I stalo se po té ráně, že mluvil Hospodin k Mojžíšovi a Eleazarovi, synu Arona kněze, řka:
2. Sečtěte všecko množství synů Izraelských, od dvadcítiletých a výše po domích otců jejich, všecky, kteříž by mohli jíti k boji v Izraeli.
3. Tedy mluvil Mojžíš a Eleazar kněz k nim na polích Moábských, při Jordánu [proti] Jerichu, řka:
4. [Sečtěte lid] od dvadceti let majících a výše, jakž rozkázal Hospodin Mojžíšovi a synům Izraelským, kteříž byli vyšli z země Egyptské.
5. Ruben prvorozený [byl] Izraelův. Synové Rubenovi: Enoch, [z něhož pošla] čeled Enochitská; Fallu, z něhož čeled Fallutská;
6. Ezron, z něhož čeled Ezronitská; Charmi, z něhož čeled Charmitská.
7. Ty jsou čeledi Rubenovy. A bylo jich sečtených čtyřidceti tři tisíce, sedm set a třidceti.
8. A syn Fallův Eliab.
9. Synové pak Eliabovi: Nemuel, a Dátan, a Abiron. To jsou ti, Dátan a Abiron, přední z shromáždění, kteříž se vadili s Mojžíšem a s Aronem v spiknutí Chóre, když odporni byli Hospodinu.
10. Pročež otevřela země ústa svá, a požřela je i Chóre, [tehdáž] když zemřela ta rota, a oheň spálil těch dvě stě a padesáte mužů, kteříž byli za příklad jiným.
11. Synové pak Chóre nezemřeli.
12. Synové Simeonovi po čeledech svých: Namuel, z něhož čeled Namuelitská; Jamin, z něhož čeled Jaminská; Jachin, z něhož čeled Jachinská;
13. Sohar, z něhož čeled Soharská; Saul, z něhož čeled Saulitská.
14. Ty jsou čeledi Simeonovy, [jichž bylo] dvamecítma tisíců a dvě stě.
15. Synové Gád po čeledech svých: Sefon, z něhož čeled Sefonitská; Aggi, z něhož čeled Aggitská; Suni, z něhož čeled Sunitská;
16. Ozni, z něhož čeled Oznitská; Heri, z něhož čeled Heritská;
17. Arodi, z něhož čeled Aroditská; Areli, z něhož čeled Arelitská.
18. Ty jsou čeledi synů Gád, podlé toho, jakž sečteni jsou, čtyřidceti tisíců a pět set.
19. Synové Judovi: Her a Onan; ale zemřeli Her i Onan v zemi Kanánské.
20. Byli pak synové Judovi po čeledech svých: Séla, z něhož čeled Sélanitská; Fáres, z něhož čeled Fáresská; Zára, z něhož čeled Záretská.
21. Byli pak synové Fáresovi: Ezron, z něhož čeled Ezronitská; Hamul, z něhož čeled Hamulská.
22. Ty jsou čeledi Judovy, podlé toho, jakž sečteni jsou, sedmdesáte šest tisíců a pět set.
23. Synové Izacharovi po čeledech svých: Tola, z něhož čeled Tolatská; Fua, z něhož čeled Fuatská;
24. Jasub, z něhož čeled Jasubská; Simron, z něhož čeled Simronská.
25. Ty jsou čeledi Izacharovy, podlé toho, jakž sečteni jsou, šedesáte čtyři tisíce a tři sta.
26. Synové Zabulonovi po čeledech svých: Sared, z něhož čeled Saredská; Elon, z něhož čeled Elonská; Jahelel, z něhož čeled Jahelelská.
27. Ty jsou čeledi Zabulonovy, podlé toho jakž sečteni jsou, šedesáte tisíc a pět set.
28. Synové Jozefovi po čeledech svých: Manasses a Efraim.
29. Synové Manassesovi: Machir, z něhož čeled Machirská. A Machir zplodil Galáda, z něhož čeled Galádská.
30. Ti jsou synové Galád: Jezer, z něhož čeled Jezerská; Helek, z něhož čeled Helekitská;
31. Asriel, z něhož čeled Asrielská; Sechem, z něhož čeled Sechemská;
32. Semida, z něhož čeled Semidatská; Hefer, z něhož čeled Heferská.
33. A Salfad, syn Heferův, neměl synů, než toliko dcery, jichž jsou tato jména: Mahla, Noa, Hegla, Melcha a Tersa.
34. Ty jsou čeledi Manassesovy, a načteno jich padesáte dva tisíce a sedm set.
35. Ale synové Efraimovi po čeledech svých: Sutala, z něhož čeled Sutalitská; Becher, z něhož čeled Becherská; Tehen, z něhož čeled Tehenská.
36. A ti jsou synové Sutalovi: Heran, z něhož čeled Heranská.
37. Ty jsou čeledi synů Efraimových, podlé toho, jakž sečteni jsou, třidceti dva tisíce a pět set. Ti jsou synové Jozefovi po čeledech svých.
38. Synové pak Beniaminovi po čeledech svých: Béla, z něhož čeled Bélitská; Asbel, z něhož čeled Asbelská; Ahiram, z něhož čeled Ahiramská;
39. Sufam, z něhož čeled Sufamská; Hufam, z něhož čeled Hufamská.
40. Byli pak synové Béla: Ared a Náman; z Ared čeled Aredská, z Náman čeled Námanská.
41. Ti jsou synové Beniaminovi po čeledech svých, podlé toho, jakž sečteni jsou, čtyřidceti pět tisíců a šest set.
42. Tito pak synové Danovi po čeledech svých: Suham, z něhož čeled Suhamská. Ta jest rodina Danova po čeledech svých.
43. Všech čeledí Suhamských, jakž sečteni jsou, šedesáte čtyři tisíce a čtyři sta.
44. Synové Asser po čeledech svých: Jemna, z něhož čeled Jemnitská; Jesui, z něhož čeled Jesuitská;
45. Beria, z něhož čeled Berietská. Synové Beriovi: Heber, z něhož čeled Heberská; Melchiel, z něhož čeled Melchielská.
46. Jméno pak dcery Asser bylo Serach.
47. Ty jsou čeledi synů Asser, tak jakž sečteni jsou, padesáte tři tisíce a čtyři sta.
48. Synové Neftalímovi po čeledech svých: Jasiel, z něhož čeled Jasielská; Guni, z něhož čeled Gunitská;
49. Jezer, z něhož čeled Jezerská; Sallem, z něhož čeled Sallemská.
50. Ta jest rodina Neftalímova po čeledech svých, tak jakž sečteni jsou, čtyřidceti pět tisíců a čtyři sta.
51. Ten jest počet synů Izraelských, šestkrát sto tisíců a [jeden] tisíc, sedm set a třidceti.
52. Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi, řka:
53. Těmto rozdělena bude země k dědictví podlé počtu jmen.
54. Většímu počtu větší dědictví dáš, a menšímu menší; jednomu každému vedlé počtu sečtených jeho dáno bude dědictví jeho.
55. A však losem ať jest rozdělena země; vedlé jmen pokolení otců svých dědictví vezmou.
56. Losem děleno bude dědictví její, buď jich mnoho neb málo.
57. Tito pak jsou sečteni z Levítů po čeledech svých: Gerson, z něhož čeled Gersonitská; Kahat, z něhož čeled Kahatská; Merari, z něhož čeled Meraritská.
58. Ty jsou čeledi Léví: Čeled Lebnitská, čeled Hebronitská, čeled Moholitská, čeled Musitská, čeled Choritská. Kahat pak zplodil Amrama.
59. A jméno manželky Amramovy Jochebed, dcera Léví, kteráž se mu narodila v Egyptě; ona pak porodila Amramovi Arona a Mojžíše, a Marii sestru jejich.
60. Aronovi pak zrozeni jsou: Nádab a Abiu, Eleazar a Itamar.
61. Ale Nádab a Abiu zemřeli, když obětovali oheň cizí před Hospodinem.
62. I bylo jich načteno třimecítma tisíců, všech pohlaví mužského zstáří měsíce [jednoho] a výše; nebo nebyli počteni mezi syny Izraelskými, proto že jim nebylo dáno dědictví mezi syny Izraelskými.
63. Tito sečteni jsou od Mojžíše a Eleazara kněze; oni sečtli syny Izraelské na polích Moábských při Jordánu, [naproti] Jerichu.
64. Mezi těmito pak nebyl žádný z oněch sečtených od Mojžíše a Arona kněze, když počítali syny Izraelské na poušti Sinai;
65. (Nebo řekl byl Hospodin o nich: Smrtí zemrou na poušti;) a žádný z nich nepozůstal, jediné Kálef, syn Jefonův, a Jozue, syn Nun.