Numeri, 25.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. V tom, když pobyl Izrael v Setim, počal lid smilniti s dcerami Moábskými.
2. Kteréž pozvaly lidu k obětem bohů svých; i jedl lid, a klaněli se bohům jejich.
3. I připojil se lid Izraelský k [modle] Belfegor, a popudila se prchlivost Hospodinova proti Izraelovi.
4. I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vezmi všecka knížata lidu, a zvěšej ty nešlechetníky Hospodinu před sluncem, aby se odvrátila prchlivost Hospodinova od Izraele.
5. I řekl Mojžíš soudcům Izraelským: Zabí jeden každý z svých všelikého, kterýž se připojil k [modle] Belfegor.
6. A aj, jeden z synů Izraelských přišel, a přivedl k bratřím svým [ženu] Madianku, na odivu Mojžíšovi i všemu množství synů Izraelských; oni pak plakali u dveří stánku úmluvy.
7. To když uzřel Fínes, syn Eleazara, syna Aronova, kněze, vyvstal z prostředku množství toho, a vzal kopí do ruky své.
8. A všed za mužem Izraelským do stanu, probodl je oba dva, muže Izraelského, i ženu tu skrze břicho její; i odvrácena jest rána od synů Izraelských.
9. Zhynulo jich pak od té rány dvadceti čtyři tisíce.
10. Tedy mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
11. Fínes, syn Eleazara kněze, syna Aronova, odvrátil prchlivost mou od synů Izraelských, kdyžto horlil horlivostí mou u prostřed nich, tak abych neshladil synů Izraelských v horlivosti své.
12. Protož díš: Aj, já dám jemu smlouvu svou pokoje.
13. I bude míti on i símě jeho po něm smlouvu kněžství věčného, proto že horlil pro Boha svého, a očistil syny Izraelské.
14. A bylo jméno muže Izraelského zabitého, kterýž byl zabit s Madiankou, Zamri, syn Sálův, kníže domu otce [svého] z pokolení Simeonova.
15. Jméno pak ženy Madianky zabité, Kozbi, dcera Sur, [kterýž] byl přední v národu [svém,] v domě otce [svého] mezi Madianskými.
16. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
17. Nepřátelsky zacházejte s těmi Madianskými, a zbíte je.
18. Nebo i oni nepřátelsky a lstivě chovali se k vám, a oklamali vás skrze [modlu] Fegor, a skrze Kozbu, dceru knížete Madianského, sestru svou, kteráž zabita jest v den pomsty [přišlé] z příčiny Fegor.