Numeri, 23.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. A řekl Balám Balákovi: Udělej mi tuto sedm oltářů, a připrav mi také sedm volků a sedm skopců.
2. I udělal Balák, jakž mluvil Balám. Tedy obětoval Balák a Balám volka a na [každém] oltáři.
3. Řekl pak Balám Balákovi: Postůj při oběti své zápalné, a půjdu, zdali by se potkal se mnou Hospodin, a což by koli mně ukázal, povím tobě. I odšel sám.
4. I potkal se Bůh s Balámem, a řekl jemu [Balám:] Sedm oltářů zpořádal jsem, a obětoval jsem volka a skopce na [každém] oltáři.
5. Vložil pak Hospodin slovo v ústa Balámova a řekl: Navrať se k Balákovi a tak mluv.
6. I navrátil se k němu, a [nalezl] jej, an stojí při oběti své zápalné, i všecka knížata Moábská.
7. Tedy vzav [před sebe] přísloví své, řekl: Z Aram přivedl mne Balák král Moábský, z hor východních, [řka:] Poď, zlořeč mi [k vůli] Jákoba, a poď, vydej klatbu na Izraele.
8. Proč bych zlořečil, komuž [Bůh] silný nezlořečí? A proč bych klel, kohož Hospodin neproklíná?
9. Když s vrchu skal hledím na něj, a s pahrbků spatřuji jej, aj, lid [ten] sám bydlí, a k [jiným] národům se nepřiměšuje.
10. Kdo sečte prach Jákobův? a [kdo] počet? [Kdo] sečte čtvrtý díl Izraelského lidu? Ó bych já umřel smrtí spravedlivých, a dokonání mé [ó] by bylo jako i jeho!
11. I řekl Balák Balámovi: Což mi to děláš? Abys zlořečil nepřátelům mým, povolal jsem tě, a ty pak ustavičně dobrořečíš [jim.]
12. Kterýž odpovídaje, řekl: Zdali toho, což Hospodin vložil v ústa má, nemám šetřiti, abych [tak] mluvil?
13. I řekl jemu Balák: Poď, prosím, se mnou na jiné místo, odkudž bys viděl jej, (toliko zadní díl jeho viděti budeš, a všeho nebudeš viděti), a proklň mi jej odtud.
14. I pojav jej, [vyvedl ho na] rovinu Zofim, na vrch jednoho pahrbku, a udělav sedm oltářů, obětoval volka a skopce na [každém] oltáři.
15. Řekl pak Balákovi: Postůj tuto při zápalné oběti své, a já půjdu tamto vstříc [Hospodinu.]
16. I potkal se Hospodin s Balámem, a vloživ slovo v ústa jeho, řekl: Navrať se k Balákovi a mluv tak.
17. Přišel tedy k němu, a hle, on stál při zápalné oběti své, a knížata Moábská s ním. Jemužto řekl Balák: Co mluvil Hospodin?
18. A on vzav přísloví své, řekl: Povstaň Baláku a slyš, pozoruj mne, synu Seforův.
19. [Bůh] silný není [jako] člověk, aby klamal, a [jako] syn člověka, aby se měnil. Což by řekl, zdaliž neučiní? Což by promluvil, zdali neutvrdí toho?
20. Hle, abych dobrořečil, přijal jsem [to na sebe;] nebo dobrořečilť jest, a [já] toho neodvolám.
21. Nepatříť na nepravosti v Jákobovi, aniž hledí na přestoupení v Izraeli; Hospodin Bůh jeho jestiť s ním, a zvuk krále vítězícího v něm.
22. [Bůh] silný vyvedl je z Egypta, jako silou jednorožcovou [byv] jim.
23. Nebo není kouzlů proti Jákobovi, ani zaklínání proti Izraelovi; již od toho času vypravováno bude o Jákobovi a Izraelovi, co učinil [s ním Bůh] silný.
24. Aj, lid jakožto silný lev povstane, a jakožto lvíče vzchopí se; nepoloží se, dokudž by nejedl loupeže, a dokudž by nevypil krve zbitých.
25. I řekl Balák Balámovi: Aniž mu již zlořeč více, ani dobrořeč.
26. Jemuž odpověděl Balám, řka: Zdaližť jsem nepravil, že, což by mi koli mluvil Hospodin, to učiním?
27. I řekl Balák Balámovi: Poď, prosím, povedu tě na jiné místo, odkudž snad líbiti se bude Bohu, abys mi je proklel.
28. A pojav Balák Baláma, [uvedl jej na] vrch [hory] Fegor, kteráž leží naproti poušti.
29. Tedy řekl Balám Balákovi: Udělej mi tuto sedm oltářů, a připrav mi také sedm volků a sedm skopců.
30. I učinil Balák, jakž řekl Balám, a obětoval volka a skopce na [každém] oltáři.