Numeri, 18.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. A protož řekl Hospodin Aronovi: Ty a synové tvoji i dům otce tvého s tebou ponesete nepravost svatyně; ty také i synové tvoji s tebou ponesete nepravost kněžství svého.
2. Bratří také své, pokolení Léví, čeled otce svého připoj k sobě, ať jsou při tobě a posluhují tobě; ty pak a synové tvoji s tebou před stánkem svědectví [sloužiti budete].
3. A pilně ostříhati budou rozkázaní tvého, bedlivi jsouce při všem stánku; a však ať k nádobám svatyně a k oltáři nepřistupují, aby nezemřeli i oni i vy.
4. A přídržeti se budou tebe, pilně ostříhajíce stánku úmluvy při všech službách jeho; a cizí žádný nepřistupuj k vám.
5. Protož pilně ostříhejte svatyně i služby oltáře, ať nepřichází více zůřivá prchlivost na syny Izraelské,
6. Poněvadž jsem já vybral bratří vaše Levíty z synů Izraelských vám, za dar dané Hospodinu, aby konali službu při stánku úmluvy.
7. Ty pak a synové tvoji s tebou ostříhati budete kněžství svého při všech věcech přináležejících k oltáři, a kteréž jsou za oponou, a sloužiti budete. Úřad kněžství vašeho darem jsem vám dal, protož, přistoupil-li by kdo cizí, umře.
8. Mluvil také Hospodin k Aronovi: Aj, já dal jsem tobě k ostříhání oběti své, kteréž se vzhůru pozdvihují; všecko [také,] což se posvěcuje od synů Izraelských, tobě jsem dal pro pomazání i synům tvým ustanovením věčným.
9. Toto bude tvé z věcí posvěcených, kteréž [nepřicházejí] na oheň: Všeliká obět jejich, buď suchá obět jejich, neb obět za hřích jejich, aneb obět za provinění jejich, kteréž mi dávati budou, svatosvaté tobě bude to i synům tvým.
10. V svatyni budeš je jísti, každý pohlaví mužského bude je jísti; svaté bude tobě.
11. Tvá tedy bude obět darů jejich, kteráž vzhůru pozdvižena bývá; každou také obět synů Izraelských, kteráž sem i tam obracína bývá, tobě jsem dal a synům tvým, i dcerám tvým s tebou ustanovením věčným. Každý, kdož jest čistý v domě tvém, bude je jísti.
12. Všecko, což předního jest z oleje, a což nejlepšího jest vína a obilé, prvotiny těch věcí, kteréž dají Hospodinu, dal jsem tobě.
13. Prvotiny všech věcí, kteréž [rostly] v zemi jejich, ty přinesou Hospodinu, [a] tvé budou. Každý, kdož jest čistý v domě tvém, jísti je bude.
14. Všecko oddané [Bohu] v Izraeli tvé bude.
15. Cožkoli otvírá život všelikého těla, kteréž obětováno bývá Hospodinu, tak z lidí jako z hovad, tvé bude; prvorozené však z lidí, vyplaceno bude, prvorozené také z nečistých hovad vyplatiti kážeš.
16. Výplata pak jeho, když mu již [jeden] měsíc bude, vedlé ceny tvé [bude] pěti loty stříbra podlé lotu svatyně; dvadceti peněz váží [lot].
17. Ale prvorozeného z volů, neb z ovcí, neb z koz, nedáš vyplatiti; [nebo] posvěceny jsou. Krev jejich vykropíš na oltář, a tuk jejich zapálíš, [aby byl] obětí ohnivou vůně spokojující Hospodina.
18. Maso pak jejich tvé bude; jako hrudí [z oběti] sem i tam obracení, a jako plece pravé tvé bude.
19. Každou [obět] vzhůru pozdvižení z věcí posvěcených, kteréž přinášejí synové Izraelští Hospodinu, dal jsem tobě, a synům tvým, i dcerám tvým s tebou ustanovením věčným, smlouvou trvánlivou [a] věčnou před Hospodinem, tobě i semeni tvému s tebou.
20. Mluvil také Hospodin k Aronovi: V zemi jejich, dědictví ani dílu svého mezi nimi nebudeš míti; já jsem díl tvůj, a dědictví tvé u prostřed synů Izraelských.
21. Synům pak Léví, aj, dal jsem všecky desátky v Izraeli za dědictví, za službu jejich, kterouž vykonávají, sloužíce při stánku úmluvy.
22. A synové Izraelští nechať nepřistupují k stánku úmluvy, aby nenesli hříchu a nezemřeli.
23. Ale sami Levítové konati budou službu při stánku úmluvy, a sami ponesou nepravost svou. Ustanovení věčné v pronárodech vašich [to bude,] aby dědictví nemívali mezi syny Izraelskými.
24. Nebo desátky synů Izraelských, kteréž přinášeti budou Hospodinu v [obět] vzhůru pozdvižení, dal jsem Levítům za dědictví; protož jsem o nich řekl: U prostřed synů Izraelských nebudou míti dědictví.
25. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
26. Mluv k Levítům a rci jim: Když vezmete desátky od synů Izraelských, kteréž jsem vám dal od nich za dědictví vaše, tedy přinesete z nich [obět] vzhůru pozdvižení Hospodinu, desátky z desátků.
27. A počtena vám bude ta obět vaše jako obilí z humna, a jako víno od presu.
28. Tak vy také přinesete [obět] vzhůru pozdvižení Hospodinu ze všech desátků svých, kteréž vezmete od synů Izraelských, a dáte z nich [obět] Hospodinovu Aronovi knězi.
29. Ze všech darů svých přinesete každou obět vzhůru pozdvižení Hospodinu, díl posvěcený všeho, což nejlepšího jest.
30. Díš jim také: Když obětovati budete z toho, což nejlepšího jest, počteno bude Levítům jako úrody z humna, a jako úrody od presu.
31. Jísti pak budete ty [desátky] na všelikém místě vy i čeled vaše; nebo mzda vaše jest za službu vaši při stánku úmluvy.
32. A neponesete pro to hříchu, když obětovati budete to, což nejlepšího jest; a [tak] nepoškvrníte věcí posvěcených [od] synů Izraelských, a nezemřete.