Numeri, 17.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Tedy mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv k synům Izraelským, a vezmi od nich po jednom prutu z každého domu otců, [totiž] ode všech knížat jejich, vedlé domů otců jich dvanácte prutů, [a] jednoho každého jméno napíšeš na prutu jeho.
3. Jméno pak Aronovo napíšeš na prutu Léví; nebo jeden každý prut [bude] místo jednoho předního z domu otců jejich.
4. I necháš jich v stánku úmluvy před svědectvím, kdež přicházím k vám.
5. I stane se, že kohož vyvolím, toho prut zkvetne; a tak spokojím a [svedu] s sebe reptání synů Izraelských, kterýmž repcí na vás.
6. Ty věci když mluvil Mojžíš k synům Izraelským, dali jemu všecka jejich knížata pruty [své,] jedno každé kníže prut z domu otce svého, [totiž] prutů dvanácte, prut pak Aronův [byl též] mezi pruty jejich.
7. I zanechal Mojžíš prutů před Hospodinem v stánku svědectví.
8. Nazejtří pak přišel Mojžíš do stánku svědectví, a aj, vyrostl prut Aronův z domu Léví, a vypustiv z sebe pupence, zkvetl a vydal mandly zralé.
9. I vynesl Mojžíš všecky ty pruty od tváři Hospodinovy ke všechněm synům Izraelským; a uzřevše je, vzali jeden každý prut svůj.
10. Řekl pak Hospodin Mojžíšovi: Dones zase prut Aronův před svědectví, aby chován byl na znamení [proti] buřičům zpurným, a tak přítrž učiníš reptání jejich na mne, aby nezemřeli.
11. I učinil [tak] Mojžíš; jakž byl přikázal jemu Hospodin, tak učinil.
12. Tedy mluvili synové Izraelští k Mojžíšovi, řkouce: Hle, [již] mřeme, mizíme a všickni my hyneme.
13. Kdožkoli blízko přistoupá k příbytku Hospodinovu, umírá. Všickni-liž smrtí zhyneme?