Numeri, 10.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Udělej sobě dvě trouby stříbrné. Dílem taženým uděláš je, kterýchž užívati budeš k svolání všeho množství, a když by se mělo hnouti vojsko.
3. Protož kdyžkoli zatroubí na ně, shromáždí se k tobě všecko množství ke dveřím stánku úmluvy.
4. Jestliže v jednu [toliko] zatroubí, tedy shromáždí se k tobě knížata, přední lidu Izraelského.
5. Pakli by s nějakým přetrubováním troubili, hnou se [s místa,] kteříž leželi k východní straně.
6. Když by pak troubili s přetrubováním po druhé, tedy hnou se ti, kteříž leželi ku poledni. S přetrubováním troubiti budou k tažení svému.
7. Ale když byste měli svolati všecko množství, [prostě] bez přetrubování troubiti budete.
8. Synové Aronovi kněží trubami těmi budou troubiti, a bude vám to ustanovení věčné v pronárodech vašich.
9. Když vyjdete na vojnu v zemi vaší proti nepříteli ssužujícímu vás, s přetrubováním troubiti budete v trouby ty, a budete v paměti před Hospodinem Bohem svým, a zachováni budete od nepřátel svých.
10. V den také veselí vašeho, a při slavnostech svých, a při začátcích měsíců vašich troubiti budete v trouby ty k obětem svým zápalným a pokojným, i budou vám na památku před Bohem vaším: Já Hospodin Bůh váš.
11. I stalo se léta druhého, dvadcátý [den] měsíce druhého, že se vyzdvihl oblak z příbytku svědectví.
12. I táhli synové Izraelští po svých taženích z pouště Sinai; a zastavil se oblak na poušti Fáran.
13. Takto nejprvé brali se z rozkazu Hospodinova skrze Mojžíše:
14. Šla napřed korouhev vojska synů Juda po houfích svých, a nad nimi byl Názon, syn Aminadabův.
15. Nad vojskem pak pokolení synů Izachar byl Natanael, syn Suar.
16. A nad vojskem pokolení synů Zabulon Eliab, syn Helonův.
17. Složen jest také i příbytek, a šli synové Gersonovi a synové Merari nesouce příbytek.
18. Potom šla korouhev vojska Rubenova po houfích svých, a nad nimi byl Elisur, syn Sedeurův.
19. Nad vojskem pak pokolení synů Simeon Salamiel, syn Surisaddai.
20. A nad vojskem pokolení synů Gád Eliazaf, syn Duelův.
21. Šli také i Kahatští, nesouce svatyni; onino pak vyzdvihovali příbytek, až i tito přišli.
22. Potom šla korouhev vojska synů Efraim po houfích svých, a nad nimi byl Elisama, syn Amiudův.
23. Nad vojskem pak pokolení synů Manasse Gamaliel, syn Fadasurův.
24. A nad vojskem pokolení synů Beniamin Abidan, syn Gedeonův.
25. Šla potom i korouhev vojska synů Dan, obsahující ostatek vojska po houfích svých, a nad vojskem jeho Ahiezer, syn Amisaddai.
26. Nad vojskem pak pokolení synů Asser Fegiel, syn Ochranův.
27. A nad vojskem pokolení synů Neftalím Ahira, syn Enanův.
28. Ta jsou tažení synů Izraelských po houfích jejich, a [tím pořádkem] táhli.
29. Řekl pak Mojžíš Chobabovi, synu Raguelovu Madianskému, tchánu svému: My se béřeme k místu, o kterémž řekl Hospodin: Dám je vám. [Protož] poď s námi, a dobře učiníme tobě; nebo Hospodin mnoho dobrého zaslíbil Izraelovi.
30. Kterýž odpověděl jemu: Nepůjdu, ale k zemi své a k příbuznosti své se navrátím.
31. I řekl [Mojžíš:] Neopouštěj medle nás; nebo ty jsi svědom na poušti, kde bychom se měli klásti, a budeš nám za vůdce.
32. Když pak půjdeš s námi, a přijde to dobré, jímž dobře učiní nám Hospodin, tedy [i] tobě dobře učiníme.
33. A tak brali se od hory Hospodinovy cestou tří dnů, (a truhla smlouvy Hospodinovy předcházela je,) cestou tří dnů, pro vyhlédání sobě [místa k] odpočinutí.
34. A oblak Hospodinův [byl] nad nimi ve dne, když se hýbali z ležení.
35. Když pak počínali jíti s truhlou, říkával Mojžíš: Povstaniž Hospodine, a rozptýleni buďte nepřátelé tvoji, a ať utíkají před tváří tvou, kteříž tě v nenávisti mají.
36. Když pak stavína byla, říkával: Navratiž se, Hospodine, [k] desíti tisícům tisíců Izraelských.