Numeri, 8.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv k Aronovi a rci jemu: Když rozsvěcovati budeš lampy, ven z svícnu sedm lamp svítiti má.
3. I učinil Aron tak; ven z svícnu [světlo od sebe dávající] rozvítil lampy jeho, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.
4. Bylo pak dílo svícnu takové: Z taženého zlata byl [všecken,] až i sloupec jeho i květové jeho z taženého [zlata] byli; podlé podobenství toho, kteréž ukázal Hospodin Mojžíšovi, tak udělal svícen.
5. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka:
6. Vezmi Levíty z prostředku synů Izraelských, a očisť je.
7. Tímto pak způsobem očišťovati je budeš: Pokropíš jich vodou očištění; oholí všecko tělo své, a zperou roucha svá, a očištěni budou.
8. Potom vezmou volka mladého a obět suchou z mouky bělné, olejem skropené; a druhého volka mladého vezmeš k oběti za hřích.
9. Tedy přistoupiti rozkážeš Levítům před stánek úmluvy, a shromáždíš všecko množství synů Izraelských.
10. Postavíš Levíty před Hospodinem, a vloží synové Izraelští ruce své na Levíty.
11. A obětovati bude Aron Levíty v obět před Hospodinem od synů Izraelských, aby vykonávali službu Hospodinu.
12. Levítové pak vloží ruce své na hlavy těch volků; a obětovati budeš jednoho za hřích, a druhého v obět zápalnou Hospodinu k očištění Levítů.
13. A postavíš Levíty před Aronem a před syny jeho, a obětovati je budeš v obět Hospodinu.
14. I oddělíš Levíty z prostředku synů Izraelských, aby moji byli Levítové.
15. Potom pak přijdou Levítové, aby přisluhovali při stánku úmluvy, když bys očistil je a obětoval v obět.
16. Nebo vlastně dáni jsou mi z prostředku synů Izraelských za všecky otvírající život, za prvorozené ze všech synů Izraelských vzal jsem je sobě.
17. Nebo mé jest všecko prvorozené mezi syny Izraelskými, tak z lidí jako z hovad; od toho dne, jakž jsem pobil všecko prvorozené v zemi Egyptské, posvětil jsem jich sobě.
18. Vzal jsem pak Levíty za všecky prvorozené synů Izraelských.
19. A dal jsem Levíty darem Aronovi i synům jeho z prostředku synů Izraelských, aby konali službu [místo] synů Izraelských při stánku úmluvy, a očišťovali [od hříchů] syny Izraelské; a tak nepřijde na syny Izraelské rána, [kteráž by přišla,] kdyby přistupovali synové Izraelští k svatyni.
20. I učinili Mojžíš a Aron i všecko množství synů Izraelských při Levítích všecko to, což přikázal Hospodin Mojžíšovi o Levítích; tak s nimi učinili synové Izraelští.
21. A očistili se Levítové a zeprali roucha svá; a obětoval je Aron v obět před Hospodinem, a očistil je Aron, aby byli čisti.
22. Potom teprv přistoupili Levítové k vykonávání služby své při stánku úmluvy, před Aronem i před syny jeho; jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi o Levítích, tak s nimi učinili.
23. I mluvil opět Hospodin k Mojžíšovi, řka:
24. I toto k Levítům [přináleží:] V pětmecítma letech zstáří a výše [jeden každý z nich] přistoupí, a postaví se k ochotnému práce konání v službě při stánku úmluvy.
25. V padesáti pak letech přestane od práce služby té, a více přisluhovati nebude.
26. Ale přisluhovati bude bratřím svým při stánku úmluvy stráž držícím, sám pak služeb konati nebude. Tak učiníš s Levíty při pracech jejich.